• Upratovanie okolia školy

     • Na zajtra (12.4. 2018) máme naplánované upratovanie okolia školy. Na brigáde sa zúčastnia žiaci 5.- 9. roč. Cezpoľní žiaci ostávajú na brigáde vo svojich obciach.

      Malý Lipník: 14 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pri obecnom úrade (hrable, metly, lopaty)

      Šambron: 9 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pri MŠ (hrable a lopaty)                        

      Sulín: 11 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pri OÚ

      Hromoš: 17 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pri OÚ (chlapci hrable, dievčatá metly)           

      Údol: 17 žiakov, stretnutie o 8,00 hod. pred kultúrnym domom (metly a lopaty)

      Plavnica: stretnutie o 8,00 hod. pri škole (lopaty, metly, fúriky, hrable)

     • Zápis do 1. roč.

     • Tešíme sa na budúcich prváčikov

      Odklad školskej dochádzky

      Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje aj čas nástupu do nej.

      Zákon hovorí, že každé dieťa, ktoré do prvého septembra daného roku dovŕši vek 6 rokov, by malo nastúpiť do prvej triedy základnej školy.

      Ak do školy nastúpi dieťa, ktoré na školské prostredie nie je pripravené, môžu sa vyskytnúť problémy. Nemusí stačiť tempu výučby a začne zaostávať. Bude mu trvať oveľa dlhšie osvojiť si základné poznatky zo školy, stratí sa pocit radosti. Dať dieťa do školy skôr aj napriek tomu, že na to podľa odborníkov ešte nie je pripravené, zanecháva na dieťati negatívne stopy.

      Mnohí rodičia, paradoxne, v snahe predĺžiť svojim deťom detstvo, žiadajú o odklad školskej dochádzky, aj keď je ich dieťa dostatočne pripravené. Ak sa však premešká vhodný čas na vstup dieťaťa do školy, hrozí, že sa bude o rok v prvej triede nudiť a kompenzovať to vyrušovaním a zabávaním sa počas vyučovania, vyskytnú sa problémy so správaním.

      Dôležitý je aj zdravotný stav dieťaťa - rôzne zdravotné problémy môžu byť dôvodom na odklad školskej dochádzky.

      Na známky nezrelosti dieťaťa na školu upozorní rodičov často aj učiteľka v materskej škole, kam dieťa chodí. Ak sa vyskytnú nejaké pochybnosti, rodičia by mali navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a všeobecného lekára. Dieťa spravidla absolvuje testy školskej zrelosti a podľa ich výsledkov ako aj celkového zhodnotenia bude vydaný odborný posudok.

      Od povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť!

       

      Ako postupovať pri odklade školskej dochádzky

      Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. augusta 2018 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ/riaditeľka školy, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia CPPPaP.

       

      Zdroj: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: www.eduworld.sk

     • Hokejbalová školská liga

     • Dnes (10.4. 2018) sa v Novej Ľubovni uskutočnil ďalší turnaj školskej hokejbalovej ligy žiakov 1. a 2. roč. a naši chlapci konečne uspeli a získali vytúžené 2. miesto. Blahoželáme :)

     • Oznámenie

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje rodičom a žiakom školy, že z prevádzkových dôvodov bude v piatok 6.4. 2018 skrátené vyučovanie, ktoré bude končiť 4. vyuč. hodinou. V prevádzke nebude ani ŠKD.

     • Nadácia SPP

     • Dnes nás prekvapila ďalšia dobrá správa:

      Dobrý deň,

      na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 26.3.2018 si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vami predložený projekt s názvom: Objavujeme svet elektroniky bol schválený a bude podporený sumou 800 €.

       

     • Biblická olympiáda - rímskokatolícke náboženstvo

     • Dňa 22. 03. 2018 sa v Lipanoch uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády. Družstvo z našej školy – Alžbetka Fedorková, Alicka Jozefíková a Radka Rybovičová obsadili krásne 1. MIESTO a postúpili do Košíc na diecézne (krajské) kolo. Tým viac to teší, že boli takmer najmladším družstvom a všetky boli na Biblickej olympiáde po prvýkrát. Ďakujeme dievčatám za čas venovaný spoznávaniu Svätého písma, ktorý určite nie je premárnený a prajeme im ďalšie úspechy v diecéznom kole! A tiež milým prekvapením bolo uvítanie bývalým pánom farárom z Plavnice vdp. Michalom Marčákom, ktorý aj svoje mladé farníčky spoznal.

      (s.Zbigniewa)

      Biblická olympiáda - gréckokatolícke náboženstvo

      Dňa 22. marca 2018 sa na ZŠ v Orlove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Petra Iľka, boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom. Následne boli súťažné družstvá rozdelené do jednotlivých skupín a všetci sa pustili do súťaženia. 1. miesto s postupom do Prešova získalo družstvo v zložení - Tomáš Fenďa, Vaneska Karaffová a Natálka Kovaľová. V tejto kategórii ďalšie pekné 3. miesto získali - Timotej Székely, Patrik Žemba a Viktória Bobuľská. Na 3. mieste vo svojej kategórii sa umiestnili aj Nikolas Rybovič, Klaudia Kormošová a Ján Petrus. 

     • Špeciálna pedagogička

     • Od 1. marca 2018 pracuje v našej škole špeciálna pedagogička Mgr. Natália Knapová, ktorá je zamestnaná v rámci výzvy "V ZŠ úspešnejší" - Názov projektu  "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Plavnica". Vic informácií nájdete na hornej lište v sekcii Žiaci a rodičia - Život na škole - Špeciálny pedagóg

     • Hviezdoslavov Kubín (okresné kolo)

     • 19.3. 2018 nás na okresnom kole 1. kategórie umeleckého prednesu poézie a prózy reprezentovali Karolko Chmeliar (2.B) a Miriamka Pčolková (3.A). V silnej konkurencii získal Karolko krásne 2. miesto.

      20.2. 2018 nás v 2. kategórii reprezentovali Timotej Vyparina (5.A) a Matej Kontra (6.A). Timko získal diplom za výborný prednes.

      22.3. 2018 si v 3. kategórii sily zmerali aj Katka Chmeliarová (7.A), Pavol Jozafát Székely (7.B) a Soňa Bebková (8.A). Katka si vyrecitovala 1.miesto a postup na kraj a Paľko získal diplom za výborný prednes. Blahoželáme všetkým zúčastneným a p. uč. za prípravu žiakov.

     • Založ si banku - žiacky projekt

     • Naši siedmaci si na hodinách matematiky mohli vyskúšať rolu riaditeľa alebo zamestnanca banky. Po prebratí tématického celku Percentá, sa žiaci 7. A a 7. B triedy venovali tvorbe projektu pod názvom ,,Založ si banku“. Žiaci boli rozdelení do 5 – 6 členných skupín. Úlohou každej skupinky bolo ,,vytvoriť“ vlastnú banku. Ich cieľom bolo vymyslieť názov banky, logo banky, produkty banky (aký úrok ponúkajú, výpočty pre rôzne vklady a pôžičky), reklamu... Pripravili si plagáty, vizitky, menovky... Pracovali naozaj aktívne. Naučili sa pracovať v tímoch, rozdeliť si úlohy medzi sebou a zároveň mohli vidieť matematiku aj z iného pohľadu ako len výpočty a rysovanie... Svoje prezentácie potom predviedli žiakom 5. ročníka.

     • T9 - 2018

     • Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín bude 5. apríla 2018 (štvrtok).

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom 6. ročníka, že dňa 21.3. 2018 poskytuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu Testovania 9 - 2018. Zároveň Vás žiadame, aby ste sa tí, korí nepôjdete na obed, odhlásili z daného dňa. Ďakujeme

     • O psíčkovi a mačičke

     • Hoci sú maličkí a ešte neprebrali všetky písmená, predsa majú radi nekonečné príbehy plné smiechu a zábavy. O kom píšem? Predsa o mojich prvákoch, ktorí si po večeroch čítajú s rodičmi knihy. Dnes si pripravili pre svojich najdrahších hostí Besedu o knihe Rozprávky o psíčkovi a mačičke.

      (Helenka Frohlichová)

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • „Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“ (J. Čajková)

      V utorok sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Potešil nás záujem našich žiakov o umelecký prednes, a to tak na 1., ako aj na 2.stupni. Recitátori si vybrali zaujímavé texty, ktorými potešili divákov i porotkyne.

      Výsledková listina zo súťaže:

      1. kategória - Poézia:

      1. miesto: Miriamka Pčolková (3.A)

      2. miesto: Vaneska Karaffová (3.A), Nikolettka Ševčíková (4.A)

      3.miesto: Oliver Solecký (2.B), Filip Jozefík (2.A)

      Próza:

      1.miesto: Karolko Chmeliar (2.B)

      2.miesto: neudelené

      3.miesto: Nelka Chovancová (2.A), Dominika Valeková (4.A)

      2. kategória - Poézia:

      1.miesto: Matej Kontra (6.A)

      2.miesto: neudelené

      3.miesto: Alica Jozefíková (6.A)

      Próza:

      1.miesto: Timko Vyparina (5.A)

      2.miesto: Katka Kyšeľová (5.A)

      3.kategória - Poézia:

      1.miesto: Soňa Bebková (8.A)

      2.miesto: Klaudia Kormošová (7.A)

      3.miesto: Zuzka Mačugová (7.B)

      Próza:

      1. miesto: Katka Chmeliarová (7.A), Paľko Székely (7.B)

      2.miesto:neudelené

      3.miesto: Ester Karaffová (8.A)

      Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí obohatili súťaž a víťazom, ktorí postupujú na budúci týždeň na okresné kolo, držíme palce.

     • Pytagoriáda

     • Blahoželáme úspešným riešiteľom okresnej matematickej súťaže Pytagoriáda - Lenke Kyšeľovej, Miškovi Sklenárikovi a Ivanke Boreckej :)

     • Veľká Noc sa blíži

     • Veľká noc je blízko, a preto sme už začali spolu s Jednotou dôchodcov Slovenska pripravovať kraslice :-) Ďakujem za spoluprácu .-)

     • Vesmír očami detí

     • 13. marca 2018 na okresnej súťaži Vesmír očami detí získali hlavnú cenu s postupom do celoslovenského kola títo žiaci: Pavol Fedorko (1. A), Klára Mojcherová (4. A), Petra Urbanová (4. A), Viktória Vančová (4.A). Čestné uznanie získali: Sebastián Bujňák (1. A) a Ján Jurašovský (4. A). Veľkým ocenením pre nás je aj to, že na diplomoch čestného uznania bola uverejnená práve výtvarná práca Viktórie Vančovej (4. A). Milí Výtvarníci- Šikovníci - blahoželáme Vám a prajeme mnoho úspechov

     • Riaditeľské voľno

     • V zmysle § 150 ods. 5 školského zákona vyhlasujem na piatok 09. marca 2018 riaditeľské  voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny v celej obci). Počas riaditeľského voľna bude základná škola, materská škola a školská jedáleň uzatvorená v celom rozsahu.

     • Plynutie života s knihou

     • 22.februára sa v školskom klube detí stretli starí rodičia a rodičia, aby  spolu prežili popoludnie s knihou. Starí rodičia spomínali na svoje obľúbené knihy z detstva a deti im z nich rady prečítali úryvky. Pripravili si pre nich krátke vystúpenie a magnetku na pamiatku z tohto milého čitateľského podujatia.

     • Spievajže, si spievaj

     • Dňa 16.2.2018 sa žiačky Sofia Karaffová a Kristína Lešková zúčastnili súťaže Spievajže si, spievaj, kde obsadili zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž. Ďalej nás budú reprezentovať v Raslaviciach. Dievčatám blahoželáme!

     • Slávik

     • Pár fotografií zo školského kola speváckej súťaže Slávik, ktoré sa uskutočnilo v stredu 14.2. 2018.

      1. - 4.:

      1. miesto - Melody Brandová

      2. miesto - Lenka Plučinská

      3. miesto - Vanesa Karaffová. 

      5. - 9.:

      1. miesto - Sofia Karaffova a Kristína Leškova

      2. miesto - Klaudia Kormošova

      3. miesto - Katarína Kyšeľová

      Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť

     • Všetkovedko

     • V súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími v celoslovenskej súťaži Všetkovedko bojovali a Všetkovedkami sa stali:

      2.A Patrícia Hnatová, Nela Chovancová

      2.B Katarína Rindošová, Karol Chmeliar, Zuzana Ridillová

      Všetkovedkovými učňami sú:

      2.A Dorota Mlaková, Tomáš Šofranko, Filip Jozefík, Anna Janošková, Natália Geciová

      3.A Tobias Barkoci, Tomáš Fenďa, Ľuboš Furtkevič, Timotej Székely

      4.A Ivana Raslavská, Natália a Petra Urbanové

      Všetkovedkom školy s najvyšším počtom bodov sa stala Nela Chovancová z 2.A triedy.

      Blahoželáme :)

     • Geografická olympiáda - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Juraj Sklenárik: 2. miesto
      Daniela Adamovičová: úspešný riešiteľ
      Radka Rybovičová: úspešný riešiteľ

      Súťaž: Geografická olympiáda
      Kolo: Okresné kolo


     • Geografická olympiáda

     • V utorok 6.2. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Juraj Sklenárik sa umiestnil na krásnom 2. mieste, úspešnými riešiteľmi sa stali Radka Rybovičová a Danielka Adamovičová. Srdečne blahoželáme :) Súťaže sa zúčastnili aj Michal Sklenárik a Ján Petrus. Žiakov pripravoval p.uč. Matulík.

     • Naše flautistky

     • Vypočujte si nádherný trojhlas, ktorý zvládli šikovné flautistky na krúžku s pani učiteľkou Karaffovou. Šikovnice

     • Stretnutie s Dankou a Jankou

     • 29.1. 2018 sa uskutočnilo posedenie žiakov, rodičov a starých rodičov v Literárnej čajovni. Pri chutnom čaji sme si všetci oddýchli a v sprievode malých hudobníkov sme si spríjemnili spoločné stretnutie s huncútctvami Danky a Janky. Čítali deti, rodičia i starí rodičia.

      Posedenie sa uskutočnilo vďaka projektu "Plynutie života v čitárni", kde sme z Nadácie Poštovej banky získali peniažky na nákup kníh do Čitárne. Rôznymi aktivitami na podporu čítania budeme pokračovať do konca júna.

       

     • Listy a pohľadnice od starkých

     • Ako už viete, pred Vianocami sme potešili viacerých starkých v rôznych domovoch dôchodcov na Slovensku. A veruže, potešili aj oni nás. Niektorí nám aj odpísali, konkrétne pani Oľga poslala pohľadnicu Alici zo 7. ročníka a odpísali a poďakovali nám aj kolektívy z Údola a zo zariadenia v Skačanoch. Sme radi, že sme im takto mohli urobiť radosť.A ešte jedna čerešnička nakoniec, v liste zo zariadenia IRIS v Skačanoch sa nám prihovorila osobitne aj pani Mária Duchovičová, ktorá nám napísala, že Plavnicu veľmi dobre pozná, pretože pracovala pre bývalé ZDA v Partizánskom, pre ktoré sa v Plavnici šili zvršky a rôzne dielce pre Gumárenský závod. Ďalej v liste uviedla, že v ich zariadení býva aj Janko Cíger, ktorý bol v tom čase majstrom dielne, kde sa komplet zhotovovala obuv. No čo dodať na záver, svet je malý, ale hlavne stále plný šikovných detí, ktoré sú ochotné potešiť iných a potom ľudí, ktorý to vedia oceniť.

     • Čistá voda - správna voľba

     • Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Čistá voda, ktorý prebiehal na slovenských stredných a základných školách v rámci mesiaca január 2018.

      Zistilo sa, že až 88 percent mladých ľudí dáva prednosť ochuteným sladeným vodám namiesto zdravej čistej vode, keď im dáme na výber.

      Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť ľudí o kvalite pitnej vode na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka. Vďaka tejto aktivite sa pitná voda dostane aj k tým deťom, ktoré by si ju dobrovoľne nevybrali.

       Celý týždeň od 22.1. - 26.1. 2018 sme cez veľké prestávky ponúkali čistú vodu.

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

  • Divadielko Slniečko (18.2.)
  • Karneval v MŠ
  • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
  • Zimná olympiáda
  • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
  • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
  • Advent MŠ
  • Mikuláš v MŠ
  • Sokoliari 26.11.
  • Besiedka pre starých rodičov
  • Staráme sa o naše zúbky
  • Divadielko ,,Čarovná muzika"