• Čo by malo vedieť 6-ročné dieťa pred vstupom do ZŠ ?

   Čo by mal vedieť budúci prvák

    

    Malo by Vaše 6-ročné dieťa nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy? Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.

   Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia pedagogicko -psychologických poradní. V spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou Vám predkladáme základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.

   BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

   • samostatne sa obliecť a obuť;
   • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;•samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
   • správne vyslovovať všetky hlásky;•vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
   • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;•nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
   • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;•poznať základné farby;
   • spočítať predmetynajmenej do "päť";•rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
   • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;•vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
   • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

   AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

   • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
   • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
   • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
   • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý;
   • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
   • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
   • nezajakáva sa pri reči;
   • nepomočuje sa. Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte pedagogicko -psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžete spolu s riaditeľom základnej školy (a len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

   Sociálna pripravenosť:

   • vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problém
   • cítiť sa dobre v kolektívedetí, vyhľadávať ich, tešiť sa na školu
   •  uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť
   • aby vedelo spolupracovať so spolužiakmi, (aby vo vzťahu kkžiakom bolo šetrné k ich výsledkom práce, aby bolo citlivé na súlad a poriadok v triede, nesprávalo sa agresívne k spolužiakom, aktívne sa zúčastňovalo na živote triedy, vedelo hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov, ako aj aby vedelo prijímať hodnotenie, aby malo schopnosť hodnotiť svoje i cudzie správanie a zaujímať postoj k hodnoteniu iných --veľmi citlivý ukazovateľ úrovne pripravenosti dieťaťa k vstupu do školy zo sociálnej stránky)

   Hrubá motorika

   • budúci školák by mal vedieť prekonať určitú vzdialenosť
   • behať bez šmatlania
   • preskočiť prekážku, skočiť bez strachu z určitej výšky
   • udržať rovnováhu
   • skákať na jednej nohe, skákať cez švihadlo, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb
   • hádzať a chytať loptu

   Jemná motorika a grafomotorika

   • zvládať samostatne osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky
   • nakresliť ľudskú postavu, kresliť geometrické tvary, čiaru, slimáka, horný a spodný oblúčik, vlnovku a pod.
   • vedieť obkresľovať, nalepovať, modelovať, maľovať, trhať a baliť ·navliekať korálky
   •  presne strihať
   • zaviazať si šnúrky na topánkach
   • správne držať ceruzu a správne sedieť pri stole

   Jazykové a komunikačné schopnosti :

   • mať čistú výslovnosť a plynulo hovoriť
   • plynulo prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo · odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú

    Predčíselné predstavy:

   • orientácia : vpravo, vľavo, hore, dole, pod, nad, pred , za, prvý, posledný kvantifikátory: veľký, malý, väčší, menší
   • číselný rad ·sčítanie a odčítanie v obore do 10
   • poznať a pomenovať geometrické tvary

   Zraková percepcia

   • rozlišovať rovnaké a odlišné obrazce a to: vertikálne a horizontálne
   • zraková pamäť
   • zraková analýza a syntéza

   Sluchová percepcia

   • rozoznávať a lokalizovať zvuky
   • diferencovať ich podľa akustickej predlohy
   • vytlieskať v slovách slabiky, určiť ich počet
   •  určiť začiatočnú, poslednú a stredovú hlásku v slove (napr. pes)
   • rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť
   • reprodukčná schopnosť (zopakovať rytmický motív)
   • rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, lastovička, lavica a i.)

    

   Nezrelosť ?

   Už vieme, aké vlastnosti má mať dieťa spôsobilé pre školskú dochádzku, ale ako rozpoznáme dieťa, ktoré ešte nie je dostatočne zrelé? Do zoznamu typických prejavov nezrelosti patrí: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu,

   odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, musí vynakladať na učenie priveľa námahy, a pritom často zle prospieva, ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu, nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení, nedostatky v somatickom vývoji, neurotický povahový vývoj, ranné poškodenie (centrálnej nervovej sústavy) CNS, výrazne podpriemerný intelekt. Ako rodičia si musíme dať pozor, aby sme na dieťa priveľmi "netlačili" a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, ohrýzanie nechtov, ceruziek a podobne.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje