• Vážení rodičia,

   • podľa zákona č.245/2008 Z.z., §19, ods.3 povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a podľa §20, ods. 2 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

              

    Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční v stredu 05.04.2023 v čase od 13:00 do 16:00 hod.

    Na zápis prineste, prosíme 20,- €, na pomôcky pre budúceho prváka.

    • Pred zápisom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na tomto linku.
    • Ak nemáte možnosť vytlačiť prihlášku, my za Vás vytlačíme Vami zadanú elektronickú prihlášku, ktorú u nás podpíšete.
    • O prijatí/neprijatí do 1. ročníka v ZŠ s MŠ v Plavnici bude zákonný zástupca informovaný vydaním rozhodnutia riaditeľky školy do 15. júna 2023.
    • Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

    Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazujepotvrdenímpríslušnej materskej školy (Príloha č. 1)

    Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

    Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
    Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

    Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.


    Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
    · jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon
    neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
    · jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
    · vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

     

    Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).
     

    Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha č. 3).
    Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

    Čo, ak dieťa nedosiahne školskú zrelosť?

    Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy (v našom prípade riaditeľka ZŠ s MŠ) rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.


    Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha č. 4) a informovaného súhlasu rodiča (príloha č. 5).

    Aj rodič, ktorý chce, aby jeho dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní (teda v MŠ), podáva prihlášku do 1. roč. ZŠ. Na online prihláške do poznámky napíše, že chce, aby jeho dieťa pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní. Aj takéto dieťa sa fyzicky zúčastňuje zápisu.

    Priloha_c._1_-_vynimocne_prijatie_dietata__ktore_nema_6_rokov.docx

    Priloha_c._2_-_vyhlasenie_ZZ-podpis_1_rodica-vec_neznesie_odklad.docx

    Priloha_c._3_-_vyhlasenie_rodica_o_dorucovani_posty_len_1_rodicovi.docx

    Priloha_c._4_-_suhlas_lekara_s_pokracovanim_predp.vzd.v_MS.docx

    Priloha_c._5_-_informovany_suhlas_rodica_s_pokracovanim_predprim.vzdel._v_MS.docx

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje