• Vytvorili sme vianočnú reťaz dobrých skutkov a prianí

     • Vianočný čas v nás všetkých spája konaním dobra. Aj naši žiaci sú dôkazom toho, že si všímajú ľudí okolo seba a obdarúvajú úsmevom, milým gestom, či dobrým skutkom.

      Až neuveriteľné množstvo dobra sa nám podarilo zviazať do reťaze, ktorá svedčí o láske a darovaní samého seba. Okrem milých skutkov je táto reťaz popretkávaná tajnými túžbami a všetkým tým, čo si detská dušička najviac praje. Dúfajme, že si tieto tajné túžby nájdu naši žiaci tento rok pod vianočným stromčekom. Veď čas sviatočný je časom plnenia prianí a želaní...

     • Olympiáda zo SJ

     • Dňa 12.11.2021 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka. V silnej konkurencii sa na krásnom 2. mieste umiestnil žiak Mário Ševčik z IX.A triedy.

      Víťazovi srdečne blahoželáme!

     • Olympiáda v NJ - školské kolo

     • Dňa 26.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré prebehlo online formou. Víťazom sa stal Timotej Vyparina z IX.A triedy, ktorý nás bude reprezentovať aj v okresnom kole. Srdečne blahoželáme!

     • Online vzdelávanie žiakov 5. – 9. roč. od 6.12.2021

     • Na základe vyhlášky VYHLÁŠKY RÚVZ v Starej Ľubovni sa žiaci 5. – 9. roč. ZŠ budú od 6.12. do 17.12. učiť dištančne (online z domu). Výnimkou sú len materské školy a 1. stupeň ZŠ.

      Žiaci 1. – 4. pokračujú vyučovaním v škole podľa rozvrhu.

      ŠKD – bude v prevádzke aj pre žiakov 4. roč.

      Žiaci sú odhlásení z obedov.

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste dohliadli na pravidelnú online účasť svojich detí na hodine a ich domácu prípravu na vyučovanie.

      Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov nielen s vyučujúcimi ale aj s asistentkami a špeciálnou pedagogičkou nasledujúcimi formami:

      • prioritne prostredníctvom školského portálu Edupage
      • prostredníctvom aplikácie Zoom
      • prostredníctvom stránky bezkriedy.sk
      • prostredníctvom sociálnych sietí
      • prostredníctvom emailovej komunikácie

      Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné. V triednej knihe je zaznamenávaná absencia žiaka.

      Online hodina bude žiakom oznámená deň vopred ikonou modrej kamery v triednej knihe. Domáce úlohy budú zadávané do 15:00 hod.

      Žiak musí mať zapnutú kameru (vyučujúci musí vidieť tvár)!!!. Ak ju žiak nezapne, učiteľ ho odpojí a zapíše mu neospravedlnenú hodinu! Ak sa žiak bezdôvodne nezúčastní dištančného vzdelávania alebo nebude mať zapnutú kameru, triedny učiteľ kontaktuje zákonného zástupcu a zistí príčinu. Ak naďalej bude pretrvávať absencia žiaka, uvedie to triedny učiteľ do zápisnice pedagogickej rady. Ďalej škola postupuje v zmysle svojho školského poriadku.

      Žiaci sú povinní plniť pokyny vyučujúcich a v stanovenom termíne odovzdávať zadania a úlohy.

      Vyučovanie prebieha podľa platného upraveného rozvrhu, ktorý nájdete od soboty na Edupage.

      Milí rodičia, vopred Vám ďakujeme za dobrú spoluprácu. Verím, že tie 2 týždne online výučby ubehnú ako voda a že sa po Vianociach stretneme všetci v zdraví na prezenčnom vyučovaní.

       

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Naša škola je rodinnou školou, v ktorej láska k starším, chorým a nemohúcim je viditeľná. Do zbierky sa zapojili žiaci, ich rodiny a zamestnanci. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Pocit pomáhať a urobiť niekomu radosť nie je vecou automatickou, vychádza zo srdiečka. Sme radi, že tak ako nás teší tento pocit, budú mať radosť aj naši obdarovaní.

      Naše balíčky potešia klientov v Dennom stacionári  Caritas v Údole, v Dome Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni a v zariadení sociálnych služieb Senior residenc vo Vyšných Ružbachoch.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným :)

       

     • Oznam

     •      Na základe rozhodnutia ministra školstva a na základe manuálu Školský semafor od pondelka 29.11.2021 platí:

      - Od 25.11.2021 je v platnosti aj Vyhláška 262/2021 ÚVZ o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Podľa nej sa vraciame v škole k stavu na začiatku roka - žiaci ZŠ a pedagogickí zamestnanci sú POVINNÍ mať prekryté ústa a nos počas celého výchovno–vzdelávacieho procesu. Na prekrytie horných dýchacích ciest vyhláška neukladá povinnosť nosiť výhradne respirátor, stačí rúško, šál, šatka. Počas vyučovania telesnej výchovy žiaci cvičia bez rúšok. Prosím žiakov a rodičov, aby vyhlášku rešpektovali, a tak chránili svoje zdravie, aj zdravie ostatných.

      - cez prestávky budú žiaci v triedach, nezdržiavajú sa na chodbách a na WC,

      - škola neorganizuje krúžky,

      - ŠKD bude iba pre žiakov 1. – 3. roč.,

      - na obedy sa bude chodiť podľa harmonogramu (tí čo nechodia na obedy a skončia o pár minú skôr, počkajú s vyučujúcimi na hodine, kým hodina neskončí),

      - vianočné prázdniny budú od 20.12.2021 do 7.1.2022 (o 3 dni skôr),

      - trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Riaditeľ, po informovaní zriaďovateľa, musí prerušiť vyučovanie v danej triede. (Nevieme, kedy bude ďalšia várka samotestov.)

      - rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu cez Edupage!!!

      - ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu aktuálne platným uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť,

      - rodič naďalej predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti svojho dieťaťa,


           Nezvyčajná situácia nás všetkých obmedzuje v bežnom školskom živote, neustále riešime rôzne zmeny, prispôsobujeme sa aktuálnym potrebám. Preto si veľmi vážim zodpovedný a obetavý prístup všetkých zamestnancov. Ďakujem aj Vám, milí rodičia, že pravidelne komunikujete s triednymi učiteľmi, zaujímate sa o výsledky svojich detí, že dohliadate na to, aby do školy nechodili choré deti a najmä za pochopenie niektorých opatrení v zmysle platnej legislatívy.

      Spoločne to zvládneme...

     • Červené stužky

     • Žiaci 7. – 9. roč. sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS – „Červené stužky“. Na hodinách VV pripravili výtvarné práce na tému: „STOP AIDS“ a na NV si pozreli film „ANJELI“ spojený s rozborom danej témy. Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS a symbolom Svetového dňa boja proti AIDS, ktorým je 1. december.

     • Školské kolo geografickej olympiády

     • Do školského kola, ktoré sa konalo online formou v stredu 24.11. za zapojilo 6 žiakov, z nich piati boli úspešní.

      Súťažilo sa v troch kategóriách:

      Kategória G (žiaci 5. roč.):

      1. miesto - Pavol Fedorko  

      2. miesto - Dávid Vyrostek 

       

      Kategória F (žiaci 6. a 7. roč.):

      1. miesto - Patrik Žemba (7.A)

      2. miesto - Oliver Solecký (6.B)

       

      Kategória E (žiaci 8. a 9. roč.):

      1. miesto - Petra Urbanová (8.A)

       

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční vo februári. 

     • Vincolympiáda

     • V týchto dňoch sa žiaci našej školy zo Združenia mariánskej mládeže zúčastnili oblastného kola Vincoolympiády, kde získali veľmi pekné umiestnenia. Srdečne blahoželáme!

     • Nahlasovanie vykonania samotestov

     • Každé použitie samotestu ste povinní nahlásiť škole cez Edupage:

      Žiadosť/Vyhlásenie - Domáci AG samotest (výsledok).

      Návod:

      https://help.edupage.org/sk/u2512

      Oznámenie o vykonaní samotestu zasiela rodič cez rodičovské konto.

      Tí, ktorí ste použili test a nenahlásili jeho použitie, prosím, urobte to tak čo najskôr. Môžete zadať aj spätne dátum vykonania testu, nakoľko ministerstvu nahlasujeme počet vykonaných testov, ktoré rodičia zadali cez Edupage. Je možné, že kvôli nanahlasovaniu nedostaneme ďalšie testy.

      Ďakujeme

     • iBOBOR - poznáme úspešných riešiteľov

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenského kola medzinárodnej informatickej súťaže.

      V kategórii najmladších žiakov – DROBCI z 3. ročníka – boli úspešní: Martina Urbanová, Sofia Chovancová, Miroslava Bednarčíková, Liliana Chovancová, Michaela Hudáková, Alex Nedbal, Michal Sekelský, Peter Štupák a Marcel Repka.

      V kategórii BENJAMÍN pre žiakov 6. a 7. roč. sa úspešnými riešiteľmi stali: Jakub Vančo, Tomáš Šofranko, Miriama Pčolková, Johanka Kontrová, Zuzana Frohlichová, Ľuboš Furtkevič, Nela Chovancová a Maroš Pčolka.

      Blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich žiakov :)

       

     • Projekt SPP - schválená žiadosť

     • Potešila nás dobrá správa - Dobrý deň,gratulujeme! Vaša žiadosť o príspevok pre projekt Aby tradície a remeslá nevymreli v grantovom programe SPPravmeTo bola schválená hodnotiacou komisiou a bude Vám prispené sumou 1 400,00 €. Prajeme Vám, aby Váš projekt slúžil, čo najdlhšie.

      Zakúpime tričkové klbká a priadzu na tkanie, aby mohli naši žiaci tkať a vytvárať hodnotné veci :)

     • Hlásenie vykonania samotestov

     • Každé použitie samotestu ste povinní nahlásiť škole cez Edupage:

      Žiadosť/Vyhlásenie - Domáci AG samotest (výsledok).

      Návod:

      https://help.edupage.org/sk/u2512

      Oznámenie o vykonaní samotestu zasiela rodič cez rodičovské konto.

      Tí, ktorí ste použili test a nenahlásili jeho použitie, prosím, urobte to tak čo najskôr. Môžete zadať aj spätne dátum vykonania testu, nakoľko ministerstvu nahlasujeme počet vykonaných testov, ktoré rodičia zadali cez Edupage.

      Ďakujeme

     • Záložka do knihy spája školy

     • Tak, už sa aj naši žiaci dočkali záložiek z projektu ,,Záložka spája školy". Ďakujeme základnej škole Rohožník za krásne práce a darčeky :)

     • Oznam - ZUŠ

     • Pán učiteľ Melcher odkazuje rodičom a žiakom, že zajtra, t.j. streda 3.11.2021 nebude vyučovanie.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Olympiáda zo SJ

     • V piatok 15.10.2021 sa konalo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Slovenská komisia Olympiády zo SJL pripravila online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi.

      1. miesto: Mário Ševčík 9. A (postup na OK) a Vivien Sokolová 9. A

      2. miesto: Lenka Kyšelová 9. B, Radka Rybovičová 9. A

      Umiestneným srdečne blahoželáme a víťazovi držíme palce v okresnom kole.

     • Projekt z Nadácie Ekofond SPP dokončený

     • Vďaka grantovému programu Nadácie Ekofond SPP - Regióny 2021 sme pri zrekonštruovanom bočnom vstupe do školy osadili bráničku.

      Pán kurič nám zrekonštruoval vchod zámkovou dlažbou, za čo mu ďakujeme. Za makadam pod dlažbu a makadam na okapový múrik ďakujeme rodine Geciovej (GP Trans).

     • Oznam ohľadom dotácie na stravu

     • Na základe požiadavky zriaďovateľa Obce Plavnica vo veci dotácie na stravu zverejňujeme prezentáciu z pracovného stretnutia úradov práce a ústredia práce konaného dňa 13.09.2021 v Považskej Bystrici k Dotáciám na stravu od 01. 08. 2021. S prezentáciou bol zriaďovateľ oboznámený na pracovnom stretnutí dňa 22.09.2021 na ÚPSVaR v Starej Ľubovni.

      Záležitosti ohľadom dotácie bude zriaďovateľ komunikovať priamo s rodičmi listovou alebo telefonickou formou.

      V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať sekretariát Obecného úradu v Plavnici na tel. číslach:

      052 42 83 881 alebo 0917 366 145.

       

     • Záložky do knihy

     • Podobne ako každý rok, aj tento sa naša škola zapojila do projektu ,,Záložka do knihy spája školy". Žiaci s láskou vyrábali záložky pre kamarátov zo ZŠ v Rohožníku. Veríme, že ich potešia a už sa tešíme, aké založky dostaneme od nich.

     • Pripomenuli sme si našich starých a prastarých rodičov

     • Výstava na našej škole splnila svoj účel. Žiaci prevetrali povaly starých i prastarých rodičov a zozbierali rôzne zaujímavé predmety. V minulosti slúžili našim predkom v kuchyni, pri práci na poli alebo ako súčasť ich odevov. Žiakov tieto predmety veľmi zaujali, položili nám veľa otázok ohľadom ich použitia. Spolu sme si priblížili pôvod, využitie, ale aj dobu, v ktorej  vystavené starožitnosti slúžili. Výstavou sme si uctili našich predkov a starých rodičov, ktorí tieto veci v minulosti používali. Práca našich starkých trvala dlhšie a bola náročnejšia. Vážime si ich históriu, ctíme tradície  a za všetko im ďakujeme.

      Zbierku sme zavŕšili oblečením sa do krojov. Tým sme žiakom priblížili krásne ľudové tradície, ktoré sa uchovávajú z generácie na generáciu.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zbierke týchto predmetov a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

     • Triedy v karanténe

     • Žiakom 5.A, 7.A, 8.A, 9.A a 9.B triedy je od stredy 13.10.2021 RÚVZ v SL nariadená karanténa do 19.10.2021.

      V triedach bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa platného rozvrhu, na ktorom sú žiaci povinní sa zúčastňovať!  Žiaci musia sledovať pokyny na edupage.

      Žiaci absolvujú v sobotu 16.10.2021 PCR test, rodičom príde pozývacia SMS (okrem žiakov, ktorí v pondelok 11.10. a v utorok 12.10. chýbali, okrem očkovaných žiakov a žiakov, ktorí prekonali ochorenie a od ochorenia neuplynulo viac ako 180 dní). V prípade bezpríznakovosti a negatívneho výsledku testu budú môcť po súhlase RÚVZ dňa 20.10.2021 nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

      Žiaci sú odhlásení z obedov.

     • Úcta k starším

     • Dnes sme v modlitbe ďakovali Bohu za našich starých rodičov a pripravili pre nich malý darček vyrobený s veľkou láskou. Veríme, že ich pozvanie na šálku čaju poteší...

     • Odborné pednášky

     • Dňa 4. a 5. októbra sa v našej škole uskutočnili prednášky odborníčkou z RUVZ z oddelenia zdravotnej výchovy pre žiakov 4. a 5. roč. na tému Zdravá výživa a pre žiakov 6.B Tréning mozgu.

     • Rúška v škole

     • Vážení rodičia,

      4.10.2021 vstúpi do platnosti Vyhláška UVZ SR č. 250/2021, podľa ktorej žiaci základnej školy majú výnimku z nosenia rúšok v interiéri v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

      Rúško žiak nemusí nosiť v učebni v kolektíve svojej triedy. Použitie rúška je povinné vtedy, ak dochádza k miešaniu triednych kolektívov a počas prestávok na chodbách školy.

      Výnimka sa netýka zamestnancov školy.

     • Európsky deň jazykov

     • Tento týždeň sme si na hodinách anglického a nemeckého jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa slávi každoročne 26. septembra už od roku 2001. Naši šiestaci vyrobili krásne plagáty s témou “Prečo sa učiť iný jazyk?”. Podľa vlastného výberu predstavili rôzne krajiny sveta s krátkymi textami a pozdravmi v danom jazyku, napr. v taliančine, portugalčine, kórejčine, chorvátštine... Siedmaci, ôsmaci a deviataci si po jednotlivých stanovištiach v triede vyskúšali zaujímavé aktivity v anglickom a nemeckom jazyku. Takto si precvičili svoje vedomosti a zároveň sa dozvedeli aj niečo nové, napr. že “dormouse” nie je domová myš, ale plch, že “dove” nie je len značka kozmetiky, ale aj holubica. Na hodinách nemeckého jazyka siedmaci a deviataci hravou formou a zaujímavými aktivitami spoznali bratov Grimmovcov a ich rozprávky, vyskúšali si napísať svoje meno starým germánskym písmom, zahrali sa na známeho nemeckého spisovateľa Goetheho a hudobného skladateľa Mozarta.

      Znalosť cudzieho jazyka je dnes potrebnou zručnosťou. Dosvedčuje to aj slovenské príslovie: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.”

      Have a nice day (ang.).... Schönes Wochenende (nem.)....Bel weekend ( tal.).... Pekný víkend.

     • Prváčikovia

     • Naši šikovní prváci si aj takto rozcvičujú a uvoľňujú rúčky:

      "Keď sa rúčky rozcvičili, niečo pekné nakreslili."

     • Odborné prednášky

     • 29.9.2021 sa v škole uskutočnili odborné prednášky firmy MP Education - prednášky kvalifikovanej lektorky pripravené v spolupráci s odborníkmi v oblasti psychológie, gynekológie, urológie a zdravej výživy.

      Chlapci 7. roč. mali prednášku "Na štarte k mužnosti" (anatómia, mužské pohlavné orgány, hormóny, zmeny fyzické, správne hygienické návyky, životospráva) a dievčatá 7. roč. "Dospievam alebo život plný zmien" (anatómia, ženské pohlavné orgány, hormóny, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, puberta, vhodná životospráva). Tieto témy sú zaradené medzi prierezové témy - Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

      Žiakom 6.A, 8.A, 8.B. v rámci Mediálnej výchovy "Si online II" predstavila prednášajúca vplyv nových informačných technológií na sociálne vzťahy (plusy a mínusy), vplyv na učenie, multitasking, riziká sociálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking, sexting. trolling…), digitálna identita (instastory nie je realita, digitálne stopy), ochrana súkromia vo virtuálnom svete, prevencia vzniku online závislostí, skúsme to inak…

     • Recyklohry

     • Zapojili sme sa do recyklačného programu Recyklohry. Ide o školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

      Použité batérie môžete vhadzovať do pripravenej zbernej škatule pri nástenke.

      Ak máte starý mobil, môžete ho tiež priniesť (je potrebné, ak sa dá, odstrániť baterku). Zber mobilov (do 30.10.) je zároveň aj súťaž pre žiakov, v ktorej môžu vyhrať tablet. K tomu ale potrebujeme vedieť, kto mobil priniesol (prosím nahlásiť v riaditeľni).

      Viac o programe tu: https://www.recyklohry.sk/sk/

     • Tréneri v škole

     • Naša škola sa zapojila do projektu "Tréneri v škole”, ktorý je podporený Úradom vlády. Program je určený pre žiakov 1.stupňa, ktorí sa budú môcť zoznámiť hravou formou s rôznymi druhmi športov. Každá škola v programe dostáva aj materiálne zabezpečenie. Program skvalitňuje hodiny telesnej výchovy a vytvára lepší vzťah k pohybovým aktivitám u detí, čo napĺňa aj programové vyhlásenie vlády.

     • Vážení rodičia,

     • ktorí ste si objednali AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 5ks/žiak (pôvodne ste mali dostať 25 ks), prosím, vyzdvihnite si ich v ZŠ počas pracovných dní do 16:30 hod. Odporúčame použiť ich pri príznakoch ochorenie, nakoľko netušíme, či prídu aj zvyšné testy.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Po každom testovaní musí rodič oznámiť cez Edupage (Žiadosti/Vyhlásenia): Domáci AG samotest – oznámenie o použití.

      Návod na použitie pre samotestovanie:

      samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje