• Vážení rodičia,

   • do MŠ sa prijímajú deti priebežne alebo na nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita. Miesto a termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ po prerokovaní so zriaďovateľom a zverejní ho na svojich webových sídlach, na vývesných tabuliach MŠ, obce, či iných verejných miestach. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ, v ktorých akceptuje „zákonné podmienky“ prijímania detí (zákon č. 245/2008).

    Podmienky prijímania detí:

    • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
    • dieťa, ktoré plní PŠD (povinnú školskú dochádzku) v predprimárnom vzdelávaní,
    • dieťa, ktoré pokračuje v plnení  PŠD v predprimárnom vzdelávaní.

    V prípade, ak je zvýšený záujem rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, riaditeľ ZŠ s MŠ určí ostatné podmienky prijímania detí, podľa poradia daných bodov, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov:

    1. dieťa s trvalým pobytom v mieste bydliska,
    2. dieťa v starostlivosti osamelého rodiča (samoživiteľa),
    3. dieťa staršie ako tri roky,
    4. pri zhode roku narodenia – ak sa narodilo v jednom roku viac detí, rozhodne o prijatí do materskej školy skorší dátum narodenia dieťaťa,
    5. pri zhode dátumu narodenia s iným dieťaťom rozhodne o prijatí do materskej školy to, že má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.08. príslušného kalendárneho roku dovŕši tri roky veku,
    6. pri zvýšenom záujme bude rozhodovať dátum podania prihlášky.

     

    Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

     

    Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
     

    · jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
     

    · jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo
     

    · vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

    Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).

    Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha č. 3).
    Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

    Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú prihlášku Vami a detským lekárom  prineste v termíne od 15.5.2023 - 19.5.2023 zástupkyni pre MŠ do budovy MŠ v čase od 10:30 hod. do 13:00 hod.

    • Prihlášku je potrebné vyplniť na tomto linku od 01.05.2023 do 05.05.2023
    • O prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ v Plavnici bude zákonný zástupca informovaný vydaním rozhodnutia riaditeľa školy najneskôr do 22. mája 2023.
    • Rozhodnutie si zákonný zástupca vyzdvihne osobne (aj s dieťaťom) 09.06.2023 v materskej škole od 10:00 - 12:30 hod.

     

    Priloha_c._2_-_vyhlasenie_ZZ-podpis_1_rodica-vec_neznesie_odklad.docx

    Priloha_c._3_-_vyhlasenie_rodica_o_dorucovani_posty_len_1_rodicovi.docx

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje