• Vážení rodičia,

   • do MŠ sa prijímajú deti priebežne alebo na nasledujúci školský rok. Priebežne sa prijímajú deti vtedy, ak je v MŠ voľná kapacita. Miesto a termín podávania žiadostí na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ ZŠ s MŠ po prerokovaní so zriaďovateľom a zverejní ho na svojich webových sídlach, na vývesných tabuliach MŠ, obce, či iných verejných miestach. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do MŠ, v ktorých akceptuje „zákonné podmienky“ prijímania detí (zákon č. 245/2008).

    Podmienky prijímania detí:

    • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
    • dieťa, ktoré plní PŠD v predprimárnom vzdelávaní,
    • dieťa, ktoré pokračuje v plnení  PŠD v predprimárnom vzdelávaní.

    V prípade, ak je zvýšený záujem rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ, riaditeľ ZŠ s MŠ určí ostatné podmienky prijímania detí, podľa poradia daných bodov, ktoré však nesmú byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesmú byť diskriminujúce a obmedzujúce práva dieťaťa alebo zákonných zástupcov:

    1. dieťa s trvalým pobytom v mieste bydliska,
    2. dieťa v starostlivosti osamelého rodiča (samoživiteľa),
    3. dieťa staršie ako tri roky,
    4. pri zhode roku narodenia – ak sa narodilo v jednom roku viac detí, rozhodne o prijatí do materskej školy skorší dátum narodenia dieťaťa,
    5. pri zhode dátumu narodenia s iným dieťaťom rozhodne o prijatí do materskej školy to, že má dieťa v materskej škole staršieho súrodenca a k 31. 08. príslušného kalendárneho roku dovŕši tri roky veku,
    6. pri zvýšenom záujme bude rozhodovať dátum podania prihlášky.

     

    Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú prihlášku Vami a detským lekárom  prineste v termíne od 10.5.2021 - 12.5.2021 zástupkyni pre MŠ do budovy MŠ v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. a od 13.5.2021 - 14.5.2021 v čase od 10:00 do 16:15 hod.

    • Prihlášku je potrebné vyplniť na tomto linku od 05.05.2021 do 12.05.2021
    • Žiadame Vás, aby ste dodržiavali zvýšené hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 (respirátor, odstup, dezinfekcia).
    • O prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ v Plavnici bude zákonný zástupca informovaný vydaním rozhodnutia riaditeľa školy najneskôr do 15. júna 2021. Rozhodnutie si zákonný zástupca vyzdvihne osobne 15. - 17.06.2021 v materskej škole od 10:00 - 16:15 hod.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje