PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Miriam Vyparinová Správa registratúry 0 0
Funkčné vzdelávanie 0
Mgr. Tatiana Chmeliarová Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Miroslava Karaffová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Anna Mária Knapíková Rozvíjanie matematických prestáv u detí predškolského a mladšieho školského veku a projektové vyučovanie 0 0
Mgr. Natália Knapová Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 60
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej a počítačovej gramotnosti 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Mgr. Miroslav Matulík Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 0 0
Bc.Eva Sklenáriková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15
Kooperácia MŠ s rodinou v súčasných podmienkach 15
Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Mgr. Katarína Solecká Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Helena Stolárová Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 41
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Darina Štupáková Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca v digitálnom svete 15
Mgr. Monika Urdová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Daniela Vasilíková, PhD. Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 65
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
GeoGebra v edukačnom procese 15
Mgr. Andrea Vyrosteková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 45
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15


© aScAgenda 2024.0.1438 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2023
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje