PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Miriam Vyparinová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 0 0
Správa registratúry 0
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 0
Funkčné vzdelávanie 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 0
Mgr. Vladimír Fröhlich Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 0 0
PaedDr. Helena Fröhlichová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 95
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Mgr. Tatiana Chmeliarová Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Miroslava Karaffová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Natália Knapová Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15 60
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej a počítačovej gramotnosti 15
Mgr. Miroslav Matulík Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 0 0
PaedDr. Jozef Olejár E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 14
Mgr. Katarína Solecká Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. František Solecký Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 71
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Monika Urdová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Daniela Vasilíková, PhD. Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 65
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
GeoGebra v edukačnom procese 15
Mgr. Andrea Vyrosteková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 68
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.07.2020
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

  • Divadielko Slniečko (18.2.)
  • Karneval v MŠ
  • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
  • Zimná olympiáda
  • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
  • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
  • Advent MŠ
  • Mikuláš v MŠ
  • Sokoliari 26.11.
  • Besiedka pre starých rodičov
  • Staráme sa o naše zúbky
  • Divadielko ,,Čarovná muzika"