PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Miriam Vyparinová Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 0 0
Správa registratúry 0
Funkčné vzdelávanie 0
Mgr. Monika Drabišinová Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15 75
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Integrácia digitálnych techlológií do predškolského kurikula 15
Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
PaedDr. Helena Fröhlichová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 41
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
Mgr. Tatiana Chmeliarová Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Miroslava Karaffová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Natália Knapová Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej a počítačovej gramotnosti 15 60
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Mgr. Miroslav Matulík Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 0 0
Ing. Adriena Ondrejčeková Činnostné prístupy vo výučbe chémie 14 81
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií, metodických združení a študijných odborov 35
Bc.Eva Sklenáriková Kooperácia MŠ s rodinou v súčasných podmienkach 15 60
Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. František Solecký Olympijská výchova v základných a stredných školách 12 51
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Darina Štupáková Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca v digitálnom svete 15
Mgr. Monika Urdová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Daniela Vasilíková, PhD. Príprava pre získanie ECDL preukazu 15 65
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
GeoGebra v edukačnom procese 15
Mgr. Andrea Vyrosteková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 45
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15


© aScAgenda 2022.0.1351 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.05.2022
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje