PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Miriam Vyparinová Funkčné vzdelávanie 0 0
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 0
Správa registratúry 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 0
Mgr. Monika Drabišinová Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15 75
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Detské folklórne žánre a zvykoslovné prejavy ako prostriedok rozvoja umeleckej expresie detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Integrácia digitálnych techlológií do predškolského kurikula 15
Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Mgr. Vladimír Fröhlich Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 0 0
PaedDr. Helena Fröhlichová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 66
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Tatiana Chmeliarová Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Miroslava Karaffová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Natália Knapová Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15 60
Vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti všeobecnej a počítačovej gramotnosti 15
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Príprava pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikátu ECDL 15
Mgr. Miroslav Matulík Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 0 0
Bc.Eva Sklenáriková Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole 15 60
Kooperácia MŠ s rodinou v súčasných podmienkach 15
Rozvíjanie pohybových, rytmických a tanečných spôsobilostí detí predškolského a mladšieho školského veku 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. František Solecký Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 61
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Darina Štupáková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca v digitálnom svete 15
Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15
Mgr. Monika Urdová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Daniela Vasilíková, PhD. Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 65
Príprava pre získanie ECDL preukazu 15
GeoGebra v edukačnom procese 15
Mgr. Andrea Vyrosteková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 68
Rozvoj kompetencií učiteľov základných škôl integrovať spotrebiteľské vzdelávanie do edukačného procesu 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15


© aScAgenda 2022.0.1313 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.12.2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje