• Voľné miesta na našej škole

  •    
      
      
      

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

               Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a § 11a odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    

   Názov zamestnávateľa:       Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

    

   Adresa zamestnávateľa:      065 45 Plavnica 244

   Kontakty:                              052/4283922, zsplavnica@gmail.com

    

   Kategória PZ:                       pedagogický asistent

    

   Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Pracovné podmienky: Voľné pracovné miesto (100% úväzok) sa obsadzuje na dobu určitú                          v materskej škole počas trvania národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II".

   Požadované doklady:

   • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
   • Profesijný životopis
   • Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
   • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (až pri nástupe do zamestnania)
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pri nástupe do zamestnania)
   • Súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

    

   Iné požiadavky:                   

   • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
   • Ovládanie štátneho jazyka
   • Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť

    

   Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť do 21.08. 2020. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

                                                 

    

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

               Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a § 11a odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    

   Názov zamestnávateľa:       Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   Adresa zamestnávateľa:      065 45 Plavnica 244

   Kontakty:                              052/4283922, zsplavnica@gmail.com

   Kategória PZ:                       učiteľ 

   Podkategória:                       učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

   Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Pracovné podmienky: Voľné pracovné miesto (100% úväzok) sa obsadzuje na dobu určitú

                                         počas RD od 01.09. 2020 do 30.6. 2021.

   Požadované doklady:  

   • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
   • Profesijný životopis
   • Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
   • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (až pri nástupe do zamestnania)
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pri nástupe do zamestnania)
   • Súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

    

   Iné požiadavky:                   

   - Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsah

   - Ovládanie štátneho jazyka

   - Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť

   Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť do 10.08. 2020. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

                                                             

    

    

    

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

               Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a § 11a odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    

   Názov zamestnávateľa:       Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

    

   Adresa zamestnávateľa:      065 45 Plavnica 244

   Kontakty:                              052/4283922, zsplavnica@gmail.com

    

   Kategória PZ:                       vychovávateľ

   Podkategória:                       vychovávateľ v školskom klube detí

    

   Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    

   Pracovné podmienky: 1. Voľné pracovné miesto (100% úväzok) sa obsadzuje na dobu určitú

                                         od 01.09. 2020 do 31.8. 2021.

    

                                         2. Voľné pracovné miesto (3 hodiny denne) sa obsadzuje na dobu určitú

                                         od 01.09. 2020 do 31.8. 2021.

    

   Požadované doklady:         

   • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
   • Profesijný životopis
   • Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
   • Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (až pri nástupe do zamestnania)
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pri nástupe do zamestnania)
   • Súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

    

   Iné požiadavky:                   

   - Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

   - Ovládanie štátneho jazyka

   - Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť

   Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť do 10.08. 2020. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

  • Divadielko Slniečko (18.2.)
  • Karneval v MŠ
  • Beseda s poľovníkom- staráme sa o zvieratká v zime
  • Zimná olympiáda
  • Štedrý deň v MŠ (ďakujeme štedrým rodičom)
  • Vianočná besiedka v MŠ- Luskáčik
  • Advent MŠ
  • Mikuláš v MŠ
  • Sokoliari 26.11.
  • Besiedka pre starých rodičov
  • Staráme sa o naše zúbky
  • Divadielko ,,Čarovná muzika"