• Voľné miesta na našej škole

  •    
      
      
      

   Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

   065 45 Plavnica

    

   Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

               Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici v súlade s § 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení a § 11a odst. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    

   Názov zamestnávateľa:       Základná škola s materskou školou, Plavnica 244

    

   Adresa zamestnávateľa:      065 45 Plavnica 244

   Kontakty:                              052/4283922, zsplavnica@gmail.com

    

   Kategória PZ:                       pedagogický asistent

   Podkategória:                       asistent učiteľa

    

   Kvalifikačné predpoklady: Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    

   Pracovné podmienky: Voľné pracovné miesto (100% úväzok) sa obsadzuje na dobu určitú od 1.1.2021 do 31.8.2021.

    

   Požadované doklady:         

   • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
   • Profesijný životopis vo forme europassu
   • Doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
   • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (až pri nástupe do zamestnania)
   • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pri nástupe do zamestnania)
   • Súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov

    

   Iné požiadavky:              

   • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
   • Ovládanie štátneho jazyka
   • Samostatnosť, kreativita, zodpovednosť

    

    

   Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť do 18.11.2020. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    

                                                                         

    

    

  • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 0903 722 332
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje