• Informácie o školskom stravovaní

   • Školská jedáleň (ŠJ) pri ZŠ s MŠ v Plavnici sídli v budove materskej školy. Zriaďovateľom ŠJ je Obec Plavnica. V zariadení školského stravovania sa zabezpečuje zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v škole a škôlke, podľa materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie revidované v roku 2021 s účinnosťou od 1.9.2021.

     

    Každý stravník je povinný prihlásiť sa na stravu na základe zápisného lístka na stravovanie, ktorý vyplnený odovzdáva vedúcej ŠJ. Prihlásiť sa dá kedykoľvek počas školského roka. Prihlásiť sa môžu žiaci aj na určitý deň, napr., iba v stredu, keď majú 7 hodín.

    zapisny_listok_stravnika_na_rok_2021-2022.pdf

     

    Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami stanovenými MŠVVaŠ SR na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.9.2019.

     

    Stanovené sú 3 finančné pásma. Naša školská jedáleň je zaradená do 1. pásma.

    Stravníci MŠ:

    desiata -   0,34 €

    obed -      0,80 € 

    olovrant - 0,23 €            

     

    Stravníci ZŠ:

    obed 1. stupeň – 1,08 €                                                                    

    obed 2. stupeň – 1,16 €                                                                        

                           

    Réžia pre deti a žiakov je stanovená VZN Obce Plavnica na 2 € mesačne.

     

    Platba sa uhrádza mesačne vopred – najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

    V mesiaci september sa platí aj na október, potom každý ďalší mesiac dopredu. Rovnako sa mesačne platí aj za réžiu.

    Poplatok banke za šek alebo bankový prevod – 0,27 €.

     

    Vedúca ŠJ sa snaží spájať súrodencov, aby poplatky boli čo najnižšie.    

     

    Odhlasovanie zo stravy:

    Odhlásiť, resp. prihlásiť sa na stravu je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr  do 14:00 hod. deň vopred, v nutných prípadoch ráno do 7:30 hod.:

    - cez Edupage,

    - telefonicky: 0948696266, 0901720332,

    - osobne v ŠJ alebo zapísaním sa do zošita, ktorý sa nachádza pri kancelárii vedúcej ŠJ.

     

    Za neodobratú alebo v čas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

    Strava sa vydáva na základe čipu, ktorého cena je 2 €.

     

    Strava je pripravovaná na základe jedálneho lístka. Štruktúra jedálneho lístka počas piatich stravovacích dní je nasledovná:

    - dve hlavné mäsové jedlá

    - jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa

    - jedno hlavné múčne jedlo

    - jedno hlavné zeleninové jedlo

     

    Školská jedáleň je zapojená do celospoločenských programov podpory zdravia -

    „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.

                                                      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje