• Náboj junior

     • V piatok 22. novembra sa v Poprade konala medzinárodná matematická súťaž Náboj junior pre štvorčlenné tímy žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií zo SR, PL a ČR. Do súťaže sa zapojili aj naši talentovaní žiaci 9. roč.: Nikolas Rybovič, Monika Vančová, Samuel Lapšanský a Šimon Pjatak, ktorí sa snažili vyriešiť čo najviac úloh v časovom limite 120 minút. Našim žiakom sa podarilo vyriešiť 22 úloh z celkového počtu 42, a tak sa umiestnili na 15. mieste spomedzi 25 družstiev. V rámci Slovenskej republiky bolo 62% družstiev lepších ako oni, a podobne si zastali pozíciu i na medzinárodnej úrovni. Táto skúsenosť sa stala výzvou pre nich a ich nástupcov, že je na čom popracovať a vylepšiť umiestnenie našej školy.😊

     • Piataci v divadle

     • Žiaci 5. roč. dnes strávili príjemný deň na divadelnom predstavení v DJZ v Prešove, kde si pozreli predstavenie Červená čiapočka

     • Olympiáda zo SJ

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C sa uskutočnilo 19.11.2019. Súťažilo 5 žiakov (štyria žiaci z 8. ročníka, jedna žiačka z 9. ročníka). Olympiáda pozostávala z troch častí. Prvá časť bola zameraná na vedomosti z jazyka a literatúry, druhú časť tvorila transformácia textu. V tretej časti sa hodnotil ústny prejav žiakov. Porotu tvorili vyučujúce SJL.

      Najlepšie výsledky vo všetkých troch častiach dosiahla Petra Štupaková z 9. B triedy, ktorá našu školu bude reprezentovať na okresnom kole dňa 27.11.2019. Držíme palce!

     • Ďakovný list

     • Z ďalekého Báčskeho Petrovca nám prišiel ďakovný list za účasť v literárnej súťaži. V brožúrke uverejnili práce aj našich žiakov

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude v ZŠ s MŠ, Plavnica 244 z  organizačných dôvodov (T5-2019) riaditeľské voľno pre žiakov 8. a 9. ročníka 20. 11. 2019, t.j. v stredu.

      Ostatní žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

      V riadnej prevádzke bude školská jedáleň a školský klub detí. Žiaci 8. a 9. ročníka budú v tento deň odhlásení zo stravy v ŠJ.

     • Vŕbová píšťalka

     • Dňa 24.10.2019 sa v našej škole konalo školské kolo speváckej súťaže „VŔBOVÁ PÍŠŤALKA“. Školskej súťaže sa zúčastnili žiaci prvého a druhého stupňa. Naši speváci preukázali svoje nadanie a talent. Vzťah k ľudovej piesni vyjadrili svojim výberom piesne zo svojho regiónu. V okresnej súťaži nás bude reprezentovať žiačka Lenka Plučinská, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a želáme im, aby svoj vzťah k spevu naďalej rozvíjali.

      I. stupeň              1. miesto – neudelené

                                    2. miesto – Dorota Mláková

                                    3. miesto -  Barbora Polakovičová

       

      II. stupeň             1. miesto – Lenka Plučinská

                                    2. miesto – Ivana Raslavská

                                    3. miesto – Kristína Lešková, Katarína Kyšeľová

     • Hasičská súťaž

     • Vo štvrtok (7.11. 2019) sa v Plavnici v priestoroch školskej telocvične konal 19. ročník okresnej halovej súťaže mladých hasičov. Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch disciplínach: štafeta 5x30 m a štafeta dvojíc. Súťaže sa zúčastnilo 27 tímov, z toho 16 bolo chlapčenských. Plavnicu reprezentovali 4 družstvá a všetky dosiahli pekné výsledky. Sme veľmi radi, že tento nádherný šport stále spája toľko mladých talentov. Už teraz sa tešíme na ďalší jubilejný ročník súťaže, ktorá sa stala v Plavnici už tradíciou.

      Kategória DIEVČATÁ:

      1. miesto – DHZ Plavnica B (Lívia Pristáčová, Lea Malíková, Nikoletta Ševčíková, Soňa a Zuzana Jurašovské)

      2. miesto – DHZ Plavnica A (Natália Bodnárová, Viktória Moščovičová, Simona Hetešová, Emília Hudáková, Lenka Kožíková)

      3. miesto - DHZ Ďačov

      Kategória CHLAPCI:

      1. miesto – DHZ Malý Lipník A + putovný pohár starostu obce Plavnica (Marek Pjaták, Gregor Šviderský, Viktória Vofková, Šimon Pjaták, Bianka Vitková)

      2. miesto – DHZ Plavnica A (Jakub Janický, Martin Šujeta, Matej Tešla, Marek Kyšeľa, Mária Kyseľová)

      3. miesto - DHZ Malý Lipník B

      (10.miesto – DHZ Plavnica B – Marko Kyseľa, Alex Bebko, Ján Mrug, Maroš Pčolka, Matej Kyšeľa)

     • Vincolympiáda - Krajské kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Miriama Pčolková a Zdenka Hubová: 1. miesto
      Nela Chovancová a Dorota Mlaková: 2. miesto
      Johanka Kontrová a Pavol Fedorko: 3. miesto
      Alžbeta Fedorková a Radka Rybovičová: 1. miesto                                                                                               Ema Kaščáková a Klára Mojcherová: 2. miesto
      Michaela Rybovičová a Katarína Kyšeľová: 4. miesto

      Súťaž: Vincolympiáda
      Kolo: Krajské kolo


       

     • Záložka do knihy

     • Dnes k nám dorazila milá zásielka až z Českej republiky. Naši žiaci si vymenili záložky do kníh, ktoré sami vyrobili, so žiakmi zo Základnej školy Cerhovice. Zúčastnili sme sa tak aj tohto roku krásneho medzinárodného projektu na podporu čítania Záložka do knihy spojuje. Veríme, že záložky budú robiť radosť, motivujú k čítaniu a spestria každú rozčítanú knihu.

     • Dotácia z Úradu vlády

     • Úrad vlády SR (Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport) schválil našu žiadosť v programe Podpora rozvoja športu 2019 v hodnote 4500,- € na nákup športovej výbavy :)

     • Vincolympiáda

     • V stredu 30. októbra 2019 sa uskutočnilo v Plavnici oblastné kolo Vincolympiády. Deti a mládež súťažili v dvoch vekových kategóriách – do 12 rokov a od 13 do 15 rokov. Každá dvojica súťažiacich riešila úlohy z oblasti Svätého Písma, svätých a vincentínskej charizmy. Tri družstvá z každej kategórii postupujú na regionálne kolo do Košíc. Sú to všetko žiaci z našej školy. Najmladší sa zúčastnili súťaže prvýkrát a už dosiahli pekné výsledky:

      I. miesto – Miriam Pčolková (5. A) a Zdenka Hubová (6. A)

      II. miesto – Nelka Chovancová a Dorotka Mlaková zo 4. A

      III. miesto – Johanka Kontrová zo 4. A a najmladší Paľko Fedorko z 3. A.

      V staršej kategórii obsadiliI I. miesto – Alžbetka Fedorková (9.A) a Radka Rybovičová (7.A)

      II. miesto – Miška Rybovičová (8.A) a Katka Kyšeľová (7. A)

      III. miesto - Ema Kaščáková (8.A) a Klára Mojcherová (6.B)

      IV.miesto – Dominika Knapíková (8.A) a Olívia Bagóová (6.B)

      Ďakujeme všetkým účastníkom Vincolympiády, víťazom blahoželáme a držíme palce v Košiciach

     • Zmena v odhlasovaní zo stravy

     • Elektronické odhlasovanie (deň vopred do 14:00 hod.) zostáva v platnosti.

      V prípade náhleho ochorenia môže rodič odhlásiť svoje dieťa zo stravy

      telefonicky ráno do 7:30 hod. na tel. čísle ŠJ 090172032, 0948696266

     • Srdečne pozývame

     • V daný deň bude skrátené vyučovanie, žiaci 1.-4. budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.-9. budú mať 5 vyučovacích hodín.

     • Cezpoľný beh

     • V okresnom kole športovej súťaže v cezpoľnom behu získal Jaroslav Malík nádherné 1. miesto. Blahoželáme :)

     • Oznam ZUŠ

     • Milí rodičia, pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ elokovaného pracoviska ZUŠ J. Melkoviča, ktoré sa uskutoční 24.10. 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v triede 6.B (pri čitárni na poschodí) v ZŠ v Plavnici.

     • Edukačná úniková hra

     • Žiaci niektorých ročníkov zažili na vlastnej koži zábavnú edukačnú hru - Escape room, kde sa skupina osôb musí v určenom časovom intervale dostať von zo zamknutej miestnosti. Spoločne hľadali indície, odpovede na zaujímavé hádanky, riešili hlavolamy rôzneho typu a  na ich základe otvorili zámky a unikli z miestnosti späť do reality. Žiaci využili vedomosti z každého predmetu v rámci svojej obtiažnosti v súlade so vzdelávacími štandardami a zdokonali sa v spolupráci, komunikácii, vedomostiach  a zručnostiach z každého vyučovacieho predmetu.

     • Prednášky

     • Niektorí žiaci sa dnes zúčastnili odborných prednášok, ktoré im sprostredkovala p. Šutá z firmy MP Education. Chlapci 7. ročníka mali prednášku "Na štarte k mužnosti" a dievčatá 7. roč. "Dospievam alebo život plný zmien". Tieto témy sú zaradené medzi prierezové témy  Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

      Žiakom 5. roč. v rámci Mediálnej výchovy predstavila prednášajúca "Si online" -  vplyv nových informačných technologií na sociálne vzťahy (plusy a mínusy), vplyv na učenie, multitasking riziká sociálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking, sexting…), instastory nie je realita, ochrana súkromia vo virtuálnom svete, konfrontácia minulosti a súčasnosti, prevencia vzniku online závislostí, skúsme to inak…

      V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova, si žiaci 3. roč. vypočuli prednášku "Na svete nie si sám", kde sa rozprávali o zdravom sebavedomí žiakov, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť…) a o prevencii sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus), akceptácii kultúrnej rozmanitosti a rozvoji zodpovednosti voči sebe.

     • Zo stretnutia triednych dôverníkov

     • Dňa 13.9. 2019 prebehlo stretnutie triednych dôverníkov, na ktorom boli odsúhlasené poplatky na tento školský rok:

      6,- € na žiaka na ZRPŠ

      10,- € na rodinu do fondu OZ (občianskeho združenia)

      Poplatky je potrebné zaplatiť triednym učiteľom do konca novembra 2019. Poplatok za rodinu je potrebné dať triednemu učiteľovi najstaršieho súrodenca.

      V tomto školskom roku majú Vaše deti zdarma pracovné zošity zakúpené:

      - z prostriedkov OZ (AJ pre žiakov 1.- 4., Mat a SLJ pre žiakov 5. - 9.),

      - z projektov (nadácia Volkswagen - NJ, nadácia Reiffeisen bank - AJ pre žiakov 5. - 9.)

      Je potrebné, aby ste si do utorka prečítali školský poriadok, ktorý hovorí aj o právach a povinnostiach Vás - zákonných zástupcoch. Nájdete ho medzi dokumentáciou školy na hornej lište.

      OZ zakúpi Vašim deťom 2x do roka čokoládu (1. polrok a MDD). Ak má Vaše dieťa potravinovú alergiu, nahláste, prosím Vás, tr. uč., akú čokoládu môže hospodárka OZ p. Alena Kontrová pre Vaše dieťa zakúpiť (mliečna, horká...).

      V utorok na triednych schôdzkach budete podpisovať okrem iných papierov aj vzdelávací poukaz, ktorý využívame pri "krúžkoch". Boli by sme radi, keby ste vzdelávacie poukazy nechali našej škole. Ponuku krúžkov na tento školský rok nájdete nižšie. Na daný krúžok môžete Vaše dieťa zapísať po skončení ZRPŠ. Činnosť krúžkov začína 1.10. 2019.

      Fotografovanie portrétov sa uskutoční 11.10. 2019. Informovaný súhlas môžete podpísať priamo na ZRPŠ v utorok. Aj keď sa Vaše dieťa odfotí a fotografie sa Vám nebudú páčiť, môžete ich vrátiť späť.

      Prosíme Vás, aby ste nám autom a štvorkolakami nevchádzali do areálu školy. Využívať môžete parkovisko pri telocvični alebo pri kostole.

      Deň pred jesennými prázdninami (29.10. 2019) Vás pozývame na Deň otvorených dverí.

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie

     • ZRPŠ

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na triedne ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v utorok 17.9. 2019  o 17,00 hod. v budove školy.  Do schôdzky si prečítajte, prosíme Vás, náš Školský poriadok, ktorý nájdete hore v sekcii "O škole" - Dokumentácia školy. Ďakujeme.

      Stretnutie triednych dôverníkov bude v piatok 13.9. 2019 o 16:30 hod. v ZŠ.

      Ak Vás to nebude obťažovať, radi by sme spolu s Vami zahlasovalii za náš nový projekt cez Reiffeisen Bank "Gesto pre mesto" - Družinári do toho. K hlasovaniu je potrebné mať pri sebe mobilný telefón. Ďakujeme za pochopenie. Link na hlasovanie z domu nájdete v novinke nižšie.

      Radi Vás uvidíme :)

     • Oznam ZUŠ - akordeón

     • Riaditeľstvo ZUŠ J. Melkoviča oznamuje žiakom, ktorí majú záujem o hru na AKORDEÓN (aj začiatočníci), že v piatok 6.9. 2019 bude dodatočný zápis od 13:00 - 16:00 hod. v budove ZŠ.

     • Oznam ZUŠ

     • ZUŠ J. Melkoviča oznamuje rodičom a žiakom, že zápis na odbor tanečný sa uskutoční zajtra (utorok 3.9. 2019) o 14:00 hod. v tanečnej sále ZŠ v Plavnici

     • Oznam ZUŠ

     • ZUŠ J. Melkoviča odkazuje rodičom a žiakom, že zápis rozvrhov na odbor hudobný bude zajtra 2.9. 2019 o 10:30 hod. u p.uč. Melchera v našej škole.

     • Začiatok školského roka

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že nový školský rok začneme slávnostnou sv. omšou 2. septembra o 8:00 hod. V daný deň je možné prihlásiť sa na obedy a zároveň vyzdvihnúť si čip u vedúcej školskej jedálne (záloha 2,-€). Školská jedáleň je v prevádzke od pondelka pre deti materskej školy.  Od utorka 3. septembra sa varí pre žiakov. Pokyny o nasledujúcom dni sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov po skončení sv. omše. Prváčikovia strávia svoj prvý veľký deň aj v škole so svojím pánom učiteľom.

      V utorok budú mať žiaci 1. stupňa 4 vyučovacie hodiny a žiaci 2. stupňa 5 hodín. Od stredy bude vyučovanie podľa rozvrhu.

      Čipy na obed si môžete vyzdvihnúť aj zajtra 28.8. a v piatok 30.8. 2019 v čase od 8:00 - 13:00 hod. v školskej jedálni.

      Školský klub detí je v riadnej prevádzke od utorka.

      Žiadame rodičov, aby nevstupovali do šatne ZŠ a tiež do tried za svojimi deťmi.

      Tiež žiadame rodičov, aby nevstupovali autom do areálu školy!

      Môžete parkovať  na parkovisku pri telocvični, v prípade, že bude voľné miesto. Veľké parkovisko máte pri kostole. Uvedomte si, že akékoľvek iné parkovanie a presun po areáli školy ohrozuje bezpečnosť detí. Ďakujeme za pochopenie.

     • Víťazný projekt

     • Ďakujeme všetkým, ktorí s nami bojovali až do konca. Oplatilo sa :) Naši žiaci - Vaše deti budú mať aj vďaka Vám a tiež aj vďaka Občianskemu združeniu pracovné zošity z anglického jazyka zadarmo. Jupí :)

     • Desiata so starostom obce

     • Už tradícia... 63 žiakov školy spoločne desiatovalo so starostom obce v klubovni JDS, kde boli pozvaní za reprezentáciu školy a obce :)

     • Galéria

     • Keď budete mať cestu okolo, zastavte sa v našej mini galérii žiackych projektov

     • Dodatočný zápis do ZUŠ - tanečný odbor

     • ZUŠ J. Melkoviča oznamuje rodičom a žiakom, že dodatočný zápis žiakov na nový školský rok 2019/2020 odbor TANEČNÝ bude 18.6. a 20.6. 2019 od 14:00 hod. do 16:00 hod. v tanečnej sále v ZŠ v Plavnici

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje