• Zisťovanie záujmu o obedy v ŠJ od septembra

     • Milí rodičia žiakov 1. - 8. roč., po prihlásení na Edupage máte spustenú prihlasovaciu akciu - záujem o stravovanie sa v ŠJ v novom školskom roku. Prosíme Vás o jej vyplnenie do piatku 25.6. Ďakujeme

     • Vesmír

     • Mladým výtvarníkom prišli diplomy za okresnú súťaž Vesmír očami detí. Ešte raz blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov. Ďakujeme aj triednym učiteľkám za vedenie žiakov.

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, ktorí nepôjdu na obed budúci týždeň (28.6. - 30.6.2021), aby sa odhlásili do piatku 25.6.2021. Ďakujeme

      V posledný deň školského roka, v stredu 30.6.2021, sa bude obed podávať od 10:00 hod.

      Ďakujeme

     • Skrátené vyučovanie od 21.6.2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 21.6.2021 bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. - 4. budú mať 4 hodiny a žiaci 5. -9. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

     • Odovzdanie cien

     • 17.6.2021 sme rozdali prvých 10 cien za zber papiera a zber Sabi viečok. Chýbal nám víťaz v zbere Sabi viečok, výherca tabletu, Samko Hnat.

      Ostatným zúčastneným žiakom odovzdajú ceny triedni učitelia na konci roka spolu s vysvedčením :)

     • Šatne pri telocvični

     • Dievčenská šatňa je hotová a do finále sa blíži aj chlapčenská Veríme, že chlapcov poteší.

      Ďakujeme pani učiteľkám B. Murckovej a H. Frohlichovej.

     • Brigáda

     • Dnes sme urobili kus práce a bolo nám veselo.

      V Šambrone si premenovali brigádu na akcia "Metlička" a v Údole si na konci zahrali aj futbal

      V Hromoši natierali športové prvky, zbierali odpadky v celom kat. území a tretia partia pohrabala pokosenú trávu na futbalovom ihrisku. Rodina Pjurova v Hromoši prispela na občerstvenie a v nedeľu pôjdu spolu na opekačku.

      V Sulíne si premenovali brigádu na Deň Zeme a tiež im išla práca od ruky.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Vyhodnotenie zberu papiera a zberu Sabi viečok

     • Víťazom blahoželáme a za zapojenie sa do súťaže všetkým ďakujeme. Zberu papiera sa zúčastnilo 77 žiakov a zberu Sabi viečok 65 žiakov. V súťaži Recykluj a vyhraj v zbere Sabi viečok sme sa umiestnili na 3. mieste. Recyklovať sa oplatí, pretože všetci žiaci budú odmenení.

     • Brigáda - upratovanie okolia školy

     • Zajtra (streda 9.6.2021) sa uskutoční upratovanie okolia ZŠ a MŠ pre žiakov 5. - 8. roč. od 8:00 do 12:00 hod. Žiaci 9. roč. budú písať testovanie T9.

      ŽIaci z okolitých obcí ostávajú brigádovať doma, vo svojich obciach (okrem obcí Hajtovka a Starina). Cezpoľní žiaci sa musia sami vyhlásiť z obeda.

      Šambron - stretnutie pri obecnom úrade

      Malý Lipník - stretnutie pri obecnom úrade (žiaci si prinesú metly a hrable)

      Údol - stretnutie na kurtoch (žiaci si prinesú metly a hrable)

      Hromoš - stretnutie pri obecnom úrade

      Sulín - stretnutie pri obecnom úrade

      Plavnica - stretnutie pri škole (žiaci si prinesú metly, hrable....podľa pokynov triednych učiteľov).

      Nezabudnite si priniesť aj pracovné rukavice a dobrú náladu.

     • Voľby do rady školy za rodičov žiakov ZŠ - 2. kolo

     • Dnes sa uskutočnilo 1. kolo volieb do rady školy za rodičov žiakov základnej školy. Volieb sa zúčastnilo 27% voličov, t. z., že voľby sú v 1. kole neplatné.

      Vyhlasujeme druhé kolo volieb do rady školy za rodičov základnej školy, ktoré sa uskutoční zajtra 04.06.2021 od 13:00 - 15:00 hod. Hlasovať môžete opäť najviac 3 kandidátov. Pri druhej voľbe už nie je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a výsledky  volieb sa určia z počtu platných hlasov 2. kola.

     • Anglický tábor

     • Jazyková škola z Košíc ponúka našim žiakom 1. - 9. roč. anglický tábor v termíne od 6.7. - 9.7.2021 od 8:00 - do 14:00 hod. Tábor je bez stravy a otvorí sa pri minimálnom počte 15 žiakov. Cena bude upravená, pretože pôjde iba o 4 dni (5.7. je štátny sviatok).

      Prihlasovanie prebehne cez Edupage do nedele 6.6.2021 do 17:00 hod.

     • Zabudnuté veci

     • Zabudnuté veci si môžete vyzdvihnúť napr. vo štvrtok 3.6., kedy sa budú konať voľby do rady školy za rodičov ZŠ. V pondelok poputujú nevyzdvihnuté veci do zberného koša na oblečenie.

     • Zmena v predkladaní vyhlásení o bezinfekčnosti

     • Podľa usmernenia ministra školstva zo dňa 27.5.2021 predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej alebo materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

     • VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY NA ROKY 2021 - 2025

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Plavnica oznamuje všetkým pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom žiakov základnej školy a rodičom detí materskej školy, že zriaďovateľ školy vyhlásil 31.05.2021 výzvu na voľby členov rady školy pri ZŠ s MŠ Plavnica, Plavnica 244, 065 45 Plavnica.

      Voľby členov rady školy by sa mali uskutočniť v termíne do 09.06.2021, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19.

      Voľby do rady školy má zabezpečiť riaditeľ školy v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom zabezpečení, ktorá vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

      V zmysle vyššie uvedeného riaditeľka školy určuje:

      Miesto konania volieb: Základná škola s materskou školou Plavnica, Plavnica 244, 065 45 Plavnica (vstupná časť budovy ZŠ,  budova MŠ)

      Termín a čas konania volieb:

      • voľba člena rady školy za pedagogických zamestnancov materskej školy dňa 04.06.2021 o 11:00 hod.,
      • voľba člena rady školy za pedagogických zamestnancov základnej školy dňa 04.06.2021 o 13:00 hod.,
      • voľba člena rady školy za nepedagogických zamestnancov školy dňa 04.06.2021 o 7:30 hod.,
      • voľba člena rady školy za rodičov detí materskej školy dňa 03.06.2021 od 06:30 do 08:00 a od 15:00 do 16:15 hod.
      • voľba troch členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy dňa 03.06.2021 od 13:00 do 16:15 hod.

      Na základe odporúčaní triednych dôverníkov a niektorých rodičov súhlasili s kandidatúrou do rady školy za rodičov ZŠ:

      pani Martina Geciová

      pani Monika Krajger

      pani Lucia Štupáková

      pani Martina Vančová

      pani Klára Štupáková

      pani Petra Urbanová

       

      V prípade, že by sa voľba neuskutočnila z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny zvolaných zamestnancov, príp. rodičov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu. Predpokladaný termín: 04.06.2021.

      Mgr. Miriam Vyparinová

      riaditeľka školy

       

     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

     • Dnes sa darilo aj Timotejovi Vyparinovi (8.A), ktorý si v okresnej recitačnej súťaži v nemeckom jazyku vyrecitoval 1. miesto. Blahoželáme a budeme mu držať palce aj v krajskom kole 👍

     • Vesmír očami detí

     • Michael Stolár zo 4.A získal v celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí Hlavnú cenu, ktorá mu dnes prišla zo Slovenskej ústrednej hvezdárne z Hurbanova. Blahoželáme Miškovi a pani učiteľke Fröhlichovej.

     • Sabi viečka

     • Aj my recyklujeme. Od dnešného dňa do štvrtka 20.5. vážime Sabi viečka. Nezabudnite ich priniesť :)

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom žiakov v ZŠ, že z prevádzkových dôvodov sa:

      - v stredu 19.5.2021 nebude variť pre všetkých žiakov ZŠ. Deťom, ktoré ostanú v ŠKD, prosím, zabaľte suchý obed.

      - Vo štvrtok 20.5.2021 sa nebude variť pre žiakov 5. - 9. roč.

      V dané dni bude skrátené vyučovanie, ktoré bude končiť 5. hodinou. Ďakujeme za pochopenie.

     • Od pondelka 17.5.2021

     • predkladá rodič po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ alebo MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti cez Edupage.

      Pri prerušení na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Čerstvé hlavičky

     • Čerstvé hlavičky - ovocie a zeleninka môžu byť od nového školského roka znova súčasťou našej školy. Raz do týždňa si môžu naši žiaci pomaškrtiť na ovocí alebo zeleninke.

      Stačí, ak budete každý deň hlasovať do 23.6.2021. 1 deň = 1 hlas.

      Pozrite si fotografie, čo všetko už mali Vaše ratolesti :)

      Hlasujte tu: https://www.cerstvehlavicky.sk/#hlasujte-za-skolu

     • Rozvrh a vyhlásenia od 10.5.2021

     • Od pondelka 10.5.2021 sa riadime starým rozvrhom platným od septembra. Čestné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca iba pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov), napr.: žiak chýbal štvrtok a piatok + víkend = 4 dni, rodič musí predložiť čestné vyhlásenie.

     • Dôležitý oznam pre rodičov detí z MŠ

     • Milí rodičia,

      dňa 5.5.2021 (streda) bude z prevádzkových dôvodov obmedzená prevádzka materskej školy.

      Prevádzka bude iba pre deti, ktoré navštevujú 3. triedu (Sovičky).

      Ďakujeme za pochopenie

     • Pravidlá pre nástup do školy od 3. mája 2021

     • Od 3. mája 2021 (pondelok) nastupujú do školy aj žiaci 5. – 7. roč. Zároveň sa od 3.5.2021 mení rozvrh, ktorý si musia všetci žiaci skontrolovať cez edupage (bude spustený v piatok večer).

      Žiaci 5. – 7. roč., ktorí chodili na obedy aj predtým, budú automaticky prihlásení. Kto nemá záujem o obedy, musíte ho odhlásiť (cez edupage deň vopred do 14:00 hod. alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne na tel. č. 0948 696 266.

      Prosíme rodičov, aby zabezpečili deťom rúška (+ náhradné v aktovke) a hygienické vreckovky.

      Testovať sa nemusia žiaci ani rodičia. Všetci rodičia ale musia podať vyhlásenie o bezinfekčnosti za každé dieťa zvlášť cez edupage do nedele 2.5. do 12:00 hod. Ďalšie vyhlásenia sa budú podávať až pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov).

      Návod: Ako na vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Tešíme sa, že sa po 6. mesiacoch uvidíme.

     • Práca žiakov 7.A

     • Dištančné štúdium prináša okrem iného aj množstvo inovácií. Výsledkom je aj spoločná práca žiakov 7.A na hodinách AJ, kde pomocou padletu - jednoduchého online nástroja, vytvorili príbeh o krajčírovi zo Swaffhamu, ktorú si môžete pozrieť tu:

      práca žiakov

     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V pondelok 19.4.2021 si naši žiaci potrápili hlavičky v matematickej súťaži Pytagoriáda. Žiaci súťažili online a tu sú výsledky:

      3. roč. - Katarína Frohlichová - úspešný riešiteľ

      4. roč. - Kiara Lapšanská - úspešný riešiteľ

      5. roč. - úspešní riešitelia: Johanka Kontrová., Filip Jozefík, Nela Chovancová, Barbora Sopková, Klára Kuzmová, Tomáš Šofranko, Natália Geciová, Michal Frohlich, David Minčík, Kristián Fedorko, Maroš Pčolka, Kristína Adamovičová

      6. roč. - Patrik Žemba - 1. miesto,

      Ľuboš Furtkevič - 4. - 5. miesto,

      úspešní riešitelia: Marek Pjaták, Timotej Székely

      8. roč. - Lívia Pristačová a Lenka Kyšeľová - 2. miesto

      Srdečne blahoželáme

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje