• Daňový bonus - informácia

     • MPSVR SR po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52 zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

      Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

     • Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

      • v zmysle 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
      • v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
      • v zmysle 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

      • všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;
      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).                                                                                                                                                

      Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

      Zároveň sa zvýši suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

      Obec Plavnica je povinná  doručiť ÚPSVaR aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021.

      V tejto súvislosti žiadame rodičov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a budú si pre svoje dieťa uplatňovať nárok sa dotovanú stravu, aby v termíne do 5. augusta 2021 predložili:

       

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie je možné doručiť do podateľne Obce Plavnica do 05.08.2021.

      cestne_vyhlasenie_2021.pdf

      Viac o daňovom bonuse sa dočítate tu

     • Chceme zdravé deti a nie sme v tom sami

     • V máji 2021 sa naša škola aj škôlka zapojili do programu Skutočne zdravá škola.

      Cieľom Skutočne zdravej školy je zvyšovať povedomie žiakov a mládeže, ich rodičov a učiteľov o dôležitosti aktívneho budovania si zdravého životného štýlu prostredníctvom uvedomelého vzťahu k jedlu.

      Vedenie školy, učitelia, žiaci, rodičia, pracovníci školských kuchýň, dodávatelia potravín, poľnohospodári a zástupcovia miestnych komunít sa spoločne snažia, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá v príjemnom prostredí a boli tak vytvorené základy zdravej kultúry stravovania.

      Veríme, že deti prostredníctvom realizácie programu na škole a v škôlke porozumejú vzťahu medzi jedlom, vlastným zdravím a svetom, v ktorom žijeme a naša škola a škôlka tak získa certifikát Skutočne zdravej školy.

     • Poplatky od septembra po novom

     • Vážení rodičia, 

      od septembra spúšťame systém platieb cez Edupage. Pôjde o poplatky za MŠ a ŠKD. Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte zaplatiť.

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že platby za pobyt v MŠ a ŠKD ste povinní uhrádzať do 20. dňa nasledovne:

      • za mesiace september – december sa bude platiť v októbri,
      • za mesiace január – marec sa bude platiť vo februári,
      • za mesiace apríl – jún sa bude platiť v máji.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      MŠ – 10,-€ (okrem predškolákov),

      ŠKD – 7,-€.

      Presnejšie pokyny k platbám dostanete na začiatku školského roka.

    • Záver školského roka
     • Záver školského roka

     • Dňa 30.6.2021 bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 10:00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 15:00 hod.

     • Zisťovanie záujmu o obedy v ŠJ od septembra

     • Milí rodičia žiakov 1. - 8. roč., po prihlásení na Edupage máte spustenú prihlasovaciu akciu - záujem o stravovanie sa v ŠJ v novom školskom roku. Prosíme Vás o jej vyplnenie do piatku 25.6. Ďakujeme

     • Vesmír

     • Mladým výtvarníkom prišli diplomy za okresnú súťaž Vesmír očami detí. Ešte raz blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov. Ďakujeme aj triednym učiteľkám za vedenie žiakov.

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, ktorí nepôjdu na obed budúci týždeň (28.6. - 30.6.2021), aby sa odhlásili do piatku 25.6.2021. Ďakujeme

      V posledný deň školského roka, v stredu 30.6.2021, sa bude obed podávať od 10:00 hod.

      Ďakujeme

     • Skrátené vyučovanie od 21.6.2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 21.6.2021 bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. - 4. budú mať 4 hodiny a žiaci 5. -9. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

     • Odovzdanie cien

     • 17.6.2021 sme rozdali prvých 10 cien za zber papiera a zber Sabi viečok. Chýbal nám víťaz v zbere Sabi viečok, výherca tabletu, Samko Hnat.

      Ostatným zúčastneným žiakom odovzdajú ceny triedni učitelia na konci roka spolu s vysvedčením :)

     • Šatne pri telocvični

     • Dievčenská šatňa je hotová a do finále sa blíži aj chlapčenská Veríme, že chlapcov poteší.

      Ďakujeme pani učiteľkám B. Murckovej a H. Frohlichovej.

     • Brigáda

     • Dnes sme urobili kus práce a bolo nám veselo.

      V Šambrone si premenovali brigádu na akcia "Metlička" a v Údole si na konci zahrali aj futbal

      V Hromoši natierali športové prvky, zbierali odpadky v celom kat. území a tretia partia pohrabala pokosenú trávu na futbalovom ihrisku. Rodina Pjurova v Hromoši prispela na občerstvenie a v nedeľu pôjdu spolu na opekačku.

      V Sulíne si premenovali brigádu na Deň Zeme a tiež im išla práca od ruky.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Vyhodnotenie zberu papiera a zberu Sabi viečok

     • Víťazom blahoželáme a za zapojenie sa do súťaže všetkým ďakujeme. Zberu papiera sa zúčastnilo 77 žiakov a zberu Sabi viečok 65 žiakov. V súťaži Recykluj a vyhraj v zbere Sabi viečok sme sa umiestnili na 3. mieste. Recyklovať sa oplatí, pretože všetci žiaci budú odmenení.

     • Brigáda - upratovanie okolia školy

     • Zajtra (streda 9.6.2021) sa uskutoční upratovanie okolia ZŠ a MŠ pre žiakov 5. - 8. roč. od 8:00 do 12:00 hod. Žiaci 9. roč. budú písať testovanie T9.

      ŽIaci z okolitých obcí ostávajú brigádovať doma, vo svojich obciach (okrem obcí Hajtovka a Starina). Cezpoľní žiaci sa musia sami vyhlásiť z obeda.

      Šambron - stretnutie pri obecnom úrade

      Malý Lipník - stretnutie pri obecnom úrade (žiaci si prinesú metly a hrable)

      Údol - stretnutie na kurtoch (žiaci si prinesú metly a hrable)

      Hromoš - stretnutie pri obecnom úrade

      Sulín - stretnutie pri obecnom úrade

      Plavnica - stretnutie pri škole (žiaci si prinesú metly, hrable....podľa pokynov triednych učiteľov).

      Nezabudnite si priniesť aj pracovné rukavice a dobrú náladu.

     • Voľby do rady školy za rodičov žiakov ZŠ - 2. kolo

     • Dnes sa uskutočnilo 1. kolo volieb do rady školy za rodičov žiakov základnej školy. Volieb sa zúčastnilo 27% voličov, t. z., že voľby sú v 1. kole neplatné.

      Vyhlasujeme druhé kolo volieb do rady školy za rodičov základnej školy, ktoré sa uskutoční zajtra 04.06.2021 od 13:00 - 15:00 hod. Hlasovať môžete opäť najviac 3 kandidátov. Pri druhej voľbe už nie je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a výsledky  volieb sa určia z počtu platných hlasov 2. kola.

     • Anglický tábor

     • Jazyková škola z Košíc ponúka našim žiakom 1. - 9. roč. anglický tábor v termíne od 6.7. - 9.7.2021 od 8:00 - do 14:00 hod. Tábor je bez stravy a otvorí sa pri minimálnom počte 15 žiakov. Cena bude upravená, pretože pôjde iba o 4 dni (5.7. je štátny sviatok).

      Prihlasovanie prebehne cez Edupage do nedele 6.6.2021 do 17:00 hod.

     • Zabudnuté veci

     • Zabudnuté veci si môžete vyzdvihnúť napr. vo štvrtok 3.6., kedy sa budú konať voľby do rady školy za rodičov ZŠ. V pondelok poputujú nevyzdvihnuté veci do zberného koša na oblečenie.

     • Zmena v predkladaní vyhlásení o bezinfekčnosti

     • Podľa usmernenia ministra školstva zo dňa 27.5.2021 predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej alebo materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

     • VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY NA ROKY 2021 - 2025

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Plavnica oznamuje všetkým pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom žiakov základnej školy a rodičom detí materskej školy, že zriaďovateľ školy vyhlásil 31.05.2021 výzvu na voľby členov rady školy pri ZŠ s MŠ Plavnica, Plavnica 244, 065 45 Plavnica.

      Voľby členov rady školy by sa mali uskutočniť v termíne do 09.06.2021, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19.

      Voľby do rady školy má zabezpečiť riaditeľ školy v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom zabezpečení, ktorá vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

      V zmysle vyššie uvedeného riaditeľka školy určuje:

      Miesto konania volieb: Základná škola s materskou školou Plavnica, Plavnica 244, 065 45 Plavnica (vstupná časť budovy ZŠ,  budova MŠ)

      Termín a čas konania volieb:

      • voľba člena rady školy za pedagogických zamestnancov materskej školy dňa 04.06.2021 o 11:00 hod.,
      • voľba člena rady školy za pedagogických zamestnancov základnej školy dňa 04.06.2021 o 13:00 hod.,
      • voľba člena rady školy za nepedagogických zamestnancov školy dňa 04.06.2021 o 7:30 hod.,
      • voľba člena rady školy za rodičov detí materskej školy dňa 03.06.2021 od 06:30 do 08:00 a od 15:00 do 16:15 hod.
      • voľba troch členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy dňa 03.06.2021 od 13:00 do 16:15 hod.

      Na základe odporúčaní triednych dôverníkov a niektorých rodičov súhlasili s kandidatúrou do rady školy za rodičov ZŠ:

      pani Martina Geciová

      pani Monika Krajger

      pani Lucia Štupáková

      pani Martina Vančová

      pani Klára Štupáková

      pani Petra Urbanová

       

      V prípade, že by sa voľba neuskutočnila z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny zvolaných zamestnancov, príp. rodičov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu. Predpokladaný termín: 04.06.2021.

      Mgr. Miriam Vyparinová

      riaditeľka školy

       

     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

     • Dnes sa darilo aj Timotejovi Vyparinovi (8.A), ktorý si v okresnej recitačnej súťaži v nemeckom jazyku vyrecitoval 1. miesto. Blahoželáme a budeme mu držať palce aj v krajskom kole 👍

     • Vesmír očami detí

     • Michael Stolár zo 4.A získal v celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí Hlavnú cenu, ktorá mu dnes prišla zo Slovenskej ústrednej hvezdárne z Hurbanova. Blahoželáme Miškovi a pani učiteľke Fröhlichovej.

     • Sabi viečka

     • Aj my recyklujeme. Od dnešného dňa do štvrtka 20.5. vážime Sabi viečka. Nezabudnite ich priniesť :)

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom žiakov v ZŠ, že z prevádzkových dôvodov sa:

      - v stredu 19.5.2021 nebude variť pre všetkých žiakov ZŠ. Deťom, ktoré ostanú v ŠKD, prosím, zabaľte suchý obed.

      - Vo štvrtok 20.5.2021 sa nebude variť pre žiakov 5. - 9. roč.

      V dané dni bude skrátené vyučovanie, ktoré bude končiť 5. hodinou. Ďakujeme za pochopenie.

     • Od pondelka 17.5.2021

     • predkladá rodič po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ alebo MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti cez Edupage.

      Pri prerušení na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Čerstvé hlavičky

     • Čerstvé hlavičky - ovocie a zeleninka môžu byť od nového školského roka znova súčasťou našej školy. Raz do týždňa si môžu naši žiaci pomaškrtiť na ovocí alebo zeleninke.

      Stačí, ak budete každý deň hlasovať do 23.6.2021. 1 deň = 1 hlas.

      Pozrite si fotografie, čo všetko už mali Vaše ratolesti :)

      Hlasujte tu: https://www.cerstvehlavicky.sk/#hlasujte-za-skolu

     • Rozvrh a vyhlásenia od 10.5.2021

     • Od pondelka 10.5.2021 sa riadime starým rozvrhom platným od septembra. Čestné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca iba pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov), napr.: žiak chýbal štvrtok a piatok + víkend = 4 dni, rodič musí predložiť čestné vyhlásenie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje