• Biblická olympiáda

     • Dňa 10. marca 2021 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. Olympiáda sa konala online súčasne na celom Slovensku. Každý písal svoj test, no zároveň sa súťažilo ako družstvo a tak – MIŠKA RYBOVIČOVÁ, RADKA RYBOVIČOVÁ a KAROL CHMELIAR, ktorí reprezentovali našu školu obsadili 1. miesto v okrese a postúpili do krajského kola. Blahoželáme im a budeme na nich pamätať v ďalšom kole.

     • Poďakovanie

     • Chceme sa poďakovať nášmu zriaďovateľovi - Obci Plavnica, pánovi starostovi Rastislavovi Grichovi a celému obecnému zastupiteľstvu za tvorbu projektu "Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica", a tým aj za ich snahu vybudovať v škole nové a odborné prostredie. Špeciálna učebňa sa premenila na odbornú učebňu chémie, biológie a fyziky. V jazykovej učebni pribudne softvér a slúchadlá na lepší odposluch a pribudnú pomôcky na chémiu, biológiu, fyziku a techniku.

      Už nám chýbajú iba tí najpotrebnejší - naši žiaci...

     • Starý papier

     • Prosíme Vás, aby ste papier odovzdali na meno Občianskeho združenia pri ZŠ v Plavnici a nie na meno školy. Ďakujeme :)

      Adresa: Zberné suroviny a.s., Stará Ľubovňa, Mýtna 90

    • Geografická olympiáda - okresné kolo
     • Geografická olympiáda - okresné kolo

     • Aj v týchto ťažkých časoch súťažia naši žiaci. V okresnom kole geografickej olympiády získala Olívia Bagóová 3. miesto, so stratou 1 bodu sa za Olíviou umiestnil Patrik Žemba. Petra Urbanová sa stala úspešnou riešiteľkou. V mladšej kategórii získal Oliver Solecký 4. miesto. Všetkým súťažiacim blahoželáme a Olívii držíme palce v krajskom kole :)

     • Návrat žiakov od 8.2.2021

     • Vážení rodičia,

       v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiológov a ministra školstva

       otvárame 8. februára 2021 vyučovanie v škole pre:

      • žiakov 1. stupňa základnej školy
      • deti materskej školy
      • zabezpečená je aj prevádzka školského klubu detí v režime, ako pred prerušením vyučovania (3. odd. pre 1. – 3. roč.)

      Školská jedáleň bude v prevádzke. Všetci žiaci 1. – 4., ktorí chodili na obedy, sú automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že Vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do piatku 5.2. cez Edupage do 14:00 hod., po 14:00 hod. telefonicky na tel. č. 0915879041, 0901720332. (Deti MŠ sú tiež automaticky prihlásení - tie, ktoré nenastúpia, netreba z obedov odhlasovať).

      Podmienkou, aby Vaše dieťa ZŠ aj MŠ mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu (škola nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje prehlásenie zákonných zástupcov cez Edupage):

      • platnosť testu je 7 dní
      • negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci
      • o uplatnení výnimiek z testovania informujte prehlásením cez Edupage
      • školu nemôže navštevovať dieťa, ktorému neskončila karanténa

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

       

      Počas nasledujúcich dní sa môžete dať otestovať v Starej Ľubovni alebo môžete využiť verejné testovanie v sobotu 6.2.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. v priestoroch telocvične ZŠ v Plavnici (informácie nájdete na webe obecnej stránky obce Plavnica). 

       

     • Matematická olympiáda

     • Filip Jozefík (5.A) získal 27.1.2021 v okresnom kole matematickej olympiády krásne 2. miesto.

      Dávid Minčík (5.B) sa stal úspešným riešiteľom. Chlapcom blahoželáme.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • 20.1.2021 prebehlo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Kornel Borecký (9.A) sa umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, kde mu budeme držať palce. Timotej Vyparina (8.A) sa umiestnil na 3. mieste. Blahoželáme

     • Víťazný grant

     • Aspoň takéto potešenie v dnešnej dobe:

      Ďakujeme, že ste sa zapojili do grantového programu Škola budúcnosti 2021 so svojím projektom Vizuálne v škole.

      Správna rada Karpatskej nadácie, na základe odporúčania Hodnotiacej komisie rozhodla, že Váš projekt podporí udelením grantu. Gratulujeme!

      Grant Vám bol udelený v plnej požadovanej výške – 2 363 EUR.

      Víťazný projekt vypracovala Mgr. Barbora Murcková

     • Prevádzka školy od 11.1.2021

     •      Na základe rozhodnutia ministra školstva z 5.1.2021 s účinnosťou od 11.1.2021 bude otvorená materská škola a ŠKD iba pre prihlásené deti (pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti).

      Prevádzka od 11.1. – 15.1.2021 bude od 6:30 hod. do 16:15 hod. Rodičia musia cez Edupage zaslať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Deti budú spolu v dolnej triede.

      Prevádzka ŠKD od 11.1. – 15.1.2021 bude od 7:30 hod. do 16:00 hod. Škola sa otvára o 7:00 hod. Prihlásené deti v ŠKD sa budú doobeda učiť podľa pokynov vyučujúcich, ktoré zašlú vychovávateľke. Rodičia musia cez Edupage zaslať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

       

      Žiaci 1. – 4. roč.:

      • prechádzajú od 11.1. – 15.1.2021 na dištančné vzdelávanie z domu,
      • učia sa podľa upraveného rozvrhu podľa pokynov ŠPÚ, výchovy budú mať odporúčací charakter,
      • každý triedny učiteľ bude kontaktovať rodičov,
      • rodičia môžu požiadať o pandemickú OČR (cez internet sociálnej poisťovne).

      Žiaci 5. – 9. roč.:

      • pokračujú v dištančnom vzdelávaní ako doteraz.

      Ako to bude od 18.1. - 24.1.2021  - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci 1. - 4. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne.

       

      Informácie pre rodičov žiakov 5. a 9. roč.:

      • ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku,
      • prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3. 4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať webové stránky daných škôl. Výchovná poradkyňa (p. uč. Dinisová) Vám priebežne bude zasielať všetky nové informácie, ktoré jej budú doručené.
      • Testovanie 9 bude 9. 10. júna 2021

      Plavnica 7.1.2021                                                                   Mgr. Miriam Vyparinová

     • Projekt

     • Ministerstvo školstva schválilo našu žiadosť "Čítame radi" na nákup kníh v hodnote 800,-€. Tešíme sa

     • Trieda v MŠ - Sovy

     • Týmto Vám oznamujeme, že od zajtra – štvrtok 17.12.2020  bude trieda predškolákov (Sovy) v karanténe z dôvodu pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca. Rodičia dostanú pokyny a informácie SMS od RÚVZ. Ostatné triedy ostávajú v riadnej prevádzke.

     • Prevádzka ZŠ s MŠ počas vianočných prázdnin

     • V súlade s informáciami, ktoré škola k dnešnému dňu má k dispozícii a po dohode so zriaďovateľom, bude prevádzka ZŠ s MŠ nasledovná:

      Základná škola - od 21.12.2020 do 8.1.2020 sú vianočné prázdniny.

      Materská škola - od 21.12.2020 do 8.1.2021 bude prerušená prevádzka.

      Prosím Vás, aby ste priebežne sledovali web stránku školy a správy v prostredí Edupage.

     • Grant pre MŠ

     • Nadácia Pontis nám oznámila radostnú správu, že projekt, ktorý sme pripravili pre potreby našej MŠ bol v grantovom programe Tesco “Vy rozhodujete, my pomáhame“, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne! Každá organizácia, ktorú vybrala nezávislá komisia teda získa grant vo výške 800 eur. Tešíme sa.

     • Prevádzka ZŠ s MŠ počas vianočných prázdnin

     • V súlade s informáciami, ktoré škola k dnešnému dňu má k dispozícii a po dohode so zriaďovateľom, bude prevádzka ZŠ s MŠ nasledovná:

      Základná škola - od 21.12.2020 do 8.1.2020 sú vianočné prázdniny.

      Návrat k prezenčnej forme výučby v škole so všetkými žiakmi 1. aj 2. stupňa by sme radi realizovali po zimných prázdninách od pondelka 11.1.2021. Či bude podmienkou testovanie, Vám dáme včas vedieť prostredníctvom Edupage. Situácia sa mení  každým dňom, preto je možné, že k 11.1.2021 budú iné podmienky ohľadom návratu do škôl.

      Materská škola bude v prevádzke od 21.12.2020 do 8.1.2021 len pre deti rodičov, ktoré sa nahlásia. Prihlásené deti budú v jednej triede. Záväzné prihlasovanie bude spustené cez Edupage od 11.12. – 14.12.2020 do 19:00 hod. Nájdete ho po prihlásení cez konto rodiča na ľavej lište - komunikácia - prihlasovanie (ak Vaše dieťa nebude chodiť do MŠ, kliknite na možnosť "moje dieťa nebude navštevovať MŠ").

      Po novom roku bude materská škola otvorená od pondelka 11.1.2021 v plnej prevádzke, pokiaľ aktuálna situácia nezmení podmienky otvorenia.

      Prosím Vás, aby ste priebežne sledovali web stránku školy a správy v prostredí Edupage.

     • Vincolympiáda - celoslovenské kolo

     • Naším dievčatám sa darilo aj na národnom kole Vincolympiády, ktoré sa konalo online 6.12.2020. Prvenstvá si udržali vo svojich kategóriách Radka a Miška Rybovičové a tiež Grétka Mlaková s Timkou Bednarčíkovou. Na 2. miesto postúpili Johanka Kontrová a Dorotka Mlaková a 3. miesto obsadili dievčatá z Hromoša – Emka Kaščáková a Klára Mojcherová. Blahoželáme a tešíme sa s nimi.

     • Obnovená prevádzka MŠ s ŠJ

     • Oznamujeme Vám, že všetky vykonané testy úzkych kontaktov boli negatívne. Prevádzka v MŠ a ŠJ sa obnovuje podľa plánu v utorok 8.12.2020. Rodičia môžu zaslať vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Eupage (návod je nižšie).

     • Zavítal k nám Mikuláš

     • Mikuláš na nás ani tento rok nezabudol. Už od rána vládla v škole veselá nálada, dokonca sme mali milú návštevu aj v riaditeľni :). Anjelíci porozdávali mikulášsku poštu a porozprávali žiakom pekný príbeh o Mikulášovi. A keďže sme boli dobrí, bohato odmenil aj nás. Žiaci sa mu poďakovali peknou pesničkou a básničkami. 

     • Oznam o prerušení prevádzky MŠ a ŠJ

     • Týmto Vám oznamujeme, že od zajtra – stredy 2.12.2020 do pondelka 7.12.2020 vrátane, bude prerušený vyučovací proces v materskej škole z dôvodu pozitívne testovanej pracovníčky školskej jedálne. V školskej jedálni sa nebude variť.

      S otvorením materskej školy a školskej jedálne rátame v utorok 08.12.2020. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

      Žiaci 1. - 4. roč. ZŠ nebudú mať zabezpečenú stravu, preto prosíme rodičov, ktorých deti ostanú v ŠKD, aby ste im pribalili viac jedla. Dajte nám vedieť cez Edupage, do ktorej hodiny budú v ŠKD a či vôbec budú Vaše deti chodiť do ŠKD. Ďakujeme za pochopenie.

     • Čerstvé hlavičky

     • Vďaka súťaži z Kauflandu "Čerstvé hlavičky" máme každý týždeň dávku vitamínov pre našich žiakov na celý školský rok. Ďakujeme :)

     • Vincolympiáda - krajské kolo

     • V sobotu 28.11.2020 bolo krajské kolo Vincolympiády, do ktorej sa už dlhší čas zapájajú žiaci našej školy v rámci ZMM. V tomto roku súťažilo 6 dvojíc v dvoch vekových kategóriách. Nakoľko prežívame teraz zvláštnu situáciu, súťažilo sa online. Potešilo nás vyhodnotenie, lebo 4 dvojice postúpili do národného kola, ktoré tiež bude online 5.12.2020. Kategóriu do 12 rokov vyhrali Grétka Mlaková a Timea Bednarčíková, 3. miesto obsadili Johanka Kontrová a Dorotka Mlaková. V kategórii 13 -15 rokov - 1. miesto – Radka a Miška Rybovičové a 2. miesto Ema Kaščáková a Klára Mojcherová. Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim dievčatám blahoželáme a budeme na nich myslieť na národnom kole.

     • Sabi viečka

     • Celý rok zbierame viečka z produktov SABI. Do školy ich prineste v apríli 2021.

      I Pribudla aj nová kategória pre jednotlivcov, kde môžete vyhrať mobilný telefón:

      NOVINKA v kategóriách súťaže Recykluj a Vyhraj! Táto súťažná kategória je určená pre jednotlivcov a prebieha na sociálnej sieti www.facebook.com/milkagro.sk, kde budeme žiakov oslovovať  príspevkami v pravidelných intervaloch.

      Ako na to?

      Čakaj na milkagro príspevok s výzvou, vyfoť sa so svojim najobľúbenejším SABI produktom a pošli fotku do komentára príspevku. Každý mesiac získa jeden zo súťažiacich nový mobilný telefón.

      Súťaž prebieha v mesiacoch november a december 2020 a január až apríl 2021.

       

     • Záložky

     • Potešili nás ručne vyrobené záložky zo školy v Lučenci, ktoré si naši žiaci vymenili v rámci celoslovenského projektu "Záložka do knihy spája školy"

     • Oznam

     • Týmto Vám oznamujeme, že na základe usmernenia RÚVZ bude od 10.11.2020 do 13.11.2020 prerušený vyučovací proces v 3. triede MŠ (Sovy) z dôvodu pozitívneho výsledku u dieťaťa danej triedy. Deti budú automaticky odhlásené zo stravy.

      Karanténa pokračuje aj u detí 1. triedy (Slniečka) do 10.11.2020. Tieto deti môžu do MŠ nastúpiť v stredu 11.11.2020.

      Rodičia majú nárok na pandemickú OČR, ktorú si vypíšu cez portál sociálnej poisťovne - pandemické OČR.

      Prosíme rodičov detí, ktoré od 10.11. nenastúpia do školy, aby svoje dieťa odhlásili zo stravy cez Edupage alebo telefonicky u vedúcej jedálne (0901 720 332).

      Každé dieťa, ktoré zajtra (10.11.) nastúpi do ZŠ alebo MŠ, musí mať so sebou vyhlásenie o bezinfekčnosti (dá sa tiež poslať cez Edupage, návod nájdete nižšie).

      Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm.b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

     • Režim ZŠ a MŠ od 3.11.2020

     • Prevádzka základnej školy bude od zajtra zabezpečená v rovnakom režime ako v minulom týždni.

      • Do školy môžu prísť všetci zdraví žiaci 1.- 4. ročníka bez nutnosti preukázania sa negatívnym testom, ak nemajú nariadenú karanténu.
      • Ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára a oznámi triednemu učiteľovi povinnú izoláciu žiaka, dohodne s ním ďalší spôsob vzdelávania alebo ospravedlnenie neúčasti. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára.
      • Ak zákonný zástupca žiaka 1.- 4. ročníka nebol testovaný, ministerstvo mu odporúča ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3., 4., 5., 10. a 11. november 2020.
      • Teraz, pri návrate po prázdninách a vždy po viac ako troch dňoch (vrátane víkendu) doma, zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pripravili sme pre vás jeho elektronickú verziu. Postupujte podľa tohto návodu: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132.

      Prevádzka materskej školy: od 3.11.2020 do 10.11.2020 bude prerušená prevádzka 1. triedy MŠ (Slniečka) z dôvodu karantény pedagogických zamestnancov. S otvorením triedy rátame v stredu 11.11.2020. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

      V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke:

      a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. MŠVVaŠ SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

      Zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájde tu:

      vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti_od_3.11..pdf alebo ho vypíše ráno pri vchode do MŠ.

     • Pokyny k vzdelávaniu od pondelka 26.10.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci, prosím Vás o prečítanie pokynov k vzdelávaniu od pondelka 26.10.2020. Verím, že sa 30.11. 2020 všetci v škole stretneme. Prajem Vám veľa zdravia a síl, aby ste všetko úspešne zvládli. Pokyny si prečítajte tu:

      Vzdelavanie_od_26.10..pdf

      - rozvrh pre žiakov 1. - 4. roč.

     • Oznam

     • Tieto informácie sú len predbežné

      Aj naša škola sa pripravuje na možnosť prechodu na dištančné vzdelávanie. Pripravujeme sa na možnosti:

      • budú zatvorené len niektoré triedy,
      • žiaci 1. – 5. roč. sa budú učiť v škole (prezenčne) a žiaci 6. – 9. roč. doma (dištančne),
      • žiaci 1. - 4. v škole a žiaci 5. - 9. doma,
      • bude zatvorená celá škola

      Online vyučovanie bude prebiehať v pracovných dňoch dopoludnia, úlohy budú vyučujúci posielať do 13:00 hod. podľa upraveného rozvrhu.

      V zmysle § 54 zákona 245/2008 Z.z. možno dennú formu štúdia uskutočňovať aj ako dištančnú. Dištančné vzdelávanie je v čase mimoriadnej situácie pre žiakov povinné! V triednej knihe je zaznamenávaná absencia žiaka. Pri online vyučovaní cez ZOOM (SJ, Mat, AJ a ostatné predmety podľa potreby) musí mať žiak zapnutú kameru! Online hodiny cez ZOOM môžu byť aj poobede (viac detí v rodine online súčasne). Žiaci a rodičia budú informovaní vopred s presne stanoveným časom. Heslá na ZOOM sa u jednotlivých učiteľov nebudú meniť. Žiakom zo Sulína, ktorí majú problém s výpadkom internetu, sa online hodiny cez ZOOM budú nahrávať a po skončení hodiny im budú zaslané na vopred určenú mailovú adresu alebo do správy cez Edupage.

      Ak sa žiak bezdôvodne nezúčastňuje dištančného vzdelávania podľa pokynov školy, triedny učiteľ kontaktuje zákonného zástupcu a zistí príčinu. Ak naďalej bude pretrvávať absencia žiaka na vyučovaní počas dištančnej formy, uvedie to triedny učiteľ do zápisnice pedagogickej rady. Ďalej škola postupuje v zmysle svojho školského poriadku.

      Dištančne sa môžu vyučovať aj výchovy (Vv, Hv, Tv, Nab) a technika a pracovné vyučovanie (ak budú, budú mať odporúčaný charakter).

      Jednotlivé predmety môžu mať upravenú formu a obsah tak, aby nedošlo k narušeniu plnenia učebných osnov a plánov. Rozsah môže byť zúžený na prijateľnú formu domáceho vzdelávania. Okrem edukačnej činnosti bude obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, slohových prác, projektov alebo online skúšania. Hodnotiť sa bude príprava, aktivita, komunikácia a získané poznatky a zručnosti žiakov.

       Žiaci 1. – 4. sa budú vzdelávať podľa rozvrhu.

      Upravený rozvrh pre žiakov 5. – 9. (ak sa zavrie celá škola):

     • Oznam

     • Prosíme rodičov, aby rešpektovali dopravnú značku „Zákaz státia“ pri vchode do areálu ZŠ a po vysadení dieťaťa hneď pokračovali v jazde. Ak potrebujete ešte nakúpiť, zaparkujte na parkovisku pri kostole.

      Ďakujem za pochopenie

     • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

     • - podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),

      - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) je potrebné predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     • Od 12.10.2020

     • ➡️Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ,exkurzie mimo škôl.

      ➡️Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení (1. odd - 1.A, 2. odd. - 2.A, 3. odd. - 3.A)

       

       

     • Grant

     • Dnes (8.10.2020) nás potešila správa, že správna rada Nadácie Allianz schválila našu žiadosť vo výške podpory 300,-€ na nákup stojanov na bicykle. Tešíme sa :)

     • Oznam - rúška na školách

     • Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch.

      Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, pre deti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

      Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje