• Ponuka krúžkov

     • V novom školskom roku ponúkame žiakom tieto záujmové útvary (krúžky).

      Vaše dieťa prinesie v piatok 9.9.2022 domov vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole, preto Vás prosíme o jeho podpísanie a vrátenie triednemu učiteľovi do 23.9.2022.

      Ďakujeme

      zoznam_kruzkov_2022-2023(1).pdf


     • Dotácia na stravu

     • Informácie pre rodičov žiakov ZŠ, ktorí v školskom roku 2022/2023 dovŕšia 15 rokov a stravujú sa v školskej jedálni

      Obec Plavnica informuje, že rodičia detí nad 15 rokov v ZŠ, ktoré sa stravujú v školskej jedálni (alebo sa chcú do školskej jedálne prihlásiť v priebehu školského roka) majú nárok na dotáciu na stravu a zároveň si môžu uplatniť na toto dieťa daňový bonus. Nárok na daňový bonus v sume 70 € má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku a od ďalšieho mesiaca má rodič dieťaťa nárok na daňový bonus vo výške 40 € mesačne a zároveň má nárok na dotáciu na stravu.

      Ak máte záujem o poskytnutie dotácie na stravu, je potrebné nahlásiť dieťa na sekretariáte obecného úradu v Plavnici (052 42 83 881, 0917 366 145) začiatkom mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov, obec – zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené nahlási Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni.

      Informácie ohľadom dotácie na stravu sú zverejnené na stránke úradu práce, link nájdete aj na stránke obce Plavnica.

      https://www.plavnica.sk/clanky-detail/zmeny-v-dotaciach-na-stravu-od-01072022-a-pri-predkladani-podkladov-na-poskytnutie-dotacie-od-01092022-do-31122022/

       

    • Začiatok vyučovania
     • Začiatok vyučovania

     • Upozorňujeme rodičov a žiakov, že vyučovanie začína o 7:40 hod., kedy sa zároveň zamyká šatňa. Žiaci musia byť v škole do 7:30 hod.

      Ráno sa šatňa otvára o 7:00 hod.

      Ďakujeme za pochopenie

    • Oznam
     • Oznam

     •      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici oznamuje žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční  v pondelok 5.9.2022 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Plavnici.

      Po jej ukončení sa žiaci na chvíľu stretnú so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im povedia pokyny na nasledujúci deň (čo si majú priniesť v utorok).

      Do školy pôjdu iba prváčikovia so svojimi triednymi učiteľkami (nezabudnite si zobrať aktovku).

      Rodičia prváčikov budú mať zatiaľ stretnutie s pani vychovávateľkami na hokejovom ihrisku za budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy).

      Ostatní žiaci odchádzajú domov.

      V utorok 6.9.2022 budú mať žiaci triednické hodiny (vyučovanie začína o 7:40 hod., vtedy už musí žiak sedieť v triede). Žiaci dostanú od triednych učiteľov organizačné pokyny do nového školského roka (poučenie o bezpečnosti a školskom poriadku, rozvrh hodín a pod.).

      ŠKD (družina) bude v prevádzke od utorka 6.9.2022.

      Žiaci 1. - 4. ročníka končia v utorok (6.9.2022) 4. vyučovacou hodinou (11:10).

      Žiaci 5. - 9. ročníka končia v utorok (6.9.2022) 5. vyučovacou hodinou (12:05).

      Od stredy 7.9.2022 sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.

      Prevádzka v materskej škole začína 5.9.2022. Deťom v MŠ udeľuje riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) na piatok 2.9.2022 riaditeľské voľno.

      Školská jedáleň bude fungovať pre prihlásených žiakov ZŠ od 6.9.2022 (utorok). Zápisný lístok na stravu v ZŠ si žiaci môžu vyzdvihnúť priamo v ŠJ dňa 5.9.2022 alebo si ho vytlačíte, vypíšete a prinesiete vedúcej ŠJ 5.9.2022:

      prihlaska_na_stravovanie.pdf

      prihlaska_na_stravovanie.rtf

      Je možné sa prihlásiť na stravovanie aj v priebehu školského roka. Noví žiaci si zakúpia čip (2,-€).

      Upozorňujeme na nové číslo účtu v školskej jedálni: SK65 0200 0000 0046 4389 7251

      Pre deti MŠ sa bude variť už v pondelok 5.9.2022.


      INFORMOVANÉ SÚHLASY:

      • Každý zákonný zástuca cez Edupage – Žiadosti/Vyhlásenia...pridá za každé svoje dieťa Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov.
      • Iba rodičia nových žiakov pridajú tiež Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

      PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Pred začiatkom školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) je povinný každý zákonný zástupca pridať cez Edupage „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.


      OSPRAVEDLNENIE ŽIAKA:

      Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.


      Tiež žiadame rodičov, aby nevstupovali autom do areálu školy! Môžete využívať parkovisko pri kostole. Ďakujeme!

      Návod na vytvorenie rodičovského konta pre viacerých súrodencov. Odporúčame stiahnutie aplikácie do mobilu.

      https://help.edupage.org/text.php?id=1123&lang=sk

          

            Tešíme sa na Vás a prajeme krásne prežitie ešte stále trvajúcich letných prázdnin. 


    • Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ?
     • Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ?

      • prezuvky s uzavretou pätou (nie šľapky, sandále, ani papuče na šnurovanie)
      • pyžamo
      • uterák
      • náhradné oblečenie, spodné prádlo (zabalené v taške, v skrinke)
      • podložku na matrac, hlavne deti 1 tr.
      • plášť do dažďa
      • čižmy do dažďa

       

      Veci musia byť označené menom dieťaťa!

       

      Z hygienických potrieb dieťa potrebuje:

      • mydlo - 1l náplň
      •  1 balenie hyg. vreckovky (10ks)
      •  1ks vreckovky hygienické vyťahovacie 
      •  dievčatá vlastný hrebeň označený menom
      •  v skrinke je potrebné mať aspoň 3 igelitové tašky v prípade nečakanej potreby

      Hygienické potreby rodičia odovzdajú v taške označenej menom dieťaťa učiteľke v triede až druhý alebo tretí týždeň!

       

                                           Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

                                                                                          Kolektív MŠ

       

     • Posedenie so starostom

     • V utorok 28.6.2022 sa po dvojročnej pauze znova stretli reprezentanti školy a obce s pánom starostom Rastislavom Grichom. Ide o pravidelné oceňovanie najúspešnejších žiakov, ktorí dosiahli úspechy v reprezentácii školy. Naši žiaci dosiahli v tomto školskom roku popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých súťažiach na úrovni okresného, krajského, celoslovenského a dokonca aj medzinárodného kola.

      Ďakujeme aj všetkým učiteľom, ktorí majú veľkú zásluhu na príprave a vedení žiakov.

      Z rúk pána starostu si ďakovný list a darček prevzalo 27 žiakov (6 žiakov sa nemohlo zúčastniť). Žiaci si pochutnali na ovocnom koláčiku a mali možnosť opýtať sa pána starostu na čokoľvek. Dozvedeli sa, koľko obyvateľov má Plavnica a kedy sa dočkáme obchvatu.

      Ďakujeme pánovi starostovi, pretože aj vďaka takýmto podujatiam majú žiaci motiváciu do budúcnosti a pocit, že ich celoročná námaha a dosiahnuté úspechy sú ocenené aj za dverami školy.

       

     • Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže

     • S našimi výtvarníkmi sme sa zapojili do 6. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Do súťaže bolo prihlásených 1077 výtvarných prác. Krásne 1. miesto získala, naša žiačka 7.A, Tamara Grichová. Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie umelecké úspechy.

    • Ukončenie školského roka
     • Ukončenie školského roka

     • Dňa 30.6.2022 bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 10:00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 15:00 hod.

     • Biblické osemsmerovky

     • Vyriešiť biblickú osemsmerovku a oprášiť vedomosti z náboženstva - to všetko obsahovalo školské kolo súťaže Biblické osemsmerovky, ktoré sa vo štvrtok 23.6.2022 uskutočnilo na našej škole. Zúčastnili sa ho žiaci 5. – 7. ročníka, ktorí postúpili z triednych kôl.

      Spolu súťažilo 11 žiakov.

      Víťazmi sa stali:

      1. miesto – MIRIAMA PČOLKOVÁ – 7. ročník

      2. miesto – TOBIAS BARKOCI – 7. ročník

      3. miesto – KRISTÍNA ADAMOVIČOVÁ – 6. ročník

      Víťazom blahoželáme!!!

     • eTwinning projekt na hodine AJ

     • Žiaci 8.A sa spolu s pani učiteľkou Hudákovou zapojili do medzinárodného eTwinning projektu, ktorý je založený na vzájomnej spolupráci medzi školami. Viac sa dozviete vo videu, ktoré spracovala pani učiteľka.

    • Oznam vedúcej ŠJ – ukončenie školského roka
     • Oznam vedúcej ŠJ – ukončenie školského roka

     • Z dôvodu ukončenia školského roka a z dôvodu výpočtu množstva potravín potrebných na posledné dni, môžete odhlasovať stravu  najneskôr do pondelka 27.6.2022 do 14:00 hod.

      Po tomto termíne odhlasovanie zo stravy nebude možné (ak Vaše dieťa ochorie) budete si môcť zobrať obed do obedára. Posledný školský deň, dňa 30.6.2022, sa bude strava vydávať od 10:00 hod.

       

     • Futbalový kemp v Starej Ľubovni

     • Mestský futbalový klub ADV Stará Ľubovňa opäť po roku organizuje už 5. ročník letného futbalového kempu pod názvom Lublovia Kemp, vďaka ktorému si môžu vaše ratolesti užiť letné prázdniny do sýtosti. Lublovia Kemp sa uskutoční v dňoch 1. až 5. augusta 2022 na futbalovom štadióne v Starej Ľubovni a je určený pre všetkých, chlapcov aj dievčatá, narodených v rokoch 2007 až 2016. Ambasádorom kempu je bývalý dlhoročný slovenský reprezentant Stanislav Šesták, ktorý si zahral aj štyri roky v nemeckej Bundeslige za futbalový klub VfL Bochum.

      Účastníkov kempu čakajú dni strávené tréningami pod vedením kvalifikovaných trénerov a futbalovej hviezdy, vlastnoručne podpísaný dres Milana Škriniara, hráča Interu Miláno, pre najaktívnejšieho účastníka kempu a pre každého účastníka podpis karta tohto najlepšieho slovenského hráča, vstupný adidas balíček, obed, občerstvenie, pitný režim a dobrodružný výlet. Záver kempu bude už tradične patriť rodinnej opekačke spojenej s odovzdaním pamätného futbalového darčeka.

      S nami zažijú vaše ratolesti to pravé futbalové leto!

      Všetky informácie vrátane programu a PRIHLÁŠKY: https://www.mfkstaralubovna.com/lublovia-kemp-2022

     • Skrátené vyučovanie

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od štvrtka 23.6.2022 bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. - 4. budú mať 4 hodiny a žiaci 5. -9. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

     • Oznam ZUŠ

     • Pán uč. Melcher odkazuje rodičom a žiakom, že v stredu a vo štvrtok 23.6. a 24.6. nebude vyučovanie (teória a nástroj). Ďakujeme

     • Odborná prednáška

     • Vo štvrtok 16.6.2022 si žiaci 4. a 5. roč. vypočuli prednášku pána Antona Potoša z národného parku PIENAP  o migračných trasách dravcov. Dozvedeli sa, ktoré dravce žijú v našom okolí a pozreli si aj zaujímavý film.

     • ENGLISHSTAR⭐️

     • 5. mája sa na našej škole konala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, kde si 16 žiakov našej školy (3.- 9. roč.) preverili vedomosti zo svojho ročníka. Konal sa už jej 8. ročník a zúčastnilo sa jej celkovo 19 590 žiakov z 545 škôl. Motiváciou bola pre nich určite hlavná cena - smartfón, ktorú mohol získať ten, kto dosiahol 100% úspešnosť. Hlavnú cenu sa nepodarilo vyhrať nikomu z našich žiakov, ale maximálny počet bodov žiačky Viktórie Vančovej z 8.A nás potešil rovnako. Srdečne blahoželáme!

      Taktiež krásny výsledok 99% získala žiačka 6.A triedy Nelka Chovancová. Dalších 12 súťažiacich dosiahlo úspešnosť 80% a viac, a tak obdržali diplom so zlatou medailou. Blahoželáme! Tešíme sa už na budúci rok a veríme, že šťastie sa na nás usmeje.

     • Výlet do Žakoviec

     • "Milujte ľudí takých, akí sú, čím menej si to zaslúžia tým viac ich milujte, nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh ale podľa veľkosti ich potrieb." (o. Maroš Kuffa) Slová, ktoré sú „živé“ v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach. 8. júna sa naši žiaci 7, 8. a 9. ročníka vybrali do tejto nenápadnej dedinky pod Tatrami, aby na chvíľu zasadli do lavíc v naozajstnej škole života, ktorú založil o. Maroš Kuffa – rímskokatolícky kňaz, ktorý podal pomocnú ruku svojím „chlapcom“. Sú to odchovanci z detských domovov, alkoholici, narkomani, bezdomovci, prepustení z basy ale aj tí, ktorí sa v živote „stratili“. Žiaci mali možnosť vypočuť si hodnotnú prednášku o dare čistoty a zdravých vzťahoch od o. Maroša, zoznámiť sa s poslaním Inštitútu, prezrieť si areál a čakalo na nich milé prekvapenie – jazda na koni. Táto exkurzia je dobrou prednáškou o tom, ako sa postaviť proti úderom „zlomeného“ života a ako správne pomáhať druhým.

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na ZŠ v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

      p o s k y t u j e    r i a d i t e ľ s k é     v o ľ n o

      žiakom 5. - 9. ročníka základnej školy a voľno z prevádzkových dôvodov pre deti v MŠ dňa 15.6.2022 (streda). V uvedený deň sa časť zamestnancov školy zúčastní protestného zhromaždenia zamestnancov školstva Slovenska v Bratislave. Školská jedáleň bude v prevádzke iba pre žiakov 1. – 2. roč. a pre časť žiakov 3. a 4. roč., ktorí sa nezúčastnia školského výletu. Ostatní  budú automaticky odhlásení. Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 16.6.2022.  

      Ďakujeme za pochopenie.

       

     • MDD - náš športovo zábavný deň

     • 1. jún - deň všetkých detí, malých či veľkých. Všetky sa rovnako tešia na tento magický deň plný hier, zábavy a prekvapení. Aj tento rok čakali na našich žiakov rôzne športové dobrodružstvá, ktoré na profesionálnej úrovni pripravili pre nich deviataci, za čo im ešte raz ďakujeme. Všetci s nadšením súťažili a ukázali, že sa neboja žiadnych prekážok.

     • Atletický štvorboj - krajské kolo

     • Marek Pjaták (7.A) sa v piatok 3.6.2022 zúčastnil na krajskom kole v atletickom štvorboji, kde si vybojoval krásne 5. miesto. Od postupu na celoslovenské kolo ho delilo iba 6 bodov. Blahoželáme za reprezentáciu školy.

     • Škola v prírode

     • Naši štvrtáci od 16. do 20. mája 2022 vymenili školské lavice za školu v prírode. V prekrásnom prostredí na úpätí Nízkych Tatier v penzióne Hradisko strávili zaujímavý týždeň plný hier, učenia a zábavy.

     • MDD - skrátené vyučovanie

     • Milí rodičia, oznamujeme Vám, že pri príležitosti MDD bude v stredu 1.6.2022 skrátené vyučovanie (zábavno-športový deň). Žiaci 1.- 4. roč. budú končiť 4. vyučovacou hodinou a žiaci 5. - 9. roč. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

      ŠKD bude fungovať v nezmenenom režime.

     • Zber papiera

     • Milí žiaci, chystajte papier a kartóny, pretože koncom mája sa v škole uskutoční zber starého papiera (v spojovačke ZŠ od betónového ihriska). Papier môžete odovzdať aj v zberných surovinách (smer Podsadok). Stačí nahlásiť, že ste ho priniesli pre Občianske združenie pri ZŠ Plavnici, my si po skončení zberu vyzdvihneme potvrdenie aj peniažky a odovzdáme ich OZ. Ďakujeme, že recyklujete spolu s nami :)

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 7.A, 9.A a 9.B na stredu 18. mája 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu celoslovenského testovania piatakov T5 – 2022.

      Žiaci 7. a 9. roč. budú automaticky odhlásení z obedov.

     • Atletický štvorboj

     • Blahoželáme Marekovi Pjatákovi, ktorý včera na okresnom kole v atletickom štvorboji (hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky, beh na 60m a beh na 1000m) získal 2. miesto a postup na krajské kolo.

     • Deň matiek

     • Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička,

      rozjasní u nás deň úsmevom mamička.

      Tak ako od rosy nad ránom skrásnie kvet,

      v maminom objatí zjasnie mi celý svet.

      Naši žiaci pripravili milé darčeky pre svoje mamičky. Počas celého týždňa cez veľké prestávky mohli vymaľovať pre svoju mamičku vrecúško plné lásky, do ktorého vložili krásny citát, aby potešili svoju mamičku.

     • Malý futbal chlapcov - okresné kolo

     • Naši chlapci sa zúčastnili okresnej súťaže mladších žiakov v malom futbale, kde ľahko zvíťazili a zabezpečili si miesto v krajskej súťaži v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl z okresu. Finále bolo jednoznačnou záležitosťou naších futbalových talentov, ktorí nedali šancu chlapcom z Komenského a zvíťazili jednoznačne 6:0. Srdečne blahoželáme!

     • Vijeme vence, vijeme

     • Prišla jar, kvitnú kvety všetkých farieb a vôní. Určite ste si mnohí plietli vence v detstve, no a naše deti v ŠKD si uplietli venčeky z púpavy :)

     • Dúha - vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže

     • V piatok 6.5.2022 sa v obradnej sieni MÚ v Starej Ľubovni zo všetkých strán skloňovalo slovo dúha. Naša žiačka Nelka Chovancová zo 6.A si v tejto rovnomennej celoslovenskej súťaži Dúha 2021/2022 vypísala krásne 3. miesto v kategórii poézia. Nelke srdečne blahoželáme :)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje