• Triedne rodičovské - pozvánka

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás všetkých pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12.10.2023. Časy jednotlivých stretnutí Vám upresnia triedni učitelia.

       

      Na stretnutí triednych dôverníkov boli odsúhlasené poplatky na tento školský rok:

      • 6,- € na žiaka na ZRPŠ
      • 15,- € na rodinu do fondu OZ (občianskeho združenia)

      Občianske združenie z daných poplatkov (ZRPŠ aj OZ) podporuje rôzne aktivity, nakupuje učebnice, pracovné zošity, knihy, odmeny žiakom, sladkosť na Mikuláša a na MDD, prepláca cestovné náklady súťaží, ktorých sa žiaci zúčastňujú, prispieva žiakom na cestu na lyžiarsky kurz, plavecký kurz a školu v prírode. Taktiež pomáha zlepšiť materiálno-technické vybavenie školy (interaktívne tabule, projektory, pomôcky na vyučovanie,...).

       

      Tohto roku sme zvýšili poplatok na rodinu o 5,- € kvôli šatni, ktorú plánujeme cez letné prázdniny zrekonštruovať.

       

      Poplatky je potrebné zaplatiť triednym učiteľom do konca novembra 2023. Poplatok za rodinu je potrebné dať triednemu učiteľovi najstaršieho súrodenca.

       

      Je potrebné, aby ste si do rodičovského združenia prečítali školský poriadok, ktorý hovorí aj o právach a povinnostiach Vás - zákonných zástupcoch. Nájdete ho tu:

      https://zsplavnica.edupage.org/a/dokumenty-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMyZzdWJwYWdlPTM%3D

       

      Od pondelka 2.10.2023 začína činnosť záujmových útvarov „krúžkov“.

       

      Každý rok organizujeme zber papiera a zber Sabi viečok, preto si môžete doma papier a viečka odkladať. Najlepší žiaci budú odmenení.

      Najbližší zber papiera bude už 17. a 18. októbra 2023 a v druhom polroku v máji 2024.

      Pozor, kartón sa nezbiera!!!

       

      Prosíme Vás, aby ste nám autom nevchádzali do areálu školy. Využívať môžete parkovisko pri telocvični alebo pri kostole.

       

      V piatok 27.10.2023 Vás od 3. vyuč. hodiny pozývame na Deň otvorených dverí.

       

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie

       

     • Kreativita detí v ŠKD

     • V pondelok 18.9.2023 si šikovné deti v ŠKD vytvorili dopravné ihrisko dookola celej betónovej plochy pri ZŠ s kruhovým objazdom a dopravnými značkami i parkovacím miestom.

     • Víťazné granty

     • Cez letné prázdniny nás potešili dve nadácie:

      Nadácia Volkswagen schválila 2500,- eur na rekonštrukciu detského ihriska v ZŠ. Projekt "Hracie prvky vymeníme, spoločne si zašantíme" napísala M. Vyparinová a do nemeckého jazyka preložila A. Vyrosteková.

      Nadácia Pontis nám schválila projekt "Micro:bit na škole" v sume 1000,- eur na zakúpenie micro:bitov, ktoré budú žiaci 2. st. využívať na hodinách informatiky. Víťazný projekt napísal J. Štupák.


       

     • Zoznam krúžkov

     • V školskom roku 2023/2024 ponúkame tieto krúžky:

      Prihlasovanie na krúžky bude od pondelka 18.9.2023 do piatku 22.9.2023 cez Edupage.

     • Výstup na horu Marmon

     • V piatok 8.9.2023 sa žiaci 8. a 9. roč. pri príležitosti 79. výročia SNP zúčastnili 25. ročníka „Pochodu vďaky“ na horu Marmon k pomníku, kde si pripomenuli jednú z epizód regionálnych dejín 2. svetovej vojny a SNP. Pochodu sa zúčastnilo 9 základných škôl z okresu a gymnázium T. Vansovej v počte okolo 350 žiakov, ktorí tak spojili turistiku s históriou.

     • Vzdelávacie poukazy

     • Vážení rodičia,

      žiaci 1. - 4. roč. Vám prinesú v piatok 8.9.2023 a žiaci 5. - 9. roč. v pondelok 11.9.2023 vzdelávací poukaz, ktorý slúži na financovanie záujmových útvarov. Boli by sme radi, ak by sme vzdelávacie poukazy využili v našej škole, preto Vás prosíme o jeho podpísanie a vrátenie triednemu učiteľovi do 20.9.2023.

      Ďakujeme

     • Oznam - spustenie platenia poplatkov v ŠJ, MŠ, ŠKD

     • Vážení rodičia, 

      poplatky za ŠJ, ŠKD a MŠ už sú spustené cez Edupage. Po prihlásení sa cez rodičovské konto budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte uhradiť.

      Poplatky sa uhrádzajú nasledovne:

      MŠ (okrem predškolákov) a ŠKD:

      Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa uhrádza zákonný zástupca na účet školy:

      - za september až december do 20. októbra,

      - za január až marec do 20. februára,

      - za apríl až jún do 20. mája.

      Školská jedáleň:

      Predškoláci v MŠ a žiaci ZŠ, ktorí požiadali o dotáciu, platia iba réžiu a zálohu najneskôr do 15. dňa v mesiaci:

                  - réžia sa platí vopred 2x ročne (v septembri a v januári),

                  - záloha sa platí v septembri (ak sa minie, automaticky sa nastaví nová platba).

      Ostatné deti MŠ a ZŠ (žiaci 1. – 9. roč., ktorí nepožiadali o dotáciu) a stravujú sa v ŠJ, platia:

                  - v mesiaci september aj za október, potom každý ďalší mesiac dopredu. Réžia je už 

                    zarátaná v danej platbe.

      Párovanie zaplatených platieb s Edupage sa uskutočňuje v utorok a v piatok.

       

     • Plavecký výcvik

     • Nový školský rok začal netradične pre žiakov 5. - 7. roč., ktorí sa ako prví kurzisti hneď od utorka do piatku zúčastňujú plaveckého výcviku v zrekonštruovanej plavárni v Starej Ľubovni. Držíme im palce, aby sa z neplavcov čo najskôr stali plavci.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Oznamujeme rodičom, ktorí chcú, aby ich dieťa malo obed už v pondelok 4.9.2023, aby sa najneskôr dnes (štvrtok 31.8.2023) do 15:00 hod. prihlásili na obed (môžete aj telefonicky a zápisný lístok prinesiete v pondelok 4.9.2023.

      Zápisný lístok musia mať aj deti materskej školy.

     • Oznam

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici oznamuje žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok 4.9.2023 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Plavnici. Žiaci 2. – 9. roč. sa stretnú pred kostolom o 7:50 hod. so svojimi triednymi učiteľmi. Žiaci 1. roč. prichádzajú so svojimi rodičmi.

      Po ukončení omše bude nasledovať príhovor riaditeľky školy a potom sa žiaci presunú so svojimi tr. učiteľmi do školy. Prváci (spolu s rodičmi) budú mať iba úvodné stretnutie so svojimi triednymi učiteľmi, potom sa rodičia stretnú s vychovávateľkami a špeciálnou pedagogičkou.

      Ostatní žiaci (2. – 9. roč.) budú mať triednické hodiny (organizačné pokyny na nový školský rok, poučenie o bezpečnosti a školskom poriadku, rozvrh hodín a pod.). Žiaci si prinesú prezuvky a vrecúško na prezuvky.

      Žiaci 2. - 4. ročníka končia v pondelok (4.9.2023) 4. vyučovacou hodinou (o 11:10 hod.).

      Žiaci 5. - 9. ročníka končia v pondelok (4.9.2023) 5. vyučovacou hodinou (o 12:05 hod.).

      ŠKD (družina) bude v prevádzke v pondelok 4.9.2023 do 15:30 hod.

      Od utorka 5.9.2023 sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín.

       

      Prevádzka v materskej škole začína v pondelok 4.9.2023. Pre deti MŠ sa bude variť od pondelka 4.9.2023.

      Školská jedáleň bude fungovať pre prihlásených žiakov ZŠ aj detí MŠ od 4.9.2023 (pondelok). Každý žiak ZŠ (aj dieťa MŠ), aj ten, ktorý chodil na obedy v minulom školskom roku, sa musí znova prihlásiť ZÁPISNÝM  LÍSTKOM. Zápisný lístok odovzdajte do konca augusta (streda 30.8., štvrtok 31.8.) vedúcej školskej jedálne. Ak ste odcestovaní, prihlásiť Vaše dieťa môžete aj telefonicky na t.č. 0948696266, 0901720332 a zápisný lístok prinesiete prvý školský deň (pondelok 4.9.). Ak nemáte doma tlačiareň, zápisný lístok si vyzdvihnite u vedúcej školskej jedálne.

       Na stravovanie je možné prihlásiť sa aj v priebehu školského roka. Tiež je možné stravovať sa v ŠJ iba určité dni v týždni. Noví žiaci, aj tí, ktorí čip stratili, si ho zakúpia za 2,-€.

      zápisný lístok nájdete tu: https://zsplavnica.edupage.org/a/skolska-jedalen

       

      INFORMOVANÉ SÚHLASY:

      • Každý zákonný zástupca cez Edupage (po prihlásení) – Žiadosti/Vyhlásenia pridá (cez červené „plus“) za každé svoje dieťa „Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov“
      • Iba rodičia nových žiakov pridajú tiež „Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov“

       OSPRAVEDLNENIE ŽIAKA:

      Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

      Žiadame rodičov a starých rodičov, aby z bezpečnostných dôvodov nevchádzali autom do areálu školy!

      Návod na vytvorenie rodičovského konta pre viacerých súrodencov. Odporúčame stiahnutie aplikácie do mobilu.

      https://help.edupage.org/text.php?id=1123&lang=sk

      Prosíme Vás o nahlásenie zmien triednym učiteľom do 6.9.2023 (bydlisko, priezvisko, tel. číslo, mailová adresa, číslo účtu rodičov dochádzajúcich žiakov,...).   

      Tešíme sa na Vás a prajeme krásne prežitie ešte stále trvajúcich letných prázdnin. 

       

     • Desiata so starostom obce

     • V stredu 28.6.2023 sa stretli reprezentanti školy s pánom starostom Rastislavom Grichom. Z jeho rúk si ďakovný list a sladkú odmenu prevzalo 40 žiakov (14 žiakov chýbalo), ktorí dosiahli aj v tomto školskom roku umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola, za čo im ešte raz ďakujeme.

      Ďakujeme aj všetkým učiteľom, ktorí majú veľkú zásluhu na príprave a vedení žiakov.

     • Posledný školský deň

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pripomíname, že zajtra (piatok 30.6.2023) bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 9:30 hod.

      ŠKD bude v piatok 30.6.2023 v prevádzke od 10:00 hod. do 15:00 hod.

      Zabudnuté (stratené) veci si budete môcť vyzdvihnúť prvý júlový týždeň, potom poputujú do kontajnera na textil.

      Prajeme Vám teplé leto plné krásnych zážitkov :)

     • Školský ples

     • Naši deviataci znova predviedli svoje organizačné schopnosti, spolupatričnosť a zodpovedný prístup, keď zorganizovali ples pre svojich kamarátov z 5. - 8. roč. Predviedli sa v tom najlepšom svetle... myslím, že do života idú dobre pripravení. ..... o chvíľu odídu...... budeme sledovať ich osudy, tešiť sa, keď nás prídu pozrieť a držať im palce nech sú dobrými ľuďmi. Už viac neurobíme. Snáď sme urobili maximum.

       

    • Organizácia posledného týždňa
     • Organizácia posledného týždňa

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 26.6.2023 do štvrtka 29.6.2023 bude skrátené vyučovanie.

      Žiaci 1. - 4. budú mať 4 hodiny a žiaci 5. - 9. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

      Dňa 30.6.2023 bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 10:00 hod.

      ŠKD bude v piatok 30.6.2023 v prevádzke od 10:00 hod. do 15:00 hod.

       

    • Oznam vedúcej ŠJ – ukončenie školského roka
     • Oznam vedúcej ŠJ – ukončenie školského roka

     • Z dôvodu ukončenia školského roka a z dôvodu výpočtu množstva potravín potrebných na posledné dni, môžete odhlasovať stravu  najneskôr do pondelka 26.6.2023 do 14:00 hod.

      Po tomto termíne odhlasovanie zo stravy nebude možné (ak Vaše dieťa ochorie) budete si môcť zobrať obed do obedára. Posledný školský deň, dňa 30.6.2023, sa bude strava vydávať od 10:00 hod.

     • Obedy zadarmo od septembra 2023 pokračujú - návratky

     • Ak bude Vaše dieťa od septembra 2023 navštevovať ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.09.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu.

      O dotáciu môže rodič požiadať návratkou, najneskôr do piatku 23. júna 2023 (odovzdať tr. učiteľom).

      V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni doteraz nestravovalo a o dotáciu máte záujem, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov na základe zápisného lístka stravníka, ktorý si vyzdvihnete u vedúcej školskej jedálne koncom augusta.

      Upozornenie:

      V prípade, ak nepožiadate o bezplatné stravovanie v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského roka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

      Paušálne režijné náklady platené mesačne ostávajú v sume 3,- €.

      V návratke uveďte triedu, do ktorej bude Vaše dieťa chodiť od septembra (nie v tomto šk. roku).

      Navratka_-_dotacia_na_stravu(1).docx

      Ak nemáte tlačiareň, návratku si môžete vyzdvihnúť u tr. uč.

     • Semifinále GPX východ - šach

     • V sobotu 10.06.2023 si Samuel Hnát porovnal svoje šachové schopnosti v Semifinále GPX východ - chlapci do 11 rokov, ktoré sa konalo v Bardejove. Stretli sa tam najlepší hráči z východného Slovenska. Po remíze v poslednom kole mu ostala nepopulárna priečka - 1. náhradník do finále a zistil, kde má ešte rezervy na ktorých budeme pracovať v ďalšej sezóne. 

     • Beh na vrchol Minčola

     • V nedeľu 11.6.2023 sa uskutočnila súťaž v behu na vrchol Minčola, v ktorom získal štvrták Vladimír Fröhlich 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Školský výlet žiakov 9. roč.

     • Deviataci si užívajú školský výlet na Horehroní. Po včerajšej jump aréne v Banskej Bystrici dnes pri vymodlenom počasí splavili rieku Hron. Prajme im šťastný návrat domov.

     • 10. ročník vedomostnej misijnej súťaže

     • Naše 3 šikovné „misionárky“ – Zdenka Hubová, Viktória Repková a Dominika Valeková vyhrali X. ročník vedomostnej misijnej súťaže starších žiakov ZŠ v Košickej arcidiecéze. Súťaž zorganizovali 5. júna 2023 Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy v Humennom. Súťažilo 7 trojčlenných družstiev, ktoré si preverili svoje vedomosti v 3 súťažných kolách. Každý súťažiaci bol odmenený vecnými darmi a diplomom. Nášmu víťaznému tímu blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

     • MDD

     • Tím. To je to, keď každý vie, čo treba, zaskočí, kde treba, pomôže, zoženie, doplní, dozrie, vybaví, povzbudí....Ďakujeme deviatakom a ich triednym učiteľom, ktorí zorganizovali pre celú školu MDD :)

    • MDD - skrátené vyučovanie
     • MDD - skrátené vyučovanie

     • Milí rodičia, oznamujeme Vám, že pri príležitosti MDD bude vo štvrtok 1.6.2023 skrátené vyučovanie (zábavno-športový deň). Žiaci 1.- 4. roč. budú končiť 4. vyučovacou hodinou a žiaci 5. - 9. roč. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

      ŠKD bude fungovať v nezmenenom režime.

       

     • Koncert ZUŠ

     • V piatok 26.5.2023 sa našim najmladším žiakom a predškolákom predviedli hudobníci a speváčky ZUŠ Jána Melkoviča. Ďakujeme za milý koncert.

     • Atletika - okresné kolo

     • Vo štvrtok 25.5.2023 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo v atletike. Marek Pjaták (8.A) uspel v dvoch disciplínach. V behu na 60 m aj v skoku do diaľky získal 1. miesta. Blahoželáme!

     • Deň rodiny

     • V stredu 24.5.2023 sme sa stretli v škole, aby sme oslávili Deň rodiny. Zažili sme príjemné popoludnie, ktoré sa začalo básňami, piesňami a divadielkom. Deti si spolu s rodičmi zasúťažili, zašportovali, vytvorili vrecúška, vymasírovali chrbátiky, zatancovali i poleňošili na fit loptách... Dievčatá 8. roč. skrášľovali nechty, pani Danka Spišiaková merala tlak, cukor a kyslík v krvi. Niektorí sa po dlhšej dobe stretli s kamarátmi a spolu si oddýchli pri kávičke, čaji a koláčiku. Ďakujeme, že ste boli súčasťou nášho Dňa rodiny :)

     • Kyberšikana - odborná prednáška

     • K žiakom 4. roč. zavítal v utorok 23.5.2023 odborník na prevenciu detí a mládeže, pán Ženuch z PZ v Starej Ľubovni, ktorý im porozprával o trestnej činnosti mládeže a prebrali aj nástrahy internetu - kyberšikanovanie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje