• Oznam

     •      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Plavnici oznamuje žiakom ZŠ a ich zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční  vo štvrtok 2.9.2021 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Plavnici.

      Po jej ukončení sa žiakom prihovorí riaditeľka školy a žiaci sa na chvíľu stretnú so svojimi triednymi učiteľmi, ktorí im povedia pokyny, čo si majú priniesť na ďalší deň.

      Do školy pôjdu iba prváčikovia so svojou triednou učiteľkou (nezabudnite si zobrať aktovku).

      Rodičia prváčikov budú mať zatiaľ stretnutie s pani vychovávateľkou na hokejovom ihrisku za budovou školy (v prípade nepriaznivého počasia v spojovacej chodbe).

      Ostatní žiaci odchádzajú domov.

      Zároveň vás chceme informovať o nepovolení vstupu do budovy školy všetkým osobám s výnimkou žiakov a zamestnancov školy. Vstup je povolený len so súhlasom riaditeľky školy a predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti:

      pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_-_cudzi_navstevnik.docx

       

      KLOKTACIE TESTY - Zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záujem o kloktacie PCR testy, si ich môžu prevziať vo štvrtok po sv. omši u svojich triednych učiteľov (môže prevziať aj žiak). Kloktanie prebehne v piatok ráno doma 3.9. (nalačno). Skúmavku musí žiak priniesť v piatok ráno do školy. Výsledok Vám príde SMS-kou na číslo, ktoré máme uvedené v našom systéme.

      TU: Návod na testovanie kloktaním

       

      V piatok 3.9.2021 budú mať žiaci triednické hodiny (vyučovanie začína o 7:40 hod., vtedy už musí žiak sedieť v triede). Žiaci dostanú od triednych učiteľov organizačné pokyny do nového školského roka (poučenie o bezpečnosti a školskom poriadku, rozvrh hodín a pod.).

      Žiak musí mať na vyučovaní rúško a ďalšie (náhradné) musí mať v aktovke.

      ŠKD (družina) bude v prevádzke od piatku 3.9.2021.

      Žiaci 1. - 4. ročníka končia v piatok (03.09.2021) 4. vyučovacou hodinou (11:10).

      Žiaci 5. - 9. ročníka končia v piatok (03.09.2021) 5. vyučovacou hodinou (12:05).

      Od pondelka 6.9. sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.

       

      Školská jedáleň bude fungovať pre prihlásených žiakov ZŠ od 03.09.2021 (piatok). Zápisný lístok na stravu v ZŠ je k dispozícii na webovej stránke školy, prípadne si ho žiaci môžu vyzdvihnúť priamo v ŠJ. Je možné sa prihlásiť na stravovanie aj v priebehu školského roka. Noví žiaci si zakúpia čip (2,-€).

      Pre deti MŠ sa bude variť už vo štvrtok 2.9.2021.

      Pre žiakov 1. – 4. roč. je pripravená šatňa v spojovacej chodbe. Šatne sa otvárajú o 7:00 hod.

       

      INFORMOVANÉ SÚHLASY:

      • Každý zákonný zástuca cez Edupage – Žiadosti/Vyhlásenia...pridá za každé svoje dieťa Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov.
      • Iba rodičia nových žiakov pridajú tiež Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

      PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

      Pred začiatkom školy je povinný každý zákonný zástupca pridať cez Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak bude okres v oranžovej farbe, predkladá zákonný zástupca toto vyhlásenie aj vtedy, ak žiak bude chýbať v škole 3 a viac dní (vrátane víkendov).

       

      OSPRAVEDLNENIE ŽIAKA:

      Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
      Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

       

      SADA SAMOTESTOV - Súpravu 25 samotestov (antigénové testy) ešte nemáme, po ich obdržaní Vás budeme kontaktovať prostredníctvom Edupage.

       

      Tiež žiadame rodičov, aby nevstupovali autom do areálu školy!

      Návod na vytvorenie rodičovského konta pre viacerých súrodencov. Odporúčame stiahnutie aplikácie do mobilu.

      https://help.edupage.org/text.php?id=1123&lang=sk

           Opäť začíname nový školský rok s opatreniami súvisiacimi s koronakrízou. Chcem preto poprosiť všetkých žiakov a rodičov, aby boli dôslední a dodržiavali potrebné opatrenia a určite to opäť spolu zvládneme.

       

       

    • Zápisný lístok na stravovanie
     • Zápisný lístok na stravovanie

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás o prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni v Plavnici prostredníctvom Zápisného lístka stravníka (pre žiakov ZŠ a pre deti MŠ).

      Zápisný lístok treba vyplniť, podpísať a priniesť do ŠJ od 26.8.2021 do 2.9.2021 od 8:00 do 12:00 hod.

      Zápisný lístok treba vypísať a podpísať pre každého stravníka zvlášť. V zápisnom lístku treba napísať triedu, ktorú žiak BUDE navštevovať v novom školskom roku a záväzný dátum, od kedy chcete dieťa prihlásiť na stravu (variť sa bude od 2.9.2021 pre deti v MŠ a od 3.9.2021 pre žiakov ZŠ). 

      Ak nemáte tlačiareň, zápisný lístok si môžete vyzdvihnúť v ŠJ alebo v ZŠ.

      zapisny_listok_ZS_s_MS_Plavnica.pdf

     • Spustené prihlasovanie na testovanie

     • Vážení rodičia,

      je spustené prihlasovanie na testovanie:

      1. jednorazovým PCR testom na začiatku roka a

      2. na domáce antigénové samotesty v počte 25 ks na žiaka.

       

      Prihlasovanie je za každého žiaka zvlášť cez rodičovské konto.

      V tejto súvislosti MŠVVaŠ SR  poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom ZŠ, ktorých rodičia prejavia záujem. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

      Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domácesamo testovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Žiadame rodičov, aby svoj záujem resp. nezáujem vyjadrili prostredníctvom prihlasovania - 2 prihlasovacie akcie (na ľavej lište - komunikácia - prihlasovanie - pridelené akcie na vyjadrenie), ktoré sú sprístupnené pre všetkých žiakov školy po prihlásení do konta edupage  najneskôr do 25.8.2021 do 19:00 hod.

      Jednorazový PCR test si žiak vyzdvihne vo štvrtok 2.9.2021 u svojho triedneho učiteľa. Test vykoná v piatok ráno doma a prinesie ho do školy triednemu učiteľovi pred začiatkom vyučovania.

       

      Návod na použitie

      Sprievodca pre samotestovanie

      Školský semafor- príloha

        

     • Dobrovoľné testovanie - oznam

     • Jednorazové PCR testovanie na začiatku roka

      Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (1. - 9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

       HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov cez EDUPAGE. Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami. (Ideálne - vo štrvtok si žiak prevezme balíček na testovanie a v piatok ráno, doma, spolu s rodičom vykoná test. Skúmavku odovzdá v piatok v škole pred vyučovaním).

      Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

       

       

      Antigénové samotesty pre žiakov (25 ks)

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

      1.    Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi prostredníctvom EDUPAGE.

      Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

       

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

       

     • Víťazný grant

     • Grantový program Nadácie Ekofond SPP - Regióny 2021 schválil našu žiadosť a na bráničku pri vchode do telocvične nám prispeje sumou 1 300,00 €.

     • Dotácia na stravu - ďalšie usmernenie

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).


      VIAC TU: Uradny_list_uradu_odboru_3.8..pdf

     • Daňový bonus - informácia

     • MPSVR SR po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52 zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

      Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje