• VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY NA ROKY 2021 - 2025

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Plavnica oznamuje všetkým pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom žiakov základnej školy a rodičom detí materskej školy, že zriaďovateľ školy vyhlásil 31.05.2021 výzvu na voľby členov rady školy pri ZŠ s MŠ Plavnica, Plavnica 244, 065 45 Plavnica.

      Voľby členov rady školy by sa mali uskutočniť v termíne do 09.06.2021, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19.

      Voľby do rady školy má zabezpečiť riaditeľ školy v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom zabezpečení, ktorá vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

      V zmysle vyššie uvedeného riaditeľka školy určuje:

      Miesto konania volieb: Základná škola s materskou školou Plavnica, Plavnica 244, 065 45 Plavnica (vstupná časť budovy ZŠ,  budova MŠ)

      Termín a čas konania volieb:

      • voľba člena rady školy za pedagogických zamestnancov materskej školy dňa 04.06.2021 o 11:00 hod.,
      • voľba člena rady školy za pedagogických zamestnancov základnej školy dňa 04.06.2021 o 13:00 hod.,
      • voľba člena rady školy za nepedagogických zamestnancov školy dňa 04.06.2021 o 7:30 hod.,
      • voľba člena rady školy za rodičov detí materskej školy dňa 03.06.2021 od 06:30 do 08:00 a od 15:00 do 16:15 hod.
      • voľba troch členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy dňa 03.06.2021 od 13:00 do 16:15 hod.

      Na základe odporúčaní triednych dôverníkov a niektorých rodičov súhlasili s kandidatúrou do rady školy za rodičov ZŠ:

      pani Martina Geciová

      pani Monika Krajger

      pani Lucia Štupáková

      pani Martina Vančová

      pani Klára Štupáková

      pani Petra Urbanová

       

      V prípade, že by sa voľba neuskutočnila z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny zvolaných zamestnancov, príp. rodičov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu. Predpokladaný termín: 04.06.2021.

      Mgr. Miriam Vyparinová

      riaditeľka školy

       

     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

     • Dnes sa darilo aj Timotejovi Vyparinovi (8.A), ktorý si v okresnej recitačnej súťaži v nemeckom jazyku vyrecitoval 1. miesto. Blahoželáme a budeme mu držať palce aj v krajskom kole 👍

     • Vesmír očami detí

     • Michael Stolár zo 4.A získal v celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí Hlavnú cenu, ktorá mu dnes prišla zo Slovenskej ústrednej hvezdárne z Hurbanova. Blahoželáme Miškovi a pani učiteľke Fröhlichovej.

     • Sabi viečka

     • Aj my recyklujeme. Od dnešného dňa do štvrtka 20.5. vážime Sabi viečka. Nezabudnite ich priniesť :)

    • Oznam
     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom žiakov v ZŠ, že z prevádzkových dôvodov sa:

      - v stredu 19.5.2021 nebude variť pre všetkých žiakov ZŠ. Deťom, ktoré ostanú v ŠKD, prosím, zabaľte suchý obed.

      - Vo štvrtok 20.5.2021 sa nebude variť pre žiakov 5. - 9. roč.

      V dané dni bude skrátené vyučovanie, ktoré bude končiť 5. hodinou. Ďakujeme za pochopenie.

     • Od pondelka 17.5.2021

     • predkladá rodič po každom prerušení dochádzky dieťaťa do ZŠ alebo MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti cez Edupage.

      Pri prerušení na viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

     • Čerstvé hlavičky

     • Čerstvé hlavičky - ovocie a zeleninka môžu byť od nového školského roka znova súčasťou našej školy. Raz do týždňa si môžu naši žiaci pomaškrtiť na ovocí alebo zeleninke.

      Stačí, ak budete každý deň hlasovať do 23.6.2021. 1 deň = 1 hlas.

      Pozrite si fotografie, čo všetko už mali Vaše ratolesti :)

      Hlasujte tu: https://www.cerstvehlavicky.sk/#hlasujte-za-skolu

     • Rozvrh a vyhlásenia od 10.5.2021

     • Od pondelka 10.5.2021 sa riadime starým rozvrhom platným od septembra. Čestné vyhlásenie predkladá zákonný zástupca iba pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov), napr.: žiak chýbal štvrtok a piatok + víkend = 4 dni, rodič musí predložiť čestné vyhlásenie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje