• Oznam - rúška na školách

     • Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch.

      Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, pre deti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

      Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

     • Prevádzka školy od 28.9.2020

     • Oznamujeme rodičom, že špeciálne usmernenia, ktoré boli stanovené ministerstvom a hygienikom na september sa skončia v našej škole 25.9.2020 (okrem telocvične a ŠJ). Budeme však rešpektovať všetky aktuálne usmernenia, o ktorých vás budeme včas informovať. Ďakujeme veľmi pekne rodičom za to, že sú zodpovední, nedávajú choré deti do školy a s prípadnými otázkami sa obracajú na triednych učiteľov. Naďalej platí, že ak máte akúkoľvek pochybnosť, môžete nechať svoje dieťa doma bez potvrdenia lekárom 5 dní. Stačí, ak napíšete cez edupage ospravedlnenku pre triedneho učiteľa. 

      Podľa manuálu ministerstva školstva pristupujeme k nasledovným úpravám v prevádzke základnej školy:

      • bude prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu (s výnimkou telocvične)
      • ŠKD – budú sa spájať deti z rôznych tried, ŠKD už budú navštevovať aj prijatí žiaci 4. ročníka
      • zostáva:
       • rúška budú pre žiakov 2. stupňa na vyučovacích hodinách povinné
       • ranné meranie teploty je námatkové a povinná dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy platí naďalej
       • žiaci musia mať rezervné rúško v aktovke
       • aj naďalej platí zákaz vstupu cudzích osôb do budovy školy
       • je sprísnený hygienický režim  
     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      kvôli súčasnej epidemiologickej situácii je vstup do školy rodičom a iným cudzím osobám zakázaný, preto prebehne rodičovské združenie v prostredí Edupage.

      Triedni dôverníci odsúhlasili poplatky na tento školský rok:

      6,- € na žiaka na ZRPŠ,

      10,- € na rodinu do fondu OZ (občianskeho združenia)

      Poplatky je potrebné zaplatiť triednym učiteľom do konca novembra 2020. Poplatok za rodinu je potrebné dať triednemu učiteľovi najstaršieho súrodenca.

      Je nevyhnutné, aby ste si prečítali školský poriadok, ktorý hovorí aj o právach a povinnostiach Vás, zákonných zástupcoch. Nájdete ho na webovej stránke školy medzi dokumentáciou školy na hornej lište.

      OZ zakúpi Vašim deťom 2x do roka čokoládu (1. polrok a MDD). Ak má Vaše dieťa potravinovú alergiu, nahláste, prosím Vás, triednym učiteľom, akú čokoládu môže hospodárka OZ p. Alena Kontrová pre Vaše dieťa zakúpiť (mliečna, horká...).

      Fotografovanie portrétov sa uskutoční 26.11.2020. Informovaný súhlas prinesie Vaše dieťa domov. Aj keď sa Vaše dieťa odfotí a fotografie sa Vám nebudú páčiť, pokojne ich môžete vrátiť späť.

      Taktiež je potrebné podpísať informovaný súhlas s rôznymi akciami na nový školský rok, ktorý prinieslo Vaše dieťa domov.

      Verím, že ste podpísali vzdelávací poukaz, ktorý využívame v našej škole na „krúžky“. Posledný termín na odovzdanie poukazu je 25.9.2020

       

      Ďakujeme

      S pozdravom Miriam Vyparinová, riaditeľka školy

     • Ponuka "krúžkov" v novom školskom roku

     • Milí rodičia, Vaše dieťa prinesie domov vzdelávací poukaz, ktorý využívame pri "krúžkoch". Boli by sme radi, keby ste vzdelávacie poukazy nechali našej škole, to znamená, podpíšete ho a Vaše dieťa ho odovzdá tr.uč.. Ponuku krúžkov na tento školský rok nájdete nižšie. Na daný krúžok sa môže Vaše dieťa zapísať na nástenke v škole v piatok doobeda. Činnosť krúžkov by mala začať (ak sa nič nezmení) 1.10. 2020.

     • Obnovená prevádzka

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavnici Vám týmto oznamuje, že od stredy 16.9.2020 sa obnovuje prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ. Žiaci 1. - 4. roč. budú do školy vstupovať od hokejového ihriska. Všetci žiaci musia mať v stredu ráno vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (nie to, čo na začiatku roka). Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu:

      vyhlasenie_rodica_po_preruseni_viac_ako_3_dni.docx

      alebo si ho môžete vyzdvihnúť a vypísať pri vchode školy. Rúška sú povinné pre žiakov 5. - 9. do konca septembra, pre žiakov 1. - 4. sú odporúčané.

      Zmena v organizácii ŠKD:

      1. oddd. - 1.A Mária Nemcová

      2. odd. - 2.A Tatiana Chmeliarová

      3. odd. - 3.A asistentky

      Verím, že to spoločne zvládneme

      Miriam Vyparinová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Na základe odporúčaní RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.8.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Obce Plavnica Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka ZŠ s MŠ Plavnica udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno, a to dňa 14.9.2020 (pondelok) z organizačných dôvodov  súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia covid-19.

      V prevádzke tiež nebude materská škola, ŠKD a školská jedáleň.

      Bližšie informácie ohľadom nástupu žiakov do ZŠ a detí do MŠ budú v pondelok 14.9.2020 v doobedňajších hodinách, preto sledujte stránku školy.

      Miriam Vyparinová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.8.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Obce Plavnica Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka ZŠ s MŠ Plavnica udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno, a to v dňoch 7.9. - 11.9.2020 z dôvodu karantény pedagogických a nepedagogických zamestnancov a niektorých žiakov  súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia covid-19.

      Zároveň sa prerušuje prevádzka materskej školy, ŠKD a školskej jedálne.

      Od pondelka 7.9.2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie (okrem žiakov 3. roč.)

     • Ospravedlnenka rodiča, OČR...

     • Doteraz mohol rodič nechať dieťa zo školského zariadenia doma maximálne 3 dni bez potreby Potvrdenia o chorobe.

      Ak bolo dieťa doma dlhšie, pri návrate do školy musel rodič predložiť Potvrdenie o chorobe, vystavené primárnym pediatrom. V čase pandémie je doba, počas ktorej môže rodič nechať dieťa doma bez toho, aby po návrate do školy potrebovalo Potvrdenie o chorobe vystavené pediatrom, predĺžená na 5 dní. Teda rodič môže pri bežnej infekcii, ktorú zvládne doma sám, ošetrovať dieťa doma, nie je nutné, aby s ním navštívil ambulanciu pediatra, a ak si vie rady s liečbou, nemusí ho ani kontaktovať. Ak potrebuje radu, má možnosť pediatra kontaktovať telefonicky alebo inou distančnou formou.

      Ak sa stav dieťaťa zlepší, dieťa pri nástupe do školy prinesie Potvrdenie o bezinfekčnosti – podpisuje ho rodič. Iba ak je dieťa doma dlhšie ako 5 pracovných dní, musí dieťa priniesť od pediatra Potvrdenie o chorobe. Týmto spôsobom môže dieťa ostať doma bez návštevy ambulancie (ak to nie je potrebné) 7-9 dní (ak pripočítame aj víkendy). Bežná viróza za túto dobu musí prejsť (niekedy aj s pomocou pediatrickej ambulancie formou telemedicíny).

      🔴 Primárny pediater nevydáva 🔴

      ✔️ potvrdenia o spôsobilosti nastúpiť do kolektívu od nového školského roku – zákonný zástupca vypĺňa Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka

      ✔️ potvrdenie o spôsobilosti opäť nastúpiť do kolektívu po neprítomnosti kvôli chorobe akejkoľvek dĺžky liečenia (vydáva Potvrdenie o chorobe pri neprítomnosti viac ako 5 dní podľa ods. 6.1.9.)

      ✔️ potvrdenie o zdraví, o bezinfekčnosti

      ✔️ potvrdenia o výnimke pre nosenie rúšok: podľa aktualizovaného usmernenia hlavného hygienika sú definované len 3 prípady, kedy nemusí dieťa nosiť rúško zo zdravotných dôvodov. Sú to osoby so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci so sluchovým postihnutím. Ak dieťa spĺňa výnimky z nosenia rúšok, pri nástupe do školy podpíše zákonný zástupca čestné prehlásenie o dôvode, prečo dieťa nemôže nosiť v škole rúško – škola nepožaduje potvrdenia od pediatrov – zodpovednosť za pravdivosť údajov nesie zákonný zástupca.

      ✔️ Potvrdenia o oslobodení od povinnej školskej dochádzky: školy nebudú akceptovať žiadne „pandemické“ výnimky z povinnej školskej dochádzky napr. zo zdravotných dôvodov dieťaťa ako je oslabená imunita, chronické ochorenie, alebo rizikové faktory u členov spoločnej domácnosti. Dieťa zostáva v domácom ošetrení pri akútnom ochorení alebo pri exacerbácii chronického ochorenia ako v časoch pred pandémiou.

      Žiadosti o ošetrovné (OČR)

      ✔️ V prípade, že bude dieťa choré (akútne ochorenie alebo exacerbácia chronického ochorenia), pediater postupuje štandardným postupom, t.j. pri osobnej návšteve lekára vystavuje tlačivo a odovzdáva ho rodičovi, v prípade dištančnej zdravotnej starostlivosti vystavuje tlačivo a zasiela raz týždenne do Sociálnej poisťovne.

      Od 2.9. je opätovne zahájená povinná školská dochádzka. Rodič školopovinného dieťaťa nemôže svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Nárok na pandemickú OČR budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda resp. škola bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle rozhodnutia ministra školstva. Nárok na pandemické OČR pre prípad uzatvorenia triedy / školy majú aj rodičia/oprávnené osoby, ktoré osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšeného 16 roku veku, ktorého zdravotný stav podľa príslušného primárneho pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou (v rovnakých indikáciách, ako to bolo v prvej vlne pandémie).

      Rodičia detí v materskej škôlke môžu zatiaľ požiadať o OČR aj z obavy pred ochorením Covid-19, teda vtedy, keď je škôlka otvorená, je v zelenej fáze, a dieťa nie je choré - avšak veľmi pravdepodobne to bude platiť len do 1.10.2020. V týchto prípadoch sa postupuje tak, ako počas prázdnin. Ak bola škôlka zavretá, alebo dieťa bolo nechané doma z rozhodnutia riaditeľa (podľa usmernenia Ministerstva školstva), OČR nevystavuje pediater, rodič žiada priamo pobočku Sociálnej poisťovne.

      Ďakujem za zhrnutie Mudr. Zuzane Balážovej

     • Príhovor

     • 1.9.2020

      Milí rodičia, učitelia a žiaci!

       

           Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila takto netradične, online.

      Zajtra sa stretneme po zvláštnom školskom roku, kedy sme náhle v marci museli ukončiť vyučovanie. Bol to čas poznamenaný  dištančným štúdiom, ktorý ste všetci ukončili úspešne. Bolo našou tradíciou slávnostne otvoriť školský rok spoločne svätou omšou, no súčasná situácia nám to z dôvodu protiepidemiologických opatrení neumožňuje. Tento čas, ktorý máme za sebou, nás všetkých naučil zamyslieť sa nad tým, čo pre nás znamená prítomnosť iného človeka, či už učiteľa, spolužiaka alebo kamaráta. Verím, že viacerí z Vás sa už do školy tešia.

           Chcem medzi nami privítať našich prváčikov, ktorí začínajú novú etapu svojho života. Je to pre Vás veľká zmena, určite ste plní očakávaní, možno i obáv z nového, nepoznaného. Verím, že sa Vám u nás bude páčiť a že sa už čoskoro prelúskate prvými písmenkami a číslami.  

      Vítam i všetkých nových žiakov, ktorí k nám prišli z iných škôl a dúfam, že si čoskoro nájdete nových kamarátov a že sa Vám v učení bude dariť.

      Milí deviataci, Vy sa už určite tešíte, že sa Vám začína Váš záverečný rok na našej škole. Ani ste sa nenazdali a budete o chvíľu rozhodovať o svojom ďalšom smerovaní. Máte pred sebou ešte veľa práce. Čaká Vás testovanie i prijímacie skúšky na stredné školy. Verím, že urobíte všetko preto, aby sme my i Vaši rodičia boli na Vás hrdí.

      Tešia sa na Vás Vaši učitelia, pani vychovávateľky, tety kuchárky, tety upratovačky, pani ekonómka i pán kurič. Ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu pani vychovávateľke Vierke Štupákovej, ktorá odišla na zaslúžený dôchodok. Za 40 rokov venovala deťom časť svojho srdca, časť samej seba 😊

      Milí kolegovia, Vám prajem v tomto školskom roku veľa zdravia, zdaru a radosti z vykonávanej práce v prospech našich žiakov.

      Milí rodičia, verím, že budeme dobre spolupracovať, hľadať spoločné riešenia v prospech Vašich detí a našich žiakov. Aj Vy ste učitelia, preto vytvorte Vašim deťom prostredie plné lásky, v ktorom vládne porozumenie a istota.

           Všetkým Vám želám v tomto školskom roku prežitie mnohých takých chvíľ, na ktoré budete veľmi radi spomínať v celom Vašom ďalšom živote. Želám Vám všetkým šťastný a úspešný nový školský rok 2020/2021 😊

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje