• Zmena v odhlasovaní zo stravy

     • Elektronické odhlasovanie (deň vopred do 14:00 hod.) zostáva v platnosti.

      V prípade náhleho ochorenia môže rodič odhlásiť svoje dieťa zo stravy

      telefonicky ráno do 7:30 hod. na tel. čísle ŠJ 090172032, 0948696266

     • Srdečne pozývame

     • V daný deň bude skrátené vyučovanie, žiaci 1.-4. budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.-9. budú mať 5 vyučovacích hodín.

     • Cezpoľný beh

     • V okresnom kole športovej súťaže v cezpoľnom behu získal Jaroslav Malík nádherné 1. miesto. Blahoželáme :)

     • Oznam ZUŠ

     • Milí rodičia, pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ elokovaného pracoviska ZUŠ J. Melkoviča, ktoré sa uskutoční 24.10. 2019 (štvrtok) o 16:00 hod. v triede 6.B (pri čitárni na poschodí) v ZŠ v Plavnici.

     • Edukačná úniková hra

     • Žiaci niektorých ročníkov zažili na vlastnej koži zábavnú edukačnú hru - Escape room, kde sa skupina osôb musí v určenom časovom intervale dostať von zo zamknutej miestnosti. Spoločne hľadali indície, odpovede na zaujímavé hádanky, riešili hlavolamy rôzneho typu a  na ich základe otvorili zámky a unikli z miestnosti späť do reality. Žiaci využili vedomosti z každého predmetu v rámci svojej obtiažnosti v súlade so vzdelávacími štandardami a zdokonali sa v spolupráci, komunikácii, vedomostiach  a zručnostiach z každého vyučovacieho predmetu.

     • Prednášky

     • Niektorí žiaci sa dnes zúčastnili odborných prednášok, ktoré im sprostredkovala p. Šutá z firmy MP Education. Chlapci 7. ročníka mali prednášku "Na štarte k mužnosti" a dievčatá 7. roč. "Dospievam alebo život plný zmien". Tieto témy sú zaradené medzi prierezové témy  Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

      Žiakom 5. roč. v rámci Mediálnej výchovy predstavila prednášajúca "Si online" -  vplyv nových informačných technologií na sociálne vzťahy (plusy a mínusy), vplyv na učenie, multitasking riziká sociálnych sietí (kyberšikana, kyberstalking, sexting…), instastory nie je realita, ochrana súkromia vo virtuálnom svete, konfrontácia minulosti a súčasnosti, prevencia vzniku online závislostí, skúsme to inak…

      V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova, si žiaci 3. roč. vypočuli prednášku "Na svete nie si sám", kde sa rozprávali o zdravom sebavedomí žiakov, zvládanie negatívnych emócií (hnev, závisť…) a o prevencii sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus), akceptácii kultúrnej rozmanitosti a rozvoji zodpovednosti voči sebe.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
    • 37872915
    • 0903 722 332
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje