• Stanovy školského parlamentu

    • Školský  parlament pri ZŠ s MŠ v Plavnici

     Článok 1 - Základné ustanovenia

     1. Školský parlament je zložený zo žiakov 2. - 9. ročníka školy.
     2. Každú triedu v školskom parlamente reprezentuje  zástupca  triedy. Pedagogických pracovníkov školy zastupuje: Mgr. Andrea Vyrosteková.
     3. Sídlom školského  parlamentu je ZŠ s MŠ v Plavnici.


     Článok 2 - Poslanie parlamentu

     1. Spoločne organizovať mimoškolskú činnosť žiakov.
     2. Podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia.
     3. Prichádzať s návrhmi a podnetmi na organizovanie rôznych akcií a súťaží v škole a aktívne sa podieľať na ich organizácii.
     4. Upevňovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Upevňovať prvky demokracie a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka.


     Článok 3 - Organizácia činnosti parlamentu

     1. Svojho  zástupcu  si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s ich prácou majú právo  ho kedykoľvek odvolať a hlasovaním si zvoliť nového.
     2. Zástupcu pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
     3. Zástupcovia ŠP spomedzi seba volia predsedu , podpredsedu a zapisovateľa  parlamentu.
     4. Funkčné obdobie volených je jeden školský rok.
     5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
     6. Dospelí členovia parlamentu majú pri hlasovaní iba poradný hlas.
     7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
     8. Parlament zasadá zvyčajne 1 - krát za mesiac, prípadne častejšie podľa potreby. Termín si určia členovia na svojom prvom zasadnutí.
     9. Zasadnutia parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu.


     Článok 4 - Rokovací poriadok parlamentu


     I. Schôdzu vedie predseda ŠP alebo predsedníctvo ŠP. Vedúci zasadnutia je povinný:
        - zistiť uznášania schopnosť zasadnutia podľa prezenčnej listiny
        - viesť schôdzu podľa programu, ktorý schválilo predsedníctvo
        - rešpektovať vôľu iných zapojiť sa do diskusie

     II. Vedúci zasadania má právo:
        - vylúčiť účastníka ŠP zo zasadnutia, ak nepatričným správaním narušuje hladký priebeh zasadnutia

     III. Každý účastník zasadnutia ŠP je povinný:
        - dodržiavať rokovací poriadok
        - zapísať sa do listiny prítomných
        - správať sa tak, aby svojim správaním nenarušil hladký priebeh zasadnutia

     IV. Každý účastník zasadnutia ŠP má právo:
        - vyjadriť svoj názor (prihlásením sa o slovo)
        - zapájať sa do diskusie o prerokovaných otázkach
        - zúčastniť sa hlasovania (návrh je prijatý po uznesení nadpolovičnej väčšiny účastníkov schôdze )
        - súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak

     V. Z každého zasadnutia sa urobí stručný zápis. Tento bude zabezpečovať riaditeľovi školy zástupca učiteľského zboru v spolupráci s predsedom a zapisovateľom. Pedagogický dozor ŠP priebežne na pedagogických poradách informuje ostatných vyučujúcich.

     VI. Predsedníctvo parlamentu má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek predsedu, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.

      

     Tento štatút nadobúda platnosť dňa 20.10.2011

      

     Sľub člena ŠP:

     Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŠP, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy  a robiť všetko pre dobré meno našej školy. Tak sľubujem!

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje