• Činnosť ŠKD

    • Činnosť ŠKD v ZŠ s MŠ Plavnica je realizovaná v troch oddeleniach.

      

     V rámci denného režimu sa vo vyváženej miere zabezpečujú:

     - odpočinková a rekreačná činnosť, pri ktorej sú žiaci vedení  k tomu, aby vedeli aktívne relaxovať, dôraz sa kladie na zdravý pobyt vonku takmer za každého počasia;

     - záujmové aktivity v rámci  šiestich tematických oblastí výchovy (spoločensko-vedná, vzdelávacia,  esteticko-výchovná, pracovno-technická, prírodovedno-environmentálna a telovýchovná);

     - príprava na vyučovanie, ktorá zahŕňa vypracovávanie domácich úloh a rôzne didaktické hry.

      

     Žiaci sú pri každodennej činnosti v ŠKD podporovaní a vedení k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi, k vzájomnej tolerancii a pomoci, k ochrane svojho zdravia i zdravia ostaných.

      

     Základné informácie:


     1. ŠKD je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni od 11:10 hod. do 16:30 hod.
     2. Žiak sa zaraďuje do ŠKD na základe písomnej žiadosti o prijatie (Zápisný lístok), ktorú podáva zákonný zástupca žiaka. O zaradení rozhoduje riaditeľka školy, ktorá vydá hromadné rozhodnutie o zaradení žiaka do ŠKD.

     3.Podľa VZN obce Plavnica č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube deti budú poplatky s účinnosťou od 1.septembra 2023 v sume:

     Obrázok 2023-06-22 18:07:52

     4. Ak žiak nie je prítomný v ŠKD ani jeden deň v mesiaci, má nárok na vrátenie mesačného poplatku za ŠKD. Ak je žiak prítomný v ŠKD jeden a viac dní v mesiaci, platí celý mesačný poplatok za ŠKD. V prípade žiaka s ŤZP sa poplatok znižuje na polovicu.

     5. Od októbra, v čase od 13:00 hod. do 15:30 hod. bude prebiehať rozšírená záujmová činnosť formou krúžkov.

     6. Dieťa sa v ŠKD riadi pokynmi vychovávateľky, školským poriadkom a poriadkom ŠKD. Výchovné problémy detí rieši vychovávateľka v spolupráci s rodičmi osobne. Závažnejšie problémy sa riešia s vedením školy.

     7. Počas pobytu v ŠKD žiak nesmie používať mobilný telefón, ani hodinky s funkciou volania.
      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje