• Prijímacie skúšky

    •  

     Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené do 1.2. 2020 pre talentové odbory a do 31.3. 2020  pre netalentové odbory na web stránkach príslušných škôl.

      

     TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

     Talentové odbory:     15. marec - 30. apríl 2020

     Netalentové odbory: 

     1.   kolo prijímacích skúšok: 11. máj  a 14. máj 2020

     • Pozvánka na prijímacie skúšky má byť doručená uchádzačovi o štúdium najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
     • Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky.
     • Zoznam obsahuje poradie uchádzačov zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či vykonali skúšku úspešne alebo neúspešne.
     • Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Každý žiak prijatý na SŠ dostane zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola.
     • Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca odvolať.
     • Ak žiak nebol prijatý ani na jednu zo SŠ, môže si podať prihlášku na jednu zo stredných škôl, kde sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok
     • SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok do 6.6.2020
      
     2.   kolo prijímacích skúšok: 16. jún 2020
      

     Zápisný lístok

     - Každý žiak dostane po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok jeden "zápisný lístok na SŠ", ktorý na podpis preberie od výchovnej poradkyne zákonný zástupca žiaka osobne.
     - Keď bude žiak prijatý na strednú školu, bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určený deň na zápis, aby bol vykonaný zápis o prijatí.

     - Ak žiak neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné.

     - Ak je žiak úspešný aj na inej SŠ a uprednostní štúdium na nej, vyzdvihne jeho zákonný zástupca zápisný lístok zo SŠ, kde sa už zapísal (zruší zápis) a odovzdá ho na druhej strednej škole (na ktorú sa zapíše).

                                     

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje