• Profil školy

    •  

     PROFIL ŠKOLY

      

          Základná škola bola postavená v roku 1960 ako dôležitá vzdelávacia a výchovná inštitúcia. Škola leží v strede obce v nadmorskej výške 530 m n.m., v oblasti Levočských vrchov v doline potoka Šambronka. 

      

     POSLANIE ŠKOLY

      

     „Kto učí iných, vzdeláva seba samého...“
                                                                                    J.A.Komenský

      

          Škola poskytuje kvalitné, štátom monitorované vzdelanie podľa záväzných osnov a štandardov. Cieľom našej školy je pripraviť žiakov po stránke vzdelanostnej, morálnej i emocionálnej čo najlepšie nielen na štúdium na stredných školách, ale najmä pre praktický život.  Priemerne máme v škole 250 žiakov.

      

     Okrem všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetov sa na škole vyučuje aj náboženstvo (rímskokatolícke, gréckokatolícke a evanjelické). Anglický jazyk vyučujeme od 1. ročníka.   

     Vzdelávacie výsledky si naši žiaci overujú v predmetových olympiádach a súťažiach, kde dosahujú veľmi dobré výsledky.

     Okrem toho naša škola pripravuje zaujímavú ponuku záujmových útvarov. Organizujeme plavecký, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení, výchovné koncerty, zber papiera...

      

     Súčasťou školy je ŠKD (školský klub detí), ktorý navštevujú žiaci 1.- 4. ročníka. O žiakov  v školskom klube sa starajú 2 vychovávateľky.

      

      Zvláštnu úlohu má na škole výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje žiakom 8. a 9. ročníka informácie o možnostiach štúdia na stredných školách.

      

          Našim ideálom je kvalitné vzdelanie v prostredí, kde sa žiaci, ich učitelia aj ostatní zamestnanci školy cítia dobre a kde panuje tvorivá, nestresujúca atmosféra.

       

     OSOBNÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

      

          V škole vyučujú  kvalifikovaní pedagógovia, ktorí pracujú v predmetových komisiách a metodických združeniach. Vedenie školy a pedagogická rada spolupracujú s radou rodičovského združenia, s radou školy a inými organizáciami v obci.

      

     Škola využíva dostupné učebné pomôcky a IKT techniku. Výchovno-vzdelávací proces sa odohráva v  jednotlivých triedach, v špecializovanej učebni, v učebniach informatiky a v jazykovej učebni. Súčasťou školy je aj vlastná telocvičňa, multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko a detské ihrisko. V zime majú žiaci k dispozícii klzisko. Budova prešla v školskom roku 2013/2014 rozsiahlou rekonštrukciou a nadstavbou, za čo ďakujeme zriaďovateľovi obce Rastislavovi Grichovi a obecnému zastupiteľstvu.


     Taktiež je zrekonštruovaná  MŠ. V lete 2014 sa vymenili okná, podlahy a sociálne zariadenia. Na jeseň 2018 boli na budove MŠ vymenené zvyšné okná a vchodové dvere.


     V lete 2017 bola vďaka zriaďovateľovi vymenená strecha na telocvični, čím sa odstránil havarijný stav zatekania po silných dažďoch, následne v lete bola budova telocvične zateplená a vymenili sa vchodové dvere. V lete 2018 bola zrekonštruovaná telocvičňa zvnútra (podlahovka, kúrenie, svetlá, mantinely, bránky, basketbalové koše).

      

     Základná škola je financovaná štátom, ale využíva aj pomoc grantov a podporných projektov. Pomáha nám aj podpora sponzorov, za čo im srdečne ďakujeme.

      

     O školu sa starajú aj 3 upratovačky Eva Fedorková, Mária Faberová, Alena Kyseľová a kurič Július Varga. Ekonómkou školy je Emília Čajková.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje