• Oznam

     • Prevádzka školy prerušená!!!

      Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v našom štáte a rozhodnutia krízového štábu SR po dohode so starostom obce Plavnica oznamujeme, že sa

      prerušuje prevádzka ZŠ s MŠ v Plavnici od piatka 13.3. 2020 predbežne do piatka 27.3. 2020.

      V prevádzke nebude ani materská škola, školská jedáleň (ani obedy pre dôchodcov) a ani školský klub detí. Škola a telocvičňa (tiež posilňovňa) budú zatvorené.

      Všetky dôležité informácie budú zverejňované v televízii a rozhlase. Sledujte aj web stránku školy.

      Vzdelávanie v domácom prostredí bude počas nasledujúcich týždňov prebiehať podľa pokynov vyučujúcich, preto nech žiaci sledujú portál Edupage a bezkriedy.sk. Pokyny a úlohy budú zadávané priebežne a za ich splnenie budú zodpovední zákonní zástupcovia.

      Dôrazne žiadame rodičov, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny nadriadených orgánov, kontrolovali pobyt svojich detí počas karantény (aby sa hromadne nezdružovali) a aby preventívne trávili čas doma. Zároveň upozorňujeme žiakov, aby si dôsledne plnili úlohy, ktoré im budú zadávané vyučujúcimi.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Usmernenie

     • Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

      Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA :

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

      MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

      MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.

      Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

      Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

      Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      · V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      · v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

      · v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

      · v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

      2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

      3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

      4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

      Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí:

      Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón.

      MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

      · realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,

      · ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,

      · pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,

      · ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

      Call centrá:· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

     • Slávik Slovenska

     • Dňa 27. 2.2020 sa konala spevácka súťaž „SLÁVIK“. Zúčastnili sa jej žiaci prvého a druhého stupňa našej školy, ktorí predviedli svoj talent a lásku k hudbe a piesni. Prekvapili nás zaujímavým výberom. Spievali jednotlivci i duetá. Najlepší žiaci boli ocenení porotou. Tešíme sa, že sme spoznali nové talenty.

     • Karneval

     • V piatok 21.2.2020 sa uskutočnil karneval, na ktorom sa vyšantili rôzne zvieratká, čarodejnice, princezničky, víly a iné bytosti 😊

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dnes sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetkým súťažiacim pekne ďakujeme za cibrenie slovenčiny a rozdávanie radosti cez hovorené slovo. V okresnom kole nás budú reprezentovať Karol Chmeliar, Ivana Raslavská, Vanesa Karaffová a Timotej Vyparina. Budeme im držať palce 😊

     • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v základnej škole od zajtra 12.2.2020 do piatku 14.2.2020.

       

      Škola bude pre žiakov zatvorená. Žiaci budú odhlásení z obedov. V prevádzke nebude ŠKD ani ZUŠ (odbor hudobný a tanečný).

       

     • Geografická olympiáda

     • Blahoželáme našim geografikom, ktorí pod dohľadom p. uč. Matulíka získali na okresnom kole Geografickej olympiády krásne umiestnenia:

      Patrik Žemba 1. miesto, Juraj Sklenárik 2. miesto, Olívia Bagóová 3. miesto, Petra Urbanová - úspešný riešiteľ, Marek Pjaták – úspešný riešiteľ :)

     • Blahoželáme

     • Blahoželáme starším žiakom, ktorí získali 3. miesto v priateľskom hokejovom turnaji v Novej Ľubovni

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom, že zajtra (piatok 31.1.2020) bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1.- 4. budú mať 4 hodiny, žiaci 5.- 9. 5 hodín. V pondelok budú polročné prázdniny, uvidíme sa v utorok 4.2.2020

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme obecnému úradu za ľadovú plochu, ktorú využívame aj na hodinách telesnej výchovy. Vďaka patrí aj oteckom našich žiakov, ktorí spojili sily, aby ich ratolesti mali ten najlepší ľad na svete...

     • Sponzorský dar

     • Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o., ktorá nás prekvapila takýmto milým listom...

     • Lyžiarsky výcvik

     • Žiaci 7. roč. sa práve zúčastňujú lyžiarskeho výcviku v stredisku Tále. Prvý deň je úspešne za nami, všetci začiatočníci zvládli aj jazdu na vleku. Máme šikovných žiakov :)

       

     • Vianočná pošta pre starkých

     • Vianoce a ich atmosféra ešte doznieva v každom z nás. Prežili sme ich v láske, pokoji, v kruhu tých, ktorí sú nám blízki a tešili sme sa z toho, že sme sa mohli vzájomne obdarovať. Aj šikovní žiaci našej školy mali takúto možnosť obdarovať pekným slovom starkých z domovov dôchodcov v rámci projektu Vianočná pošta. Tešili sa z toho,že vlastnoručne zhotovili pohľadnice a v nich mohli napísať niečo o sebe, ako aj milé priania. Veríme, že starkých úprimné slová a malý darček v podobe plavnického čajíka potešili.

     • Prianie

     • Prajeme Vám v novom roku, aby bol bohatý na stretnutia, v ktorom Vám dobrí ľudia rozmnožia šťastie, radosť a lásku a nech sa Váš nastávajúci rok premení na jeden veľký splnený sen...

      Uvidíme sa v stredu 8.1.2020

     • Madame Humanité

     • Šikovné maliarky Zuzana Ridillová, Bianka Repková a Júlia Kičurová si prevzali ceny z medzinárodnej výtvarnej súťaže Madame Humanité. Blahoželáme

     • Vianočná burza

     • Žiaci všetkých ročníkov sa pričinili o krásu a bohatosť našej vianočnej burzy. Vložili do výroby vianočných dekorácií a koláčikov svoju šikovnosť a kreativitu, aby aj oni prispeli k pokojnej atmosfére Vianoc.

       

     • Koncert ZUŠ

     • Žiaci ZUŠ nám znova predviedli svoj talent. Svoje tanečné, hudobné i spevácke nadanie dnes predstavili malí umelci zo ZUŠ J. Melkoviča. Ďakujeme účinkujúcim a pedagógom ZUŠ, že nám svojim vystúpením skrátili adventné čakanie...

     • Vianočný turnaj o kráľa šachu - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Nikolas Rybovič: 1. miesto a zároveň aj kráľ šachu
      Michaela Kyšelová: 1. miesto
      David Šáfr: 2. miesto
      Nela Chovancová: 3. miesto

      Súťaž: Vianočný turnaj o kráľa šachu
      Kolo: Okresné kolo

       

     • Oznam

     • Rodičia cezpoľných žiakov, vyzdvihnite si dopravné na Vašich obecných úradoch. Ďakujeme

     • Vianočná burza

     • Pozývame všetkých na vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v piatok 20.12. 2019 od 10:15 hod. do vypredania zásob.

      V daný deň bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1.- 4. roč. budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.- 9. roč. 5 hodín.

      Prajeme Vám krásne Vianoce :)

     • Lucie

     • V piatok 13. navštívili našu školu Lucie. Oblečené podľa starých zvykov do bielych plachiet so zamúčenými tvárami bez jediného slovíčka vymietli všetky kúty v škole a škôlke, aby nás ochránili od zlých vecí v nasledujúcom roku.

     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Vo štvrtok 12.12.2019 bolo školské kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov druhého stupňa ZŠ. Boli to vyťaži triednych kôl. Úlohy neboli ľahké, ale tým, ktorým sa podarilo napísať najlepšie, budú reprezentovať školu na okresnom (dekanánom) kole.

      1. miesto - Radka Rybovičová zo 7. A

      2. miesto - Alžbeta Fedorková z 9.A (0,5 boda menej)

      3. miesto – Michaela Rybovičová z 8. A.

      Ako náhradníčka je Petra Štupáková z 9. B. (4. miesto). Dievčatám blahoželáme a prajeme ochotu do ďalšieho študovania a spoznávania Svätého Písma.

     • Basketbal

     • Z vlastnej iniciatívy vyzvali žiaci nás učiteľov na basketbalový zápas medzi žiakmi a učiteľmi.

      Družstvá 6.- 9. roč. si zmerali svoje sily pred týždňom v medziročníkových zápasoch a vo veľkom finále nastúpili deviataci proti svojim učiteľom. Musíme konštatovať, že sme mali silných protihráčov :), ktorých sa nám nakoniec tesne podarilo zdolať 13:10. Profesionálny rozhodca len dodal originálny šmrnc celému zápasu. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na odvetu vo februári...

     • Smútočné oznámenie

     • S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás vo veku 80 rokov navždy opustil náš bývalý kolega Pavol Arendáč. Posledná rozlúčka s pánom učiteľom bude v utorok 10.12.2019 o 10:00 hod. v Hajtovke.

      Nech odpočíva v pokoji!

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2019 v jednotlivých triedach podľa oznamov Vašich triednych učiteľov. Vaša účasť je vítaná

     • Dejepis názorne

     • Žiaci 6.A dnes zažili vyučovaciu hodinu dejepisu v skanzene v Starej Ľubovni. V mlyne ich privítali teplým čajom. Pani mlynárka porozprávala žiakom o zvykoch na vidieku od sv. Ondreja cez sv. Luciu, Vianoce až po nový rok. Dievčatá si roztavením olova nad ohňom a jeho naliatím do vody cez dieru veľkého kľúča mohli vyveštiť akého mládenca budú mať. Dominika a Natália si vyskúšali pečenie oblátok, ktoré nakoniec aj ochutnali.

     • Vincolympiáda - celoslovenské kolo

     • Našim dievčatám sa tiež pekne darilo aj v celoslovenskom kole. Pri veľkom počte súťažiacich obsadili dve 2. miesta, 3. miesto a tiež 4. a 6. Blahoželáme a ďakujeme za čas venovaný príprave a skvelú reprezentáciu našej školy. V kategórii do 12 rokov – 2.miesto obsadili - Nelka Chovancová a Dorotka Mlaková zo 4. A a 3. miesto – Zdenka Hubová zo 6.A a Miriamka Pčolková z 5. A. V kategórii 12- 15 rokov – 2. miesto Ema Kaščáková z 8. A a Klára Mojcherová zo 6. A triedy.

     • Týždeň prevencie

     • V spolupráci s policajným zborom SR sa tento týždeň uskutočnili v našej škole odborné prednášky pre žiakov 5. - 9. roč. Žiaci sa zúčastnili výchovno-odborných prednášok s preventistom Ing. Milanom Ženčuchom - policajtom na tému šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi a boj proti drogám.

     • Prihlásenie na stránku školy - rodič

     • EduPage ponúka možnosť samostatného konta pre otca, mamu a samotného žiaka.

      Rodičovské konto je iné ako žiacke konto. Prihlasovacím menom (loginom) do rodičovského konta je e-mailová adresa, ktorú rodič poskytol škole.

      Rodičia môžu zo svojho konta elektronicky zadávať ospravedlnenky, podpisovať známky/poznámky, komunikovať s učiteľmi ako rodič, podávať elektronické žiadosti, potvrdzovať prihlasovacie akcie a pod. V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

      Ak máte viac detí, prostredníctvom rodičovského konta sa môžete prepínať medzi jednotlivými deťmi. Rodičia s viacerými deťmi

      Ak ešte nemáte vytvorený rodičovský prístup, poskytnite triednemu učiteľovi svoju e-mailovú adresu a požiadajte ho o vytvorenie rodičovského konta. 

      Ak ste svoju e-mailovú adresu škole poskytli, ale neviete heslo, klinkite na "Neviem prihlasovacie meno a heslo"

      V otvorenom okne vypíšte emailovú adresu, ktorú ste poskytli škole. Ak už máte vytvorené rodičovské konto, systém vám na uvedený email odošle linku na zmenu hesla.

      Ak máte smartfón, stiahnite si mobilnú aplikáciu EduPage. O všetkých dôležitých informáciách o vašom dieťati sa okamžite dozviete prostredníctvom notifikácií. Rodič - ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?

       

      Zdroj: help.edupage.org

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje