• Zápisný lístok na stravovanie
     • Zápisný lístok na stravovanie

     • Vážení rodičia,

      prosíme Vás o prihlásenie Vášho dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni v Plavnici prostredníctvom Zápisného lístka stravníka (pre žiakov ZŠ a pre deti MŠ).

      Zápisný lístok treba vyplniť, podpísať a priniesť do ŠJ od 26.8.2021 do 2.9.2021 od 8:00 do 12:00 hod.

      Zápisný lístok treba vypísať a podpísať pre každého stravníka zvlášť. V zápisnom lístku treba napísať triedu, ktorú žiak BUDE navštevovať v novom školskom roku a záväzný dátum, od kedy chcete dieťa prihlásiť na stravu (variť sa bude od 2.9.2021 pre deti v MŠ a od 3.9.2021 pre žiakov ZŠ). 

      Ak nemáte tlačiareň, zápisný lístok si môžete vyzdvihnúť v ŠJ alebo v ZŠ.

      zapisny_listok_ZS_s_MS_Plavnica.pdf

     • Spustené prihlasovanie na testovanie

     • Vážení rodičia,

      je spustené prihlasovanie na testovanie:

      1. jednorazovým PCR testom na začiatku roka a

      2. na domáce antigénové samotesty v počte 25 ks na žiaka.

       

      Prihlasovanie je za každého žiaka zvlášť cez rodičovské konto.

      V tejto súvislosti MŠVVaŠ SR  poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom ZŠ, ktorých rodičia prejavia záujem. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

      Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domácesamo testovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Žiadame rodičov, aby svoj záujem resp. nezáujem vyjadrili prostredníctvom prihlasovania - 2 prihlasovacie akcie (na ľavej lište - komunikácia - prihlasovanie - pridelené akcie na vyjadrenie), ktoré sú sprístupnené pre všetkých žiakov školy po prihlásení do konta edupage  najneskôr do 25.8.2021 do 19:00 hod.

      Jednorazový PCR test si žiak vyzdvihne vo štvrtok 2.9.2021 u svojho triedneho učiteľa. Test vykoná v piatok ráno doma a prinesie ho do školy triednemu učiteľovi pred začiatkom vyučovania.

       

      Návod na použitie

      Sprievodca pre samotestovanie

      Školský semafor- príloha

        

     • Dobrovoľné testovanie - oznam

     • Jednorazové PCR testovanie na začiatku roka

      Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (1. - 9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

       HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov cez EDUPAGE. Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami. (Ideálne - vo štrvtok si žiak prevezme balíček na testovanie a v piatok ráno, doma, spolu s rodičom vykoná test. Skúmavku odovzdá v piatok v škole pred vyučovaním).

      Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

       

       

      Antigénové samotesty pre žiakov (25 ks)

      Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

      1.    Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi prostredníctvom EDUPAGE.

      Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

       

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

       

     • Víťazný grant

     • Grantový program Nadácie Ekofond SPP - Regióny 2021 schválil našu žiadosť a na bráničku pri vchode do telocvične nám prispeje sumou 1 300,00 €.

     • Dotácia na stravu - ďalšie usmernenie

     • Dovoľujeme si Vás informovať, že MPSVR SR nás po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).


      VIAC TU: Uradny_list_uradu_odboru_3.8..pdf

     • Daňový bonus - informácia

     • MPSVR SR po komunikácii s MF SR požiadalo, aby boli zákonní zástupcovia detí, ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (§ 52 zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov) informovaní, že v prípade ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravu z titulu neuplatnia si tohto zvýšeného daňového bonusu (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách), daňovník nemá nárok ani na základný daňový bonus (§ 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov).

      Uvedené vyplynulo zo spoločnej komunikácie zástupcov MPSVR SR s MF SR, ktoré nepripúšťa použitie iného výkladu zákona o dani z príjmov a preto, ak si rodičia plánujú uplatniť daňový bonus, o ktorý sa znižuje daň, nemali by vo vlastnom záujme požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Vzhľadom na uvedené je odporúčané rodičom zvážiť, či si vyberú možnosť poskytnutia dotácie na stravu namiesto uplatnenia si zvýšeného daňového bonusu.

     • Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

     • Vážení rodičia,

      dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

      • v zmysle 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
      • v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
      • v zmysle 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné dotáciu poskytnúť na:

      • všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus;
      • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
      • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).                                                                                                                                                

      Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v MŠ (nie v poslednom ročníku MŠ), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

      Zároveň sa zvýši suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

      Obec Plavnica je povinná  doručiť ÚPSVaR aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021.

      V tejto súvislosti žiadame rodičov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky a budú si pre svoje dieťa uplatňovať nárok sa dotovanú stravu, aby v termíne do 5. augusta 2021 predložili:

       

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

      Potvrdenie alebo čestné vyhlásenie je možné doručiť do podateľne Obce Plavnica do 05.08.2021.

      cestne_vyhlasenie_2021.pdf

      Viac o daňovom bonuse sa dočítate tu

     • Chceme zdravé deti a nie sme v tom sami

     • V máji 2021 sa naša škola aj škôlka zapojili do programu Skutočne zdravá škola.

      Cieľom Skutočne zdravej školy je zvyšovať povedomie žiakov a mládeže, ich rodičov a učiteľov o dôležitosti aktívneho budovania si zdravého životného štýlu prostredníctvom uvedomelého vzťahu k jedlu.

      Vedenie školy, učitelia, žiaci, rodičia, pracovníci školských kuchýň, dodávatelia potravín, poľnohospodári a zástupcovia miestnych komunít sa spoločne snažia, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá v príjemnom prostredí a boli tak vytvorené základy zdravej kultúry stravovania.

      Veríme, že deti prostredníctvom realizácie programu na škole a v škôlke porozumejú vzťahu medzi jedlom, vlastným zdravím a svetom, v ktorom žijeme a naša škola a škôlka tak získa certifikát Skutočne zdravej školy.

     • Poplatky od septembra po novom

     • Vážení rodičia, 

      od septembra spúšťame systém platieb cez Edupage. Pôjde o poplatky za MŠ a ŠKD. Po prihlásení rodičovským kontom budete mať prehľad o aktuálnych platbách, ktoré máte zaplatiť.

      Dovoľujeme si Vás upozorniť, že platby za pobyt v MŠ a ŠKD ste povinní uhrádzať do 20. dňa nasledovne:

      • za mesiace september – december sa bude platiť v októbri,
      • za mesiace január – marec sa bude platiť vo februári,
      • za mesiace apríl – jún sa bude platiť v máji.

      Poplatky sú stanovené Všeobecným záväzným nariadením obce Plavnica takto:

      MŠ – 10,-€ (okrem predškolákov),

      ŠKD – 7,-€.

      Presnejšie pokyny k platbám dostanete na začiatku školského roka.

    • Záver školského roka
     • Záver školského roka

     • Dňa 30.6.2021 bude slávnostné ukončenie školského roka svätou omšou v kostole, so začiatkom o 8:00 hod. Po skončení omše sa vrátime do tried, kde triedni učitelia rozdajú vysvedčenia. Následne žiaci odchádzajú domov. Obedy sa budú vydávať od 10:00 hod. ŠKD bude v prevádzke do 15:00 hod.

     • Zisťovanie záujmu o obedy v ŠJ od septembra

     • Milí rodičia žiakov 1. - 8. roč., po prihlásení na Edupage máte spustenú prihlasovaciu akciu - záujem o stravovanie sa v ŠJ v novom školskom roku. Prosíme Vás o jej vyplnenie do piatku 25.6. Ďakujeme

     • Vesmír

     • Mladým výtvarníkom prišli diplomy za okresnú súťaž Vesmír očami detí. Ešte raz blahoželáme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov. Ďakujeme aj triednym učiteľkám za vedenie žiakov.

    • Oznam vedúcej ŠJ
     • Oznam vedúcej ŠJ

     • Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, ktorí nepôjdu na obed budúci týždeň (28.6. - 30.6.2021), aby sa odhlásili do piatku 25.6.2021. Ďakujeme

      V posledný deň školského roka, v stredu 30.6.2021, sa bude obed podávať od 10:00 hod.

      Ďakujeme

     • Skrátené vyučovanie od 21.6.2021

     • Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 21.6.2021 bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1. - 4. budú mať 4 hodiny a žiaci 5. -9. budú končiť 5. vyučovacou hodinou.

     • Odovzdanie cien

     • 17.6.2021 sme rozdali prvých 10 cien za zber papiera a zber Sabi viečok. Chýbal nám víťaz v zbere Sabi viečok, výherca tabletu, Samko Hnat.

      Ostatným zúčastneným žiakom odovzdajú ceny triedni učitelia na konci roka spolu s vysvedčením :)

     • Šatne pri telocvični

     • Dievčenská šatňa je hotová a do finále sa blíži aj chlapčenská Veríme, že chlapcov poteší.

      Ďakujeme pani učiteľkám B. Murckovej a H. Frohlichovej.

     • Brigáda

     • Dnes sme urobili kus práce a bolo nám veselo.

      V Šambrone si premenovali brigádu na akcia "Metlička" a v Údole si na konci zahrali aj futbal

      V Hromoši natierali športové prvky, zbierali odpadky v celom kat. území a tretia partia pohrabala pokosenú trávu na futbalovom ihrisku. Rodina Pjurova v Hromoši prispela na občerstvenie a v nedeľu pôjdu spolu na opekačku.

      V Sulíne si premenovali brigádu na Deň Zeme a tiež im išla práca od ruky.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným.

     • Vyhodnotenie zberu papiera a zberu Sabi viečok

     • Víťazom blahoželáme a za zapojenie sa do súťaže všetkým ďakujeme. Zberu papiera sa zúčastnilo 77 žiakov a zberu Sabi viečok 65 žiakov. V súťaži Recykluj a vyhraj v zbere Sabi viečok sme sa umiestnili na 3. mieste. Recyklovať sa oplatí, pretože všetci žiaci budú odmenení.

     • Brigáda - upratovanie okolia školy

     • Zajtra (streda 9.6.2021) sa uskutoční upratovanie okolia ZŠ a MŠ pre žiakov 5. - 8. roč. od 8:00 do 12:00 hod. Žiaci 9. roč. budú písať testovanie T9.

      ŽIaci z okolitých obcí ostávajú brigádovať doma, vo svojich obciach (okrem obcí Hajtovka a Starina). Cezpoľní žiaci sa musia sami vyhlásiť z obeda.

      Šambron - stretnutie pri obecnom úrade

      Malý Lipník - stretnutie pri obecnom úrade (žiaci si prinesú metly a hrable)

      Údol - stretnutie na kurtoch (žiaci si prinesú metly a hrable)

      Hromoš - stretnutie pri obecnom úrade

      Sulín - stretnutie pri obecnom úrade

      Plavnica - stretnutie pri škole (žiaci si prinesú metly, hrable....podľa pokynov triednych učiteľov).

      Nezabudnite si priniesť aj pracovné rukavice a dobrú náladu.

     • Voľby do rady školy za rodičov žiakov ZŠ - 2. kolo

     • Dnes sa uskutočnilo 1. kolo volieb do rady školy za rodičov žiakov základnej školy. Volieb sa zúčastnilo 27% voličov, t. z., že voľby sú v 1. kole neplatné.

      Vyhlasujeme druhé kolo volieb do rady školy za rodičov základnej školy, ktoré sa uskutoční zajtra 04.06.2021 od 13:00 - 15:00 hod. Hlasovať môžete opäť najviac 3 kandidátov. Pri druhej voľbe už nie je potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a výsledky  volieb sa určia z počtu platných hlasov 2. kola.

     • Anglický tábor

     • Jazyková škola z Košíc ponúka našim žiakom 1. - 9. roč. anglický tábor v termíne od 6.7. - 9.7.2021 od 8:00 - do 14:00 hod. Tábor je bez stravy a otvorí sa pri minimálnom počte 15 žiakov. Cena bude upravená, pretože pôjde iba o 4 dni (5.7. je štátny sviatok).

      Prihlasovanie prebehne cez Edupage do nedele 6.6.2021 do 17:00 hod.

     • Zabudnuté veci

     • Zabudnuté veci si môžete vyzdvihnúť napr. vo štvrtok 3.6., kedy sa budú konať voľby do rady školy za rodičov ZŠ. V pondelok poputujú nevyzdvihnuté veci do zberného koša na oblečenie.

     • Zmena v predkladaní vyhlásení o bezinfekčnosti

     • Podľa usmernenia ministra školstva zo dňa 27.5.2021 predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej alebo materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

     • VÝZVA NA VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY NA ROKY 2021 - 2025

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Plavnica oznamuje všetkým pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom žiakov základnej školy a rodičom detí materskej školy, že zriaďovateľ školy vyhlásil 31.05.2021 výzvu na voľby členov rady školy pri ZŠ s MŠ Plavnica, Plavnica 244, 065 45 Plavnica.

      Voľby členov rady školy by sa mali uskutočniť v termíne do 09.06.2021, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom COVID-19.

      Voľby do rady školy má zabezpečiť riaditeľ školy v súlade s § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom zabezpečení, ktorá vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

      V zmysle vyššie uvedeného riaditeľka školy určuje:

      Miesto konania volieb: Základná škola s materskou školou Plavnica, Plavnica 244, 065 45 Plavnica (vstupná časť budovy ZŠ,  budova MŠ)

      Termín a čas konania volieb:

      • voľba člena rady školy za pedagogických zamestnancov materskej školy dňa 04.06.2021 o 11:00 hod.,
      • voľba člena rady školy za pedagogických zamestnancov základnej školy dňa 04.06.2021 o 13:00 hod.,
      • voľba člena rady školy za nepedagogických zamestnancov školy dňa 04.06.2021 o 7:30 hod.,
      • voľba člena rady školy za rodičov detí materskej školy dňa 03.06.2021 od 06:30 do 08:00 a od 15:00 do 16:15 hod.
      • voľba troch členov rady školy za rodičov žiakov základnej školy dňa 03.06.2021 od 13:00 do 16:15 hod.

      Na základe odporúčaní triednych dôverníkov a niektorých rodičov súhlasili s kandidatúrou do rady školy za rodičov ZŠ:

      pani Martina Geciová

      pani Monika Krajger

      pani Lucia Štupáková

      pani Martina Vančová

      pani Klára Štupáková

      pani Petra Urbanová

       

      V prípade, že by sa voľba neuskutočnila z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny zvolaných zamestnancov, príp. rodičov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu. Predpokladaný termín: 04.06.2021.

      Mgr. Miriam Vyparinová

      riaditeľka školy

       

     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

     • Dnes sa darilo aj Timotejovi Vyparinovi (8.A), ktorý si v okresnej recitačnej súťaži v nemeckom jazyku vyrecitoval 1. miesto. Blahoželáme a budeme mu držať palce aj v krajskom kole 👍

     • Vesmír očami detí

     • Michael Stolár zo 4.A získal v celoslovenskej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí Hlavnú cenu, ktorá mu dnes prišla zo Slovenskej ústrednej hvezdárne z Hurbanova. Blahoželáme Miškovi a pani učiteľke Fröhlichovej.

     • Sabi viečka

     • Aj my recyklujeme. Od dnešného dňa do štvrtka 20.5. vážime Sabi viečka. Nezabudnite ich priniesť :)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje