• Oznam ZUŠ - hudobný a tanečný odbor

     • ZUŠ J. Melkoviča odkazuje žiakom a rodičom, že žiaci, ktorí navštevujú ZUŠ v Plavnici, budú mať vyučovanie od pondelka 15.6.2020 a to v čase od 12:00 hod. do 16:00 hod. V stredu bude aj hudobná náuka (len opakovanie učiva).

      Tanečníci (odbor tanečný) stretnete sa v utorok 16.6.2020

     • Oznam o prihlasovaní sa do školy a škôlky

     • Vážení rodičia,

      od zajtra 21.5.2020 bude možné prihlásiť Vaše dieťa do školy rodičovským kontom cez Edupage. Prosíme Vás o dôkladné prečítanie si oznamu. Prihláška bude záväzná, neznamená to, že "dám svoje dieťa a potom sa uvidí"...

      Prihlášky do materskej školy budú formou dotazníka, ktorý sa spustí tiež zajtra ráno a priamy link nájdete na FB a tiež tu na stránke školy.

      Kto by nemal ísť do školy a škôlky:

      - deti s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom),

      - deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov.

      Uprednostnené budú deti zdravotníkov, hasičov, policajtov, pedagógov a deti pracujúcich rodičov.

      Aké OBMEDZENIA čakajú Vaše dieťa:

      - podľa záujmu o ŠKD budú musieť byť tieto deti spolu celý deň (doobeda aj poobede), to znamená, že v danej skupine môžu byť aj žiaci z iných tried,

      - používanie toalety bude organizované,

      - v priestoroch školy bude obmedzený voľný pohyb žiakov,

      - do školy a zo školy prichádza žiak len s osobou zo spoločnej domácnosti a v časových intervaloch podľa danej skupiny,

      - žiak musí mať 2 rúška, igelitové vrecko na rúško a jednorázové hygienické vreckovky

      - každé ráno pred vstupom do školy sa žiak podrobí meraniu teploty,

      - telocvičňa sa nebude využívať,

      - nebude sa preberať nové, ale utvrdzovať prebraté učivo a rôzne výchovné aktivity.

      Ak bude dobré počasie, žiaci budú väčšinou vonku (no v júni zvyknú byť horúčavy, dieťa musí mať pokrývku hlavy a dodržiavať pitný režim). Tiež v triedach je počas horúčav veľmi teplo a ventilátory sa nesmú používať.

      Rodič, ktorého dieťa nenastúpi do školy alebo škôlky, môže naďalej poberať OČR (ošetrovné).

      Prihláška bude funkčná od štvrtka 21.5.2020 od 7:00 hod. do nedele 24.5.2020 do 19.00 hod.

      Kto nevyplní prihlášku, bude sa to brať ako nezáujem o nástup do školy.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      Ministerstvo školstva SR rozhodlo o otvorení materských škôl a základných škôl (1. - 5. ročník)  od 1. júna 2020.

      Presné pokyny, usmernenia a prihlasovanie detí a žiakov zverejníme v najbližších dňoch.

      Kto by nemal ísť do školy a škôlky:

      • deti s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom),

      • deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov.

      Zatiaľ si prečítajte usmernenie pre zákonného zástupcu:

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.

      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené

     • Zber papiera - možnosť odovzdať priamo v SL

     • Možnosťou je odovzdať papier priamo v zberni v SL (smerom na Podsadok) v pondelok, stredu a vo štvrtok na našu školu :)

      Zberné suroviny a.s., Stará ĽubovňaMýtna 90064 01 Stará Ľubovňa+421 917 810 169; +421 52 4283 252

      Ďakujeme

     • Zápis do 1. roč. ZŠ

     • Oznamujeme rodičom, že z dôvodu súčasnej situácie bude

      zápis prebiehať iba elektronicky, bez osobnej účasti detí a rodičov. Zapísané budú deti narodené od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014.

      Prosíme rodičov, aby do 20.4.2020 vyplnili elektronickú prihlášku, ktorú nájdu na stránke školy:

      Elektronickú prihlášku rodičia vyplnia aj v prípade, ak majú záujem o odklad školskej dochádzky. Do poznámky je potrebné uviesť, že žiadajú o odklad školskej dochádzky.

      Potrebné dokumenty, podpisy a rozhodnutia sa budú riešiť dodatočne. Rodičia budú včas informovaní.

      (V prihláške, prosíme, zapíšte do kolónky ULICA názov obce + číslo domu a do kolónky MESTO iba názov obce. Píšte aj mäkčene a dĺžne, prihlášku nám systém preklopí do školského systému.)

      Ďakujeme

     • Usmernenie ministerstva

     • Menia sa niektoré termíny:

      • zrušilo sa Testovanie T9-2020
      • prihlášky na stredné školy treba podať do 15. 5. 2020, nebude potrebné lekárske potvrdenie
      • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najskôr po 2 týždňoch od návratu do škôl,  talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia najskôr 1 týždeň od návratu do škôl
      • zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v termíne od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez prítomnosti detí, elektronicky na stránke školy. Elektronickú prihlášku rodičia vyplnia aj v prípade, ak majú záujem o odklad školskej dochádzky. Do poznámky je potrebné uviesť, že žiadajú o odklad školskej dochádzky.
      • zápis detí do materskej školy od 30. 4. do 31. 5. 2020, iba elektronicky, nebude sa vyžadovať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
      • zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád

      Celé znenie nájdete tu:

     • Zápis do MŠ (pozor, zmena termínu)

     • žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať

                                         od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že

      1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou,

      1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

      1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

     • Oznam

     • Prevádzka školy prerušená!!!

      Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v našom štáte a rozhodnutia krízového štábu SR po dohode so starostom obce Plavnica oznamujeme, že sa

      prerušuje prevádzka ZŠ s MŠ v Plavnici od piatka 13.3. 2020 predbežne do piatka 27.3. 2020.

      V prevádzke nebude ani materská škola, školská jedáleň (ani obedy pre dôchodcov) a ani školský klub detí. Škola a telocvičňa (tiež posilňovňa) budú zatvorené.

      Všetky dôležité informácie budú zverejňované v televízii a rozhlase. Sledujte aj web stránku školy.

      Vzdelávanie v domácom prostredí bude počas nasledujúcich týždňov prebiehať podľa pokynov vyučujúcich, preto nech žiaci sledujú portál Edupage a bezkriedy.sk. Pokyny a úlohy budú zadávané priebežne a za ich splnenie budú zodpovední zákonní zástupcovia.

      Dôrazne žiadame rodičov, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny nadriadených orgánov, kontrolovali pobyt svojich detí počas karantény (aby sa hromadne nezdružovali) a aby preventívne trávili čas doma. Zároveň upozorňujeme žiakov, aby si dôsledne plnili úlohy, ktoré im budú zadávané vyučujúcimi.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Usmernenie

     • Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

      Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

      RUŠIA SA :

      1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

      2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

      Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

      MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

      MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.

      Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

      Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

      Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

      Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

      · V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

      · v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

      · v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

      · v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

      1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,

      2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),

      3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,

      4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

      Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí:

      Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón.

      MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

      · realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,

      · ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,

      · pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,

      · ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

      Call centrá:· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

     • Slávik Slovenska

     • Dňa 27. 2.2020 sa konala spevácka súťaž „SLÁVIK“. Zúčastnili sa jej žiaci prvého a druhého stupňa našej školy, ktorí predviedli svoj talent a lásku k hudbe a piesni. Prekvapili nás zaujímavým výberom. Spievali jednotlivci i duetá. Najlepší žiaci boli ocenení porotou. Tešíme sa, že sme spoznali nové talenty.

     • Karneval

     • V piatok 21.2.2020 sa uskutočnil karneval, na ktorom sa vyšantili rôzne zvieratká, čarodejnice, princezničky, víly a iné bytosti 😊

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dnes sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetkým súťažiacim pekne ďakujeme za cibrenie slovenčiny a rozdávanie radosti cez hovorené slovo. V okresnom kole nás budú reprezentovať Karol Chmeliar, Ivana Raslavská, Vanesa Karaffová a Timotej Vyparina. Budeme im držať palce 😊

     • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole a na základe odporúčania RÚVZ prerušujeme výchovno-vzdelávací proces v základnej škole od zajtra 12.2.2020 do piatku 14.2.2020.

       

      Škola bude pre žiakov zatvorená. Žiaci budú odhlásení z obedov. V prevádzke nebude ŠKD ani ZUŠ (odbor hudobný a tanečný).

       

     • Geografická olympiáda

     • Blahoželáme našim geografikom, ktorí pod dohľadom p. uč. Matulíka získali na okresnom kole Geografickej olympiády krásne umiestnenia:

      Patrik Žemba 1. miesto, Juraj Sklenárik 2. miesto, Olívia Bagóová 3. miesto, Petra Urbanová - úspešný riešiteľ, Marek Pjaták – úspešný riešiteľ :)

     • Blahoželáme

     • Blahoželáme starším žiakom, ktorí získali 3. miesto v priateľskom hokejovom turnaji v Novej Ľubovni

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom, že zajtra (piatok 31.1.2020) bude skrátené vyučovanie. Žiaci 1.- 4. budú mať 4 hodiny, žiaci 5.- 9. 5 hodín. V pondelok budú polročné prázdniny, uvidíme sa v utorok 4.2.2020

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme obecnému úradu za ľadovú plochu, ktorú využívame aj na hodinách telesnej výchovy. Vďaka patrí aj oteckom našich žiakov, ktorí spojili sily, aby ich ratolesti mali ten najlepší ľad na svete...

     • Sponzorský dar

     • Ďakujeme veľmi pekne spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o., ktorá nás prekvapila takýmto milým listom...

     • Lyžiarsky výcvik

     • Žiaci 7. roč. sa práve zúčastňujú lyžiarskeho výcviku v stredisku Tále. Prvý deň je úspešne za nami, všetci začiatočníci zvládli aj jazdu na vleku. Máme šikovných žiakov :)

       

     • Vianočná pošta pre starkých

     • Vianoce a ich atmosféra ešte doznieva v každom z nás. Prežili sme ich v láske, pokoji, v kruhu tých, ktorí sú nám blízki a tešili sme sa z toho, že sme sa mohli vzájomne obdarovať. Aj šikovní žiaci našej školy mali takúto možnosť obdarovať pekným slovom starkých z domovov dôchodcov v rámci projektu Vianočná pošta. Tešili sa z toho,že vlastnoručne zhotovili pohľadnice a v nich mohli napísať niečo o sebe, ako aj milé priania. Veríme, že starkých úprimné slová a malý darček v podobe plavnického čajíka potešili.

     • Prianie

     • Prajeme Vám v novom roku, aby bol bohatý na stretnutia, v ktorom Vám dobrí ľudia rozmnožia šťastie, radosť a lásku a nech sa Váš nastávajúci rok premení na jeden veľký splnený sen...

      Uvidíme sa v stredu 8.1.2020

     • Madame Humanité

     • Šikovné maliarky Zuzana Ridillová, Bianka Repková a Júlia Kičurová si prevzali ceny z medzinárodnej výtvarnej súťaže Madame Humanité. Blahoželáme

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
   • 37872915
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje