• Biblická olympiáda

     • Naši biblisti - Nelka Chovancová, Karol Chmeliar a Pavol Fedorko obsadili na okresnom kole krásne 3. miesto. Našim šikovným mladým „biblistom“, ktorí sa vo svojom voľnom čase venovali čítaniu Svätého písma za úspešnú reprezentáciu školy a farnosti ďakujeme a blahoželáme k úspechu.

     • Exkurzia žiakov 7. roč.

     • 29. marca sa žiaci 7.A a 7.B nevzdelávali v školských laviciach. V rámci exkurzie si najprv overili svoje vedomosti z literatúry a dozvedeli sa niečo nové o microbotoch a programovaní v Ľubovnianskej knižnici. Potom sa zúčastnili výstavy abstraktného umenia v galérii a v Dome ľubovnianskeho mešťana si vyrazili aj vlastnú zlatú mincu.

     • Rovesnícke učenie

     • Čo je to rovesnícke učenie? Keď starší žiaci učia mladších žiakov, spolužiak vysvetľuje spolužiakovi, kamarát pomáha kamarátovi. Takto sa vzdelávali naši žiaci v utorok 28.3.2023, keď učitelia oslavovali svoj sviatok – Deň učiteľov. Vyskúšali si, aké je to stáť pred žiakmi a ako praví učitelia sa zhostili svojich úloh, vysvetľovali, prednášali, ukazovali, opakovali aj napomínali.

      Opäť jeden ďalší zo školských dní...
      A hoc sa škola žiakmi hmýri,
      sme tu žiaci, no ste tu i vy.
      Jeden deň v roku chceme venovať aj Vám.

      Touto básňou sa žiaci cez veľkú prestávku prihovorili a poďakovali učiteľom za ich obetavú prácu, úsilie a nápady, ktoré využívajú pri výchove a vzdelávaní samotných žiakov a zároveň vyhlásili rôzne ankety.

      Naj učiteľom sa stal pán učiteľ Miroslav Matulík, ktorý získal zároveň ocenenie za najvtipnejšieho učiteľa. Pani učiteľka Andrea Vyrosteková sa stala naj učiteľkou a najkreatívnejšou učiteľkou zabodovala pani učiteľka Adriena Ondrejčeková.

      Blahoželáme všetkým kolegom a ďakujeme žiakom, že si na nás dnes spomenuli :)

       

     • Obedy zadarmo od 1. mája 2023

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

      • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

      Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu.

      O dotáciu môže rodič požiadať elektronicky cez aplikáciu Edupage, najneskôr v termíne do 14. apríla 2023.

      V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni doteraz nestravovalo a o dotáciu máte záujem, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov na základe zápisného lístka stravníka, ktorý si vyzdvihnete u vedúcej školskej jedálne.

      Upozornenie:

      V prípade, ak nepožiadate o bezplatné stravovanie v stanovenom termíne cez Edupage, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

      Návod na odovzdanie žiadosti elektronicky

      Od 01.05.2023 je možný súbeh poberania daňového bonusu aj dotácie na stravu).

      Paušálne režijné náklady platené mesačne ostávajú v sume 3,- €.

     • Malý princ

     • Naši šikovní ôsmaci počas marca, mesiaca kníh, hľadali spolu s Malým princom to, čo je „očiam neviditeľné, pretože dobré vidíme iba srdcom". A vznikli z toho krásne práce.

     • Svetový deň vody

     • Jedinečnosť a nenahraditeľnosť si pripomenuli aj žiaci 1. st. v stredu 22.3.2023 pri príležitosti sviatku vody. V priebehu celého dňa a najmä v ŠKD sa o vode dozvedeli mnoho zaujímavostí.

     • Pytagoriáda - okresné kolo

     • V dňoch 20. a 21.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Darilo sa aj našim žiakom. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      3. roč. - Mária Šestáková, Adrián Sekelský, Andrej Rusiňák,

      5. roč. - Michal Solecký,

      7. roč. - Karol Chmeliar, Radoslava Vojteková,

      8. roč. - Marek Pjaták.

      Srdečne blahoželáme!

     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • V utorok 21.3.2023 a v piatok 24.3.2023 sa konali okresné kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V najmladšej kategórii nás reprezentovala Miroslava Bednarčíková (4. A), ktorá si vyrecitovala krásne 3. miesto a v najstaršej kategórii získala Nela Chovancová (7.A) diplom za výborný prednes. Dievčatám blahoželáme :)

     • Tvorivá "Paškálová" dielnička

     • Vo štvrtok 23.3.2023 si žiaci na tvorivej dielničke mohli vyrobiť sviečky zo včelieho vosku na Veľkú noc.

      Ďakujeme p. Majke Habajovej a s. Tarzícii za pomoc pri výrobe krásnych "Paškálových" sviec. V našich rodinách nám o chvíľu budú pripomínať Vzkrieseného Krista.

     • Krása Nevídaná v 5.A

     • Trieda 5.A sa premenila na bábkové divadlo a jej žiaci na bábkohercov. Sami si zhotovili rekvizity aj bábky a svojim spolužiakom zahrali hru Krása Nevídaná.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 5. - 8. ročníka na stredu 22. marca 2023 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2023.

      Žiaci 5. – 8. roč. budú automaticky odhlásení z obedov.

     • Exkurzia žiakov 8. a 9. roč.

     • Naši ôsmaci a deviataci sa 1. marca vydali na púť k bl. Anke Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. V Domčeku nás prednáškou o hodnotách a dôležitosti čistej lásky previedol o. Pavol Hudák. Po spoločnom obede sme sa presunuli do farského kostola, kde nám o. František priblížil Ankin príbeh. Bl. Anka Kolesárová bola mladé dievča, ktoré vo svojich 16-tich rokoch volila radšej smrť akoby sa oddala vojakovi, ktorí na ňu naliehal. Po sv. omši sme mali možnosť pomodliť sa pri relikviách a potom naše kroky viedli k hrobu bl. Anky, kde sme sa pomodlili „3x Zdravas Mária“ a prosili Anku o „dážď milosti“. Bol to deň plný požehnania a radosti.

     • Exkurzia 5. a 6. roč.

     • 1. marca zažili žiaci 5. a 6. ročníka netradičné vyučovacie hodiny anglického a slovenského jazyka. Najprv si vyskúšali angličtinu na divadelnom predstavení Lazy Goat, potom si v Ľubovnianskej knižnici zopakovali vedomosti o bájkach a rozprávkach. Tiež sa dozvedeli niečo nové na prednáške o microbotoch a prebiehajúcej technickej revolúcii.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
    • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
    • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
    • 0948305102
    • 052/4283921
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje