• Pokyny k vzdelávaniu od pondelka 26.10.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci, prosím Vás o prečítanie pokynov k vzdelávaniu od pondelka 26.10.2020. Verím, že sa 30.11. 2020 všetci v škole stretneme. Prajem Vám veľa zdravia a síl, aby ste všetko úspešne zvládli. Pokyny si prečítajte tu:

      Vzdelavanie_od_26.10..pdf

      - rozvrh pre žiakov 1. - 4. roč.

     • Oznam

     • Tieto informácie sú len predbežné

      Aj naša škola sa pripravuje na možnosť prechodu na dištančné vzdelávanie. Pripravujeme sa na možnosti:

      • budú zatvorené len niektoré triedy,
      • žiaci 1. – 5. roč. sa budú učiť v škole (prezenčne) a žiaci 6. – 9. roč. doma (dištančne),
      • žiaci 1. - 4. v škole a žiaci 5. - 9. doma,
      • bude zatvorená celá škola

      Online vyučovanie bude prebiehať v pracovných dňoch dopoludnia, úlohy budú vyučujúci posielať do 13:00 hod. podľa upraveného rozvrhu.

      V zmysle § 54 zákona 245/2008 Z.z. možno dennú formu štúdia uskutočňovať aj ako dištančnú. Dištančné vzdelávanie je v čase mimoriadnej situácie pre žiakov povinné! V triednej knihe je zaznamenávaná absencia žiaka. Pri online vyučovaní cez ZOOM (SJ, Mat, AJ a ostatné predmety podľa potreby) musí mať žiak zapnutú kameru! Online hodiny cez ZOOM môžu byť aj poobede (viac detí v rodine online súčasne). Žiaci a rodičia budú informovaní vopred s presne stanoveným časom. Heslá na ZOOM sa u jednotlivých učiteľov nebudú meniť. Žiakom zo Sulína, ktorí majú problém s výpadkom internetu, sa online hodiny cez ZOOM budú nahrávať a po skončení hodiny im budú zaslané na vopred určenú mailovú adresu alebo do správy cez Edupage.

      Ak sa žiak bezdôvodne nezúčastňuje dištančného vzdelávania podľa pokynov školy, triedny učiteľ kontaktuje zákonného zástupcu a zistí príčinu. Ak naďalej bude pretrvávať absencia žiaka na vyučovaní počas dištančnej formy, uvedie to triedny učiteľ do zápisnice pedagogickej rady. Ďalej škola postupuje v zmysle svojho školského poriadku.

      Dištančne sa môžu vyučovať aj výchovy (Vv, Hv, Tv, Nab) a technika a pracovné vyučovanie (ak budú, budú mať odporúčaný charakter).

      Jednotlivé predmety môžu mať upravenú formu a obsah tak, aby nedošlo k narušeniu plnenia učebných osnov a plánov. Rozsah môže byť zúžený na prijateľnú formu domáceho vzdelávania. Okrem edukačnej činnosti bude obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, slohových prác, projektov alebo online skúšania. Hodnotiť sa bude príprava, aktivita, komunikácia a získané poznatky a zručnosti žiakov.

       Žiaci 1. – 4. sa budú vzdelávať podľa rozvrhu.

      Upravený rozvrh pre žiakov 5. – 9. (ak sa zavrie celá škola):

     • Oznam

     • Prosíme rodičov, aby rešpektovali dopravnú značku „Zákaz státia“ pri vchode do areálu ZŠ a po vysadení dieťaťa hneď pokračovali v jazde. Ak potrebujete ešte nakúpiť, zaparkujte na parkovisku pri kostole.

      Ďakujem za pochopenie

     • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

     • - podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),

      - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) je potrebné predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     • Od 12.10.2020

     • ➡️Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ,exkurzie mimo škôl.

      ➡️Školské družiny budú pokračovať za prísnych opatrení (1. odd - 1.A, 2. odd. - 2.A, 3. odd. - 3.A)

       

       

     • Grant

     • Dnes (8.10.2020) nás potešila správa, že správna rada Nadácie Allianz schválila našu žiadosť vo výške podpory 300,-€ na nákup stojanov na bicykle. Tešíme sa :)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
    • zsplavnica@gmail.com
    • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
    • Plavnica 244, 065 45 Plavnica 065 45 Plavnica Slovakia
    • 37872915
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje