• Vážení rodičia,

   • podľa zákona č.245/2008 Z.z., §19, ods.3 povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a podľa §20, ods. 2 zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

              

    Zápis sa uskutoční vyplnením prihlášky vopred a dňa 14. apríla 2021 z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa bude zápis konať bez účastí detí v čase od 8:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod., kedy zákonný zástupca bez dieťaťa príde osobne a prinesie na kontrolu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu). V prípade zmeny Vás budeme včas informovať na stránke školy.

    • Pred týmto termínom je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na tomto linku
    • Ak nemáte možnosť vytlačiť prihlášku, my za Vás vytlačíme Vami zadanú elektronickú prihlášku, ktorú u nás podpíšete.
    • Žiadame Vás, aby ste dodržiavali zvýšené hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 (respirátor, odstup, dezinfekcia).
    • O prijatí/neprijatí do 1. ročníka v ZŠ s MŠ v Plavnici bude zákonný zástupca informovaný vydaním rozhodnutia riaditeľky školy do 15. júna 2021.
    • Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

     

    Môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky?

    Nie, odklad povinnej školskej dochádzky v súlade s platnou legislatívou už nie je možný. Od 1.9.2021 odklad nahrádza zriadenie povinného predškolského vzdelávania. V súlade s §28a, ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

    Čiže – v prípade, že Vaše dieťa nie je zrelé na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, zákonný zástupca sa obráti na materskú školu, ktorú dieťa navštevuje (v prípade dieťaťa z Plavnice, sa rodič obráti na riaditeľstvo ZŠ s MŠ), kde požiada o predĺženie predprimárneho (predškolského) vzdelávania. Súčasťou predĺženia predprimárneho vzdelávania je správa z pedagogicko – psychologickej poradne, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu. Tlačivo nájdete aj tu:

    Informovany_suhlas_pokracovanie_v_plneni_PPV(1).doc

    Aj rodič, ktorý „chce odklad pre svoje dieťa“, dáva prihlášku do ZŠ. Na online prihláške  (na konci) oznámi, že chce pokračovať v predprimárnom vzdelávaní. Riaditeľ ZŠ s MŠ vydá rozhodnutie o prijatí - na základe všetkých dokladov. Potom rodič oznámi (najlepšie písomne) že zostáva v predprimárnom vzdelávaní, resp. preukáže sa rozhodnutím riaditeľa ZŠ s  MŠ -  o pokračovaní PPV a riaditeľ ZŠ vydá rozhodnutie o neprijatí do ZŠ.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
   • zsplavnica@gmail.com
   • +421524283922 Mgr. Miriam Vyparinová - riaditeľka školy Ing. Miroslav Pavlik - zástupca RŠ
   • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
   • 37872915
   • 0903 722 332 Bc. Agnesa Mlaková - zástupkyňa RŠ pre MŠ
   • 0948 696 266 - odhlasovanie zo stravy 0901 720 332 - Ľudmila Petríková, vedúca ŠJ
   • 0948305102
   • 052/4283921
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje